КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Конкурси
Конкурс: Жилищна архитектура за временно обитаване - Милано
Сряда, 09 Май 2012 11:50

Конкурсът е част от планът "Устойчивият кампус" - инициатива на Политехническия универститет в Милано. Целта на конкурса е да се насърчат експерименти върху жилищните решения, отговарящи на новите изисквания на обитателите в жилищното пространство в контекста на тяхната мобилност.

Конкурсът е отворен за студенти или наскоро дипломирали се (след януари 2007г.)  архитекти, инженери и дизайнери.

Срок за въпроси по конкурса: 15 май 2012г.
Срок за регистрация: 4 юни 2012г., 11:00
Срок за изпращане на проектите: 2 юли 2012г.
Публикуване на реузлтатите: 23 юли 2012г.

Церемония по награждаването: 17-20 октомври 2012 по време на Made Expo.

Първа награда: 1,500 евро
Втора награда: 1,000 евро
Трета награда: 750 евро

Отговорно лице за конкурса: Franco Amadei Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Запознайте се с обявлението по-долу или на официалния сайт на конкурса http://www.instanthouse.it/en/:
Източник: http://www.instanthouse.it/en/
 
Най-добри градини 2012 - Австрия
Сряда, 09 Май 2012 11:15

Конкурсът е се провежда за пета година и има за цел да отличи най-добрите проекти за външни пространства и градини върху частна собственост. Проектите трябва да са реализирани през последните 10 години. 

Важен е диалогът между архитектурата, екологията и ландшафта като места за вдъхновение и творчесто. Основните критерии за оценка са обвързани с усточивостта на средата: художествено и концептуално качество, екологично използване на растения и материали, пространствена организация, взаимовръзка на вътрешни и външни пространства.

Вид на конкурса: открит, международен, ландшафтен

Конкурсът е отворен за всички участници: ландшафтни архитекти, архитекти, художници, градинари, градински собственици и др.

Първа награда: 7,000 евро
Втора награда: 5,000 евро
Трета награда: 3,000 евро

Краен срок за подаване на проектите: 4 юни 2012г.

Жури:  Stig L. Andersson (DK), Franziska Bark Hagen (CH), Teresa Moller (CL), Vladimir Sitta (CZ/AU), Tom Stuart-Smith (GB)

За регистрацията и допълнително информация: http://www.privateplots.at/en/award.html

Източник: http://www.forma.spb.ru/
арх. Стела Ташева via zheleva-martins.com
 
Конкурс за дизайн на архитектурна изложба в Тел Авив
Сряда, 09 Май 2012 10:50

Вид на конкурса: открит, международен, един етап;

Конкурсът е отворен за всеки участник, независимо от професия, опит, пол, националност и т.н. Екипната работа е разрешена. Участниците трябва да предложат проект за архитектурна експозиция в галерията ZEZEZE  в Тел Авив.

Победителите ще получат бюджет (около 4 000 евро), за да реализират своето предложение в галерията по-късно през годината.

Срок за ранна регистрация: 13 май 2012г.;
Срок за късна регистрация: 3 юни 2012г.;

Такса за регистрация до 13 май: 95 евро;
Такса за регистрация до 3 юни: 135 евро;

Срок за предаване на проектите: 31 юни 2012г.;

Жури: Lars Spuybroek, Manuelleg Gautrand, Tagit Klimor, Yosi Cory, Dafna Greenstein, Gad Halperin и Noga Lasser;

Организатор: Архитектурна Галерия ZEZEZE, Hangar 21 Тел Авив Харбър Израел, T +972.3.5444261

За регистрация и допълнително информация посетете http://zearchitecture.com/call.php?ID=2&language=eng

Източник: http://www.forma.spb.ru/
арх. Стела Ташева via zheleva-martins.com
 
Покана за участие в конкурс за изготвяне на проект за фасадата на сградата на ДНСК
Четвъртък, 26 Април 2012 15:32

ДО: АРХ. ПЕТКО ЙОВЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА
НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Относно: Покана за участие в конкурс за изготвяне на проект за фасадата на сградата на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) в гр.София, бул. „Христо Ботев" №47

УВАЖАЕМИ АРХ. ЙОВЧЕВ,

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ кандидатства през м. февруари 2012 г, по МЯРКА 01 на Проект „Красива България" /ПКБ/ при Министерство на труда и социалната политика с проекто предложение за обект „Административна сграда на ДНСК - саниране на фасади", находящ се в гр. София, бул. „Христо Ботев" № 47.

Проекто-предложението е одобрено за финансиране с Решение №1/12.03.2012 г. на Управителния съвет на ПКБ, въз основа на което е сключено Споразумение №РД09-6/22.03.2012 г. за финансиране на дейностите за реализация на горецитирания обект. Стойността за СМР/СРР е 80 456 лева с ДДС, съгласно споразумението. Същата включва полагане на топлоизолация и минерална мазилка.

Във връзка с гореизложеното, ДНСК отправя покана до всички желаещи архитекти да представят свои предложения за идейно цветово решение на фасадата на сградата на ДНСК. Идейните решения следва да включват детайл за декоративна решетка и закрепването й пред външните тела на климатиците, с посочена ориентировъчна стойност на доставката и на монтажа на решетката. Предложенията следва да съдържат данни за стойността на проектното решение и да са съобразени с крайния срок за представянето му (25.05.2012 г.) във формат, годен за изпълнение на съответните СМР/СРР.

За контакти: ДНСК, гр. София, бул. „Христо Ботев" №47; тел: 9159102, 9159125; факс: 9521991.

Крайният срок за представяне на предложения за идейно цветово решение е 10.05.2012 г.

 
Пристройка, надстройка и преустройство на сграда от Бургаския университет "проф. Асен Златаров"
Сряда, 25 Април 2012 12:30

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. "Проф. Якимов" № 1, За: Красимер Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 858355, Факс: 056 880249

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Конкурсна програма може да бъде получена от: На горепосочения адрес за контакти.

Проекти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя

Изготвяне на проект за пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда на "Трети учебен корпус" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

ІІ.1.2) Кратко описание

Изготвяне на проект за пристройка, надстройка и преустройство на съществуваща сграда на "Трети учебен корпус" на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в имот 07079.602.485.28 по КК . Сградата е изградена в груб строеж и представлява масивна сграда на три етажа с обща застроена площ 1350 м2,състояща се от два блока - “В” със застроена площ 800 м2 и “Г” със застроена площ 550 м2 . Сградите се състоят от сутерен , три етажа и инсталационен етаж. Разгънатата застроена площ на двата блока е 4050 м2. Намира се в района на Университет “Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас ул.Проф.Якимов №1 Проектът трябва да се изработи във всички части: 1./ Част Архитектура 2./ Част Конструктивна 3./ Част ОВК 4./ Част Електрически инсталации 5./ Част ВиК 6./ Част Топлотехническа ефективност 7./ Част Вертикална планировка 8./ Част Сметна документация

ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид конкурс

Открит

ІV.3) Критерии за оценка на проектите

най- ниска цена

IV.4) Административна информация
ІV.4.2) Условия за получаване на конкурсната програма
Дата: 18.06.2012 г. , Час 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 50, валута BGN
Условия и начини за плащане

по банков път, с вкл. ДДС

ІV.4.3) Срок за представяне на проекти или заявления за участие
Дата: 18.06.2012 г. , Час: 16:00
ІV.4.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите

Български

ІV.5) Награди и жури
ІV.5.3) Конкурса за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услугите, които ще бъдат възложени на спечелилия или на един от спечелилите конкурса

НЕ

ІV.5.4) Решението на журито е задължително за възложителя

ДА

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

по чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.04.2012 г.

 

 
Обявиха победителите в конкурса за пасивна сграда в с. Лозен
Сряда, 18 Април 2012 08:56

Това е колективът арх. Христо Станкушев, арх. Светослав Мичев (Design Aid Bureau / dontdiy България) и инж. Румен Йорданов (консултант в AEE Asian European Engineering Ltd).

Колективът - победител в конкурса ще получи награда от 1500 лева.

Коментари на журито за проекта: великолепен дизайн и концепции за устойчива архитектура; талантливо и добре обмислено компактно решение; чудесна презентация на енергийната ефективност на сградата; много добро обстойно обяснение на концепцията за пасивните сгради и калкулации; добра обмислена интеграция на механични системи, дневно осветление и архитектура.

Почетни места

Сиймор-Смит Архитектс, Роб Статхам BArch, BA [Hons], Хелън Сиймор-Смит B.Arch [hons], Dip. Arch, RIBA, Котсуолдс, Великобритания

Коментари на журито за проекта: красив устойчив дизайн на материали и конструкция; много добри детайли на фасадата; слънчевото засенчване на южната фасада работи много добре; прекрасна презентация.

Драгос Фодореану, Румъния

Коментари на журито за проекта: Красив екстериор и интериори; изчистен и ефективен план, осъществимо решение, икономична сграда; един от малкото проекти, който би могъл да бъде пасивна къща.

арх. Петър Чордов и арх. София Коджаманова - Чордова, България

Коментари на журито за проекта: Добра концепцията за устойчивост, изчистен и добър дизайн с интегрирани концепции за пасивна къща; добри детайли; механичен дизайн и контрол на слънчевото греене.

SPA Innovations - арх. Богдан Теодореску, арх. Йонът Тудосе, арх. Сорин. Жувердеану и урбаниста Октавиан Драгомир - Румъния

Коментари на журито за проекта: Красив устойчив проект и презентация; Енергийна ефективност: отлична идея за използването на дървесни пелети и отражението на слънчевата светлина във водата за слънчевите панели.

Общи коментари за всички проекти: Като цяло всички участващи проекти показват високо ниво на дизайн и творчество, в комбинация от красота и енергийната ефективност, което е много вълнуващо и много обещаващо. Доста от проектите са много обещаващи по отношение на енергийната ефективност, но дизайнерите не са приложили идеята за енергийно балансиране. При тези проекти, някои малки промени, които няма да променят дизайна биха подобрили значително енергийната ефективност.

Източник: citybuild.bg
 
Победителите в конкурса MADA
Сряда, 11 Април 2012 13:00

Те ще представят своите работи от 16.00 часа в ЦВК “Експоцентър» в Москва на изложението за архитектура и строителство MosBuild от днес до 13 април.

Победителите в международния конкурс за архитекти и студенти MADA са избрани в две категории: най-добро архитектурно решение за достъпна среда и най-добър проект за екологично устойчива архитектура.

Архитекти
Архитектура с достъпна среда
Многофункционално здание за хора с увредено зрение
Архитект: Andrzei Leszczynski, Полша
Устойчива архитектура
La Grajera, Винарна
Архитекти: Virai Arquitectos, Испания
Студенти
Архитектура с достъпна среда
Постройка за парка Enviropark
Студент: Michal Ganobjak, Словакия
Устойчива архитектура
Специализиран образователен център, лагуна Sinamaica
Студент: Gracia Romero, Венецуела
 
Източник: citybuild.bg
 
Обявиха финалистите от първия кръг в конкурса за пасивна сграда в с. Лозен
Вторник, 10 Април 2012 02:08

Във втората фаза ще има избор на първо място и четири почетни места. Официалното обявяване на решението на международното жури ще е на 16 април.

Финалистите от първа фаза, които ще продължат във втората фаза на конкурса:

Победители от гласуването на потребителите:

 • Hristo Stankushev Dipl. Arch, Svetoslav Michev Dipl. Arch. Rumen Yordanov Dipl. Eng. MEP and Sustainability Consultant - AEE Asian European Engineering Ltd. - проектът (на снимката) също така е бил избран от участниците в конкурса и е получил четири (4) гласа.
 • Galin Antovov, Dipl. Arch.
 • Gergana Milusheva Dipl. Arch. Krasimira Mitova Dipl. Arch., Milan Rashevski, Dipl. Arch. - проектът също така е бил избран от участниците в конкурса и е получил четири (3) гласа.

Проекти, избрани от участниците в конкурса:

 • Artur Almeida and Joana Costa - проектът е получил пет (5) гласа.
 • Dragos Fodoreanu - проектът е получил четири (4) гласа.
 • Peter Tchordov Dipl.Eng. Arch. Sofia Kodjamanova - Tchordova Dipl.Eng. Arch - проектът е получил три (3) гласа.
 • Seymour-Smith Architects, Rob Statham BArch, BA[Hons], Helen Seymour-Smith B.Arch [hons], Dip. Arch, RIBA - проектът е получил три (3) гласа.

По-голямата част от проектите получиха по един или два гласа и затова журито е избрало останалите финалисти, които са подредени по азбучен ред.

 • Andrea Carvajal, Diego Carvallo, Angeles Hevia, Yasmina Taha
 • Arhitektid Muru & Pere Urmas Muru, Peeter Pere, Reet Viigipuu
 • John Read BA[Hons]
 • KunchoTsilkov Dipl. Arch.
 • Manuela Sarnuk, Student of Architecture and Slavcho Filipov, Student of Architecture
 • Nikola Kostadinov Arabadzhiev
 • Ruslan Dzuba - Dipl. Architect, Chief Architect at PE "Svetlichnyi" and Olga Nosenko - Dipl. Engineer,
 • SPA Innovations - Romania
 • Tsvetelin Tsochev, Georgi Nikolov
 • TWO.OFFICE.ARCHITECTURE Ricardo Reis and Sofia Gaspa
 • Vasil Sharlanov Dipl. Arch, Desislava Chakarova Dipl. Arch.

Повече за проектите - тук.

Източник: citybuild.bg
 
Конкурс за домашна спа зона
Петък, 06 Април 2012 11:13

Задачата е да се разработи решение за ДОМАШНА СПА ЗОНА. Всеки участник е свободен да създаде функционалната организация на посоченото в заданието помещение по собствена предценка. В основата на всеки проект следва да стои идеята за това какво преставлява домаштото СПА пространство. Условие е в проекта да се използват продуктите на фабрики CATALANO за санитеран фаянс, GESSI за батерии и душове, BISSAZA за облицовки тип мозайка.

Разработилите първите три отличени проекта ще получат като награда тематично пътуване до АМСТЕРДАМ. В продължение на три дни те ще имат възможност да посетят галериите за дизайн в квартал Jordan, ще се срещнат с екипа на Марсел Вандерс, за да се запознаят с работата му. Ще имат възможност да зададат въпросите си и да разговарят със създателите на продукти и интериори от най-висок клас.

Спечелилият първа награда ще получи допълнително и парична награда в размер от 500Евро. Спечелилият втора награда ще получи допълнително и дизайнерски стол на холандската фабрика FLUX .

Обявяване на печелившите и награждаване ще се състои по време на откриването на изложба с продуктите на фирмите CATALANO, GESSI и BISSAZA в рамките на Sofia Design Week между 1 и 8 юни 2012. Първите три проекта ще бъдат част от тази изложба. Те ще бъдат публикувани на сайтовете www.dezona.com, www.dibla.com , www.catalano.it. Всички изпратени проекти ще бъдат публикувани на сайта на конкурса.

Условията за регистрация и участие прочетете в сайта www.homeSPAdesign.net

Източник: abitare.bg
 
Конкурс за нова визия на Княжеската градина
Четвъртък, 05 Април 2012 10:31
Конкурсната документация е подготвена и внесена в Столичния общински съвет

Наградата на победителя в конкурса за новата визия на Княжеската градина да е 25 хиляди лева, предлагат от направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община в проекта за обявяване на конкурса, съобщи БТА.

Конкурсната документация е подготвена и внесена в Столичния общински съвет, откъдето след вземането на решение, ще се възложи на кмета на София да проведе конкурсната процедура.

Обхватът на исканото предложение за доизграждане и развитие на градското пространство е в района между булевардите "Васил Левски", "Цар Освободител", "Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. "Ген. Гурко". Целта е да се получат идеи за запазването и доразвитието на парковата територия на градината като елемент от "зелената памет" на София и доизграждането на архитектурно-пространствената рамка.

Процедурата ще се проведе на два етапа - и двата ще са явни, с оповестяване на кандидатите при приемането на заявленията за участие и при предаването на проектите. Първият етап ще е граждански избор чрез гласуването за проектите, допуснати за участие в конкурса. Тази процедура трябва да продължи не повече от месец. Вторият етап включва класиране от журито на пет от проектите, получили най-много точки при гласуването на първия етап. След този етап ще има и обществено обсъждане.

Кандидати в конкурса може да са и български, и чужди физически или юридически лица, като екипът трябва да има поне по един архитект, урбанист, ландшафтен архитект и инженер-конструктор. До конкурса няма да се допускат участвалите в изработването на процедурата, членовете на органите по избора и свързаните с тях лица, както и останалите категории лица, недопускани по законови изисквания до тези процедури.

Източник: stroimedia.bg
 
Още статии...


Страница 12 от 19
Copyright © 2014 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions