КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Изменения и допълнения на ЗУТ - или безкрайно съгласуване на проекти

Четвъртък, 07 Март 2013 00:00
01

Навярно сте имали възможност да се запознаете с последните изменения и допълнения на Закона за устройство на територията (Дв бр.77 / 09.10.2012год.) и по точно с чл. 139, ал. 3, според който всички 14 специалисти, работещи по даден инвестиционен проект трябва да съгласуват и одобрят помежду си своите проекти. Тази промяна събуди недоволството на проектантите, които ще трябва с подписа си да одобрят и да споделят отговорността за части от инвестиционните проекти, които са далеч от тяхната специалност.

Настроението на архитектурната колегия може би е най-добре отразено в писмото на арх.Емил Василев /Председател на КАБ – РК Стара Загора/ към Председателя на Управителния съвет на Камара на архитектите в България – арх. Владимир Дамянов, в което е дадено и предложение за излизане от ситуацията и приемане на приемлив вариант и за администрацията и за всички проектанти. В следващия текст публикуваме писмото без редакция.
 
 
            До Председателя на УС на КАБ
                арх.Владимир Дамянов
 
 
            Относно: Изменения и допълнения на ЗУТ (Дв бр.77 / 09.10.2012год.)
                             чл.139, ал.3
 
Уважаеми г – н Председател,
 
            Повод да се обърна към Вас са последните изменения и допълнения на ЗУТ (ДВ бр.77 / 09.10.2012год. ) и по-точно текста на чл.139, ал.3. Цитирам:
            (3) „Всички документи – графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектантите на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя изчисленията, извършени от проектанта на съответната част” – край на цитата.
            В пълния вариант в инвестиционния проект присъстват 14 специалности, а именно:
 • Архитектура
 • Строителни конструкции
 • Водоснабдяване и канализация
 • Електрическа
 • Отопление, вентилация, климатизация
 • Технология и организация на производството
 • Геодезическо заснемане, вертикална планировка и трасировъчен план
 • Пътна и комуникации
 • Ландшафтна архитектура
 • Енергийна ефективност
 • План за безопасност и здраве
 • Пожарна безопасност
 • Управление на отпадъците
 • Инженерно – геоложки проучвания
 
За повечето от тях има ясно разписани правила, относно обема и
съдържанието им в различните фази на проекта, материализирани в Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
( ДВ бр.51 / 2001год. ). Някои са относително по – нови и в Наредба №4 не са уредени като норма.
            Всеки професионалист в бранша би трябвало да (и вероятно) е добре запознат не само с обема и съдържанието на проектите в своята специалност, но и с обема и съдържанието на останалите такива, без които даден проект не може да бъде одобрен, съответно да получи разрешение за строеж.
            Също така всеки професионалист добре знае, както естеството на своята специалност, така и т.н. „допирни точки” с останалите специалности. Точно тези „допирни точки” са местата, които пряко касаят съвместната работа на кои да са две специалности и като изискват взаимното т.н. „съгласуване”. Самият термин „съгласуване” идва от „съгласие”, т.е. двама, или повече специалисти от различни специалности са съгласни с взетите от тях решения.
            От една страна текстови и графични материали, като макар и безусловно много важни и необходими за пълнотата и разбираемия език за съответната специалност, нямат никакво отношение към останалите специалности, или не подлежат на контрол, т.е. „съгласие” от тяхна страна. Списъкът с подобни текстови и графични материали сигурно е много дълъг, но аз ще се огранича с няколко примера, с надежда да илюстрирам проблема:
 1. Строителен инженер съгласува текстови и графични материали на ландшафтен архитект.
 2. Строителен инженер съгласува текстови и графични материали на инженер по енергийна ефективност
 3. Инженер – геодезист съгласува план на покрива на архитектурен проект
 4. Архитект съгласува геодезично заснемане на терен, също и трасировъчен план
 5. Архитект съгласува армировъчни планове на строителен инженер
 6. Архитект съгласува дендрологичен чертеж на ландшафтен архитект
 7. Архитект съгласува аксонометрични чертежи на инженери „В и К” и „ОВК”
 8. Ландшафтен архитект съгласува разпределения, вертикални разрези и план на покрива в архитектурния проект
 9. Всички съгласуват количествени сметки на всички
 10. Всички съгласуват спецификацията на дограмата на архитектурния проект
 11. Всички съгласуват (забележете) челните листове на всички
 
Мисля, че от започнатия по – горе списък става ясно безсмислието
на текста, заложен в изменението на чл.139, ал.3 от ЗУТ.
            От друга страна всеки отделен специалист, имайки съответната квалификация, конституирана със съответната диплома е придобил съответната правоспособност, присъдена му от КАБ или КИИП. Обратното би означавало, че съответният специалист не би трябвало да има квалификацията и компетенциите на кой да е от останалите. По силата на какви разпоредби той може да извършва контрол, т.е. „съгласуване” на текстови и графични материали, за които няма нито квалификация, нито компетентност. А и какво означава подписът? Той е преди всичко и най – вече лична отговорност. Как може да бъде поета такава, за която съответния специалист няма нито квалификация, нито компетентност? В крайна сметка каква тежест има този подпис? Все въпроси, които чакат своя отговор.
            Не бих желал да посочвам, но подобно изискване, каквото е постановено в последната редакция на чл.139, ал.3 от ЗУТ би подтикнало колегите масово да нарушават други закони – напр. за професионалната квалификация.
            Разсъжденията биха могли да продължат многопосочно и продължително, но крайните изводи водят до едно заключение. А то е, че на съгласуване подлежат само и изключително текстови и графични материали, имащи пряко отношение и към двете взаимно съгласуващи се специалности. Това би могло да стане примерно по следния начин:
 1. МРРБ възлага, а КАБ и КИИП приемат да изготвят списъци в разумен срок на текстови и графични материали, подлежащи на взаимно съгласуване между всеки две специалности от изброените – 14.
 2. МРРБ одобрява тези списъци и ги оформя в наредба, която става задължителен подзаконов документ.
 
 А докато това се случи, мисля че е най – добре професионалистите
сами да определят т.н. „допирни точки” на съвместната им работа. Това вероятно не звучи много професионално, но към момента работи.
 
 
 
 
`                                                          арх.Емил Василев
                                                   КАБ – РК Стара Загора
Източник: arhitektura.bg
 

Коментари  

 
#5 Веселин Георгиев 2013-03-12 08:35
Аксонометричнит е чертежи на ВиК, Ел и ОВК най-често са схеми. Схемата има за цел да покаже цялата инсталация и принципа и на работа. На схема няма как да се отразят проектните решения за избягване на сблъсъци. Това може да се направи ако се работи 3D от целият екип(малко са които го правят, а така или иначе се разпечатва 2D). Избягването на сблъсъци се показва на разпределения и разрези. Те трябва да се съгласуват, но за схемите не съм съгласен.
 
 
#4 Христо Венков Венков 2013-03-07 19:53
Подкрепям! Считам, че трудно ще се разпишат правила за съгласуване между отделните специалности, защото при различните сгради се различават. А така също продължаваме да усложняваме процеса. Това може да се замени с текст, че водещият проектант отговаря за съгласуването между частите. Пропуски в тази насока водят до парични загуби на проектанта и това за мен е по-голям регулатор, отколкото администриранет о на процеса и създаване на нови места в администрацията !
 
 
#3 Венета Любомирова Кавалджиева 2013-03-07 15:33
В бързината съм сгрешила при изписването думи като "гоми"="гоНи" и "прес="преЗ" - моля да ме извините! :oops:
 
 
#2 Венета Любомирова Кавалджиева 2013-03-07 15:30
2. Архитект съгласува аксонометрични чертежи на инженери „ВиК” и „ОВК” - това смятам, че има основание да подлежи на съгласуване от всичките основни 5 специалности - архитектура, конструкции, ОВК, ВиК и електро. Всеки специалист, който се е сблъсквал с проект, в който има хоризонтално и вертикално провеждане на инсталации, съгласува своите с останалите още на ниво проектиране, а не чак при подписване на проектната документация - най-простият пример за това е един подземен гараж с ограничена конструктивна височина, където буквално се преплитат въздуховоди, кабели и тръби, и е важно да се съгласуват не само помежду си, но и с архитекта (който гоми светла височина и ширина на площите за паркиране и маневриране) и конструктора (който дава съгласие или не за преминаване прес греди и гредови ивици).
 
 
#1 Венета Любомирова Кавалджиева 2013-03-07 15:21
Напълно подкрепям. Искам само да внеса някои уточнения: 1. Геодезичното заснемане на терена и инженерно – геоложките проучвания са част от изходните данни, а не - от проекта. В този смисъл за тях не би трябвало да се води дебат или да се иска тълкуване дали се съгласуват. Очевидно е, че изходните данни не са част от проекта, а само - от проектната документация, каквито са и документите за собственост, например (!) - в какъв правен парадокс бихме влезли, ако съгласуваме и тях?!
 
Copyright © 2018 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions