КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Градски ескизи 178: Градоустройството на София - 3

Четвъртък, 04 Юни 2015 00:00
01

Градски ескизи 178
Градоустройството на София - 3

Предложения заразвитието на София в периода 2015 – 2065 година

 

Предлагам за размисъл- мисли и решения, необходими на плановата структура и пространствения образ на града.

Предлагам на властта и гражданството да решат, как да се използват вече предложените, както и къде да се търсят нови идеи.

I.Предлагам административни промени в полза на града –

- да се премахне длъжността главен архитекти структурата около нея, за да се пресече корупцията, свързана с “решаване”наградоустройствените проблеми на града, още повече, че тези функции са извън правомощията й

- да се създаде проектантско звено, което да се занимава с града, подобно на съществувалото преди години в София и съществуващите днес, в различни европейски столици и градове, и което трябва да бъде на пряко подчинение на Столичния Общински Съвет

- проектантското звено трябва да създава и контролира развитието на града, а административната власт да изпълнява решенията, поръчани, подкрепени и санкционирани от Столичния общински съвет

- да се прекрати дейността на съществуващото проектантско поделение “Софпроект”, поради липса на професионален капацитет и целесъобразност

- дейността на съществуващото поделение “Направление архитектура и градоустройство” да се трансформира в електронна административна структура, обслужваща гражданите на София

- да се прекратят всички възлагания, проекти и конкурси до извършването на функционален одит на НАГ и “Софпроект”

- да се създадат специализирани експертни съвети и технически комисии към СОС, динамични по своя състав, като се освободят имитациите им в НАГ и СОС

- да се премахнат контролните функции на НАГ и се прехвърлят на държавната институция, занимаваща се с тази дейност и отговаряща за работата им, и/или на общинския Инспекторат

2. Да се създадат норми и закони срещу неконтролираното разрастване на града и за ограничаване растежа му в близките години - чрез политически, икономически и други действия на Столичната и държавната администрация

- да се създадат, подходящи по предназначение и капацитет източници на енергия и на естествена питейна вода, използвайки ресурсите на региона, както и съоръжения за пълноценното им използване, които ще осигурят захранването на милионния град и се оптимизира ползването им

- да се създадат условия за постепенното усвояване на подземните нива на градската структура, където това е възможно, за многофункционални нужди

3. Да се създадат възможности етапно градът да се дигитализира и превърне в “smart city”за хоризонта 2065 година, като се създаде в него подходящата пълноценна техническа инфраструктура във всички дейности и аспекти, след пълното му оборудване и обзавеждане!

4. Да се създаде съвременно транспортно-комуникационно решение на града, заедно с нов динамичен устройствен план, който да замени некомпетентния съществуващ, водещ града до непреодолим и постоянен хаос, като се възложи и направата на компетентно планово задание за етапното развитие на града с хоризонт 2065 година, което да се обсъди задълбочено и отговорно с гражданството

5. Да се проектират и изградят, липсващите на града, емблематични сгради

и пространства като -

- нова сграда за Национален исторически музей, ситуиран върху част от териториятa, заета днес от паметника в т.н. княжеска градина

- нова сграда за Музей на българската писменност и култура, ситуиран върху територията на квартала, зает от сградите на Националната художествена академия

- площад на културата между паметника на “Св. Св. Кирил и Методий”, Народната библиотека и Софийския университет “Климент Охридски”, заедно с предлаганата бъдеща сграда на Музея на българската писменност и култура

- освобождаване на централната градска част от транспорт и предоставяне на теренното ниво, и в тази зона, на пешеходците с преместване на транспортната комуникация на бул.” Васил Левски” подземно

от кръстовището с бул. “ Цар Освободител” до ул ‘Искър”!

- създаване на паметник на Борис I– Михаил, ситуиран върху югоизточния ъгъл на пл.” Гяуров”- при подземно преминаване на ул.” Раковски” и излизане след кръстовището с бул.”Дондуков”

- планово и пространствено разнообразяване на централната градска част и създаване на подходящи нови градоустройствени елементи – пешеходни зони, площадни пространства, разкриване и социализиране на важни археологични обекти като амфитеатъра на бул.”Дондуков”, на градини,

на транспортно-комуникационни връзки чрез различни съвременни градоустройствени решения

- комуникационни връзки и проекти на прилежащите градски зони за планово, пространствено, транспортно, велосипедно и пешеходно обвързване и обединение на двете разделени части на града – южна и северна, както и пространственото им свързване с планините

- пространствено обединяване на сакралния градски център в единна пешеходна структура – от бъдещият Национален исторически музей до пространството около и след паметника на Васил Левски, и от него - до това, заето от западната порта на Сердика, минералната баня, църквите и синагогата, както и с приобщаването на територията на тракийския и римски амфитеатър по бул.”Дондуков”

- изграждане на нова административна сграда за Столична Община и на

- нов музей на град София

- създаване на общ комплекс на водата, използващ и опазващ минералната вода върху територията на целия град, като се прекратят некомпетентните разработки и договори

6. Изграждане на социални жилища и групи от такива върху терени - публична общинска собственост

- да се реализират, постоянно провеждащи се реконструкции на градски територии, заети с несполучливи функции, до премахването им

7. Оптимално използване на изградени и неизползвани вече сгради и терени, общинска и държавна собственост, за нови и целесъобразни градски или държавни функции, за да се преодолее пълната им амортизация

- реновиране на фасади и градски ансамбли, на отделни части от съществуващия град, последователно, постоянно и с перспектива

- изготвяне и реализация на силуетни и архитектурни планове на недобре оформени или незавършени градски части

- създаване на отделни скулптурни елементи и ансамбли, опазване на съществуващи и реализация на нови паметници в градската тъкан

- създаване на ясна система на наименования на градски улици, булеварди и елементи, които да се съхранят без промени във времето

- да се създадат нови градски пространства и площади, както и обществени сгради, необходими за оптималното функциониране на града и за неговия завършен пространствен образ

- да се намерят решения за паркиране и гариране в центъра и в другите урбанизирани територии

- да се създадат взаимосвързани системи на безконфликтни пешеходни зони

- да се създадат безконфликтни велосипедни трасета и велостоянки

- да се открият решения за пълното функционално и пространствено разделение на отделните движения в града - на пешеходно, велосипедно и автомобилно, както и на техните функционални анекси

8. Последователна реконструкция на всички съществуващи градски паркове и създаване на нови по поречието на р. Искър, както и дългосрочна програма за рехабилитация и възстановяване на едроразмерната растителност в града, и в парковете му

- да се планира развитието на града по бреговете на реката, заедно с парковете

- създаване на планови и пространствени, пешеходни и велосипедни връзки с планините Витоша и Стара планина и отваряне на града към тях чрез зелени масиви, които да се слеят с парковете на града

- пълноценно и оптимално използване на притежаваните от града минерални води и други извори, и техните възможности

- съхрахяване на естествените източници на питейна вода в и около града

- оптимално опазване и използване на обработваемата земя в близост до града и ареала му!

- създаване на дигитализирани структури за опазване и икономисване на природните ресурси и произвежданата електроенергия,

- създаване на нови производствени източници за енергия

9. Превръщане на града и прилежащите около него селища в исторически, археологически и туристически център - с експониране и съпоставяне на архитектурните паметници от различните исторически епохи, и от наши дни, с устойчиви структурни културни мрежи от музеи, туристически центрове и възстановяване на жилавите функции на читалищата, като се създават и нови

- задължителна промяна в кирилица на всички, без изключения, фирмените надписи, без да се променят марките и логото им, както и да се осигури информация на международно приети езици

10. Създаване на нови и реконструирането на съществуващите възможности за спорт и туризъм – спортни зали, басейни и други

11. Да се създадат технологични инфрастуктурни системи за пълно усвояване на водата, достигнала до града, включително и на природните сиви води - преработка и последващото им използване, резерви и опазване

12. Преоценка на оптималното ползване на съществуващите обществени сгради за оптимално им използване от административната власт

13. Да се съхрани паметта на града чрез различни културни, планови и

пространствени форми и инициативи

- да се подновят изцяло фасадите на сгради и ансамбли в града

14.Да се създаде международна панаирна структура в чертите на Софийското поле с необходимата инфраструктура и достъп

15. Да се създаде постепенно и неотклонно дигитализирано командване на цялата градска структура, както и пълен контрол върху нея

16. Да се проектира, одобри и етапно реализира териториалната пространствена структура на бъдещия град, извън границите на съществуващия, за да укажат и определят бъдещото му развитие

17. Да се създаде програма за изпълнението, която да се приеме от политическите партии и методично да се спазва в периода на

реализирането й.  

Предлагам градоустройствените проекти, съзнавайки, че тяхното осъществяване може да бъде цел в живота на поколения граждани

на София!

Проектите са нещото, на което човек си заслужава да се посвети и бори!

Те са нещото, с което всяко едно правителство спокойно може да влезе и да остане завинаги в историята на града и държавата.

Предложените проекти са популяризирани чрез медиите и носят авторството и авторските права, съгласно ЗАПСП и затова могат да се използват навсякъде, като се упоменава авторътим.

арх. Михаил Петков / Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. / март – април- май / 2015 година

 
Градски ескизи 1
Градски ескизи 2
Градски ескизи 3
Градски ескизи 4
Градски ескизи 5
Градски ескизи 6
Градски ескизи 7
Градски ескизи 8
Градски ескизи 9
Градски ескизи 10
Градски ескизи 11
Градски ескизи 12
Градски ескизи 13
Градски ескизи 14
Градски ескизи 15
Градски ескизи 16
Градски ескизи 17
Градски ескизи 18
Градски ескизи 19
Градски ескизи 20
Градски ескизи 21: Живот в паралелни светове
Градски езкизи 22: София и бъдещето й
Градски ескизи 23: Сладък живот
Градски ескизи 24: Време, пространство, семки
Градски ескизи 25: Още за конкурса
Градски ескизи 26: Търсене на смисъл в безмислени събития

Градски ескизи 27: Чадърът
Градски ескизи 28: Балон
Градски ескизи 29: Сън
Градски ескизи 30: Мъжки род
Градски ескизи 31: Камъчета
Градски ескизи 32: Боксьори
Градски ескизи 33: Какъв свят!
Градски ескизи 34: Нищо не е по-неясно от погрешното и сбърканото .../ Бодлер
Градски ескизи 35
Градски ескизи 36. Конкретика.
Градски ескизи 37. Градът и градската кухня /да се чете преди обед/
Градски ескизи 38. За едно шадраванче ли само става думa?
радски ескизи 39: Стига!
Градски ескизи 40: Южен парк
Градски ескизи 41: Апраксия в гробна тишина
Градски ескизи 42: Без песен
Градски ескизи 43: Градът и движенията в него

Градски ескизи 44: Престиж
Градски ескизи 45: Размисли за интелигентността 1
Градски ескизи 46: Размисли за интелигентността 2
Градски ескизи 47: Размисли за интелигентността 3
Градски ескизи 48: Размисли за интелигентността 4
Градски ескизи 49: Размисли за интелигентността 5
Градски ескизи 50: Размисли за интелигентността 6
Градски ескизи 51: Размисли за интелигентността 7
Градски ескизи 52: Kняжеската градина
радски ескизи 53: Политическите паметници
Градски ескизи 54: Размисли за интелигентността 8
Градски ескизи 55: С паркоустройство не се прави градоустройство!
Градски ескизи 56: Размисли за интелигентността 9
Градски ескизи 57
Градски ескизи 58
Градски ескизи 59: Творци на истории и приказки
Градски ескизи 60: Хармония
Градски ескизи 61: Въобръжение
Градски ескизи 62. Времена, хора, градове 1
Градски ескизи 63. Времена, хора, градове 2
Градски ескизи 64. Времена, хора, градове 3
Градски ескизи 65. Страх 1
Градски ескизи 66. Страх 2
Градски ескизи 67. Страх 3
Градски ескизи 68. Паметта на града.
Градски ескизи 69. Многообразие на видовете 1
Градски ескизи 70. Многообразие на видовете 2
Градски ескизи 71. Многообразие на видовете 3
Градски ескизи 72. Многообразие на видовете 4
Градски ескизи 73. Многообразие на видовете. Преображение 1
Градски ескизи 74. Преображение 2
Градски ескизи 75. Преображение 3
Градски ескизи 76. Преображение 4
Градски ескизи 77: Галилея
Градски ескизи 78: И няма край
Градски ескизи 79: Творци на бъдеще
Градски ескизи 80: Писмо до СОС и Кмета на София
Градски ескизи 81: Вкусът на детството
Градски ескизи 82: Въплъщение
Градски ескизи 83: Гладът на града
Градски ескизи 84: Лудостта на града
Градски ескизи 85: Лъжлив и измамен град
Градски ескизи 86: Защо? (1)
Градски ескизи 87: Защо? (2)
Градски ескизи 88: Защо? (3)
Градски ескизи 89: Защо? (4)
Градски ескизи 90: Защо? (5)
Градски ескизи 91: Размисли за трансмутацията
Градски ескизи 92. Страх 4
Градски ескизи 93: Сънят на града
Градски ескизи 94: Светлина и сянка
Градски ескизи 95: Злото на урбанизирания човек
Градски ескизи 96: Без шанс
Градски ескизи 97: Спомени
Градски ескизи 98: Интуитивни мисли
Градски ескизи 99: Маски
Градски ескизи 100: Южен парк 2
Градски ескизи 101: Гербът на банката
Градски ескизи 102: Човек и буболечка
Градски ескизи 103: Maщабът на града 3
Градски ескизи 104: Maщабът на града 4
Градски ескизи 105: Политически паметници 2
Градски ескизи 106: Наследство
Градски ескизи 107: Величие
Градски ескизи 108: Истина ли е?
Градски ескизи 109: Власт и Обич
Градски ескизи 110: Наслада и Утре
Градски ескизи 111: Колко много
Градски ескизи 112: Колко много 2
Градски ескизи 113: Цивилизацията на Европa 1
Градски ескизи 114: Цивилизацията на Европa 2
Градски ескизи 115: Цивилизацията на Европa 3
Градски ескизи 116: Заразата на самохвалството 1
Градски ескизи 117: Цивилизацията на Европa 4
Градски ескизи 118: Sofiasko
Градски ескизи 119: Дар от съдбата
Градски ескизи 120: Деца и внуци
Градски ескизи 121: Обединението не прави силата!
Градски ескизи 122: Мир
Градски ескизи 123: И аз
Градски ескизи 124: Заразата на самохвалството 2
Градски ескизи 125: Живот в града
Градски ескизи 126: Инерция
Градски ескизи 127: Преселения
Градски ескизи 128: Още за ЦГЧ
Градски ескизи 129: Бъдещето на градовете
Градски ескизи 130: Страх 5
Градски ескизи 131: Страх 6
Градски ескизи 132: Страх 7
Градски ескизи 133: Размисли за града и архитектурата 1
Градски ескизи 134: Размисли за града и архитектурата 2
Градски ескизи 135: Размисли за града и архитектурата 3
Градски ескизи 136: Размисли за града и архитектурата 4
Градски ескизи 137: Размисли за града и архитектурата 5
Градски ескизи 138: Водата на града
Градски ескизи 139: Kражбата на Божия служител
Градски ескизи 140: Чалга в градската архитектура
Градски ескизи 141: Някой ме закриляше
Градски ескизи 142: Напуши ме смях
радски ескизи 143: Tворчеството на човека
Градски ескизи 144: Колко много 3
Градски ескизи 145: Колко много 4
Градски ескизи 146: Aсансьор
Градски ескизи 147: Градска бъркотия
Градски ескизи 148: Канибали... или ескиз за непочтеността
Градски ескизи 149: Черно и бяло
Градски ескизи 150: Сурикати
Градски ескизи 151: Глобализация
Градски ескизи 152: Политически паметници 3
Градски ескизи 153: За хората и обществото – от вчера и днес
Градски ескизи 154: Лидери
Градски ескизи 155: Кой е творецът?
Градски ескизи 156: Семки и бонбонки
Градски ескизи 157: R.I.P. Тери Пратчет
Градски ескизи 158: Проклет да си!
Градски ескизи 159: Гнусливи сравнения
Градски ескизи 160: Затъмнение
Градски ескизи 161:Скици
Градски ескизи 162: Oбяснение, но не в любов
Градски ескизи 163: Колко много 5
Градски ескизи 164: Скици 2
Градски ескизи 165: Честито
Градски ескизи 166: Задушница
Градски ескизи 167: Наглост
Градски ескизи 168: Легенди 1
Градски ескизи 169: Легенди 2
Градски ескизи 170: Легенди 3
Градски ескизи 171: Скица за арх. Сава Бобчев
Градски ескизи 172: Колко много 6
Градски ескизи 173: Колко много 7
Градски ескизи 174: Колко много 8
Градски ескизи 175: Колко много 9
Градски ескизи 176: Градоустройството на София - 1

 

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions