КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

За реализацията на проектите от международния конкурс за Метростанция 20

Сряда, 27 Март 2013 18:35

01-

Изх.№ 57 / 26.03.2013


До:

Арх.Владимир Дамянов

Камара на архитектите в България

1000 София, ул. "Цар Асен" № 1, ет.5

 

Копие до:

Арх. Николай Баровски

Камара на архитектите в България, РК София-град

1504 София, ул.”Кракра” № 11, Централен дом на архитекта, ет. 1

 

Арх. Десислава Димитрова

Камара на архитектите в България, РК Нова

София 1046, бул. Христо Смирненски № 1, УАСГ


ОТНОСНО: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС „Разработване на архитектурен проект във фаза идеен проект за Метростанция 20 от Метродиаметър 1 на Софийско метро


Уважаеми архитект Дамянов,

Уважаеми архитект Баровски,

Уважаема архитект Димитрова,Обръщаме се към Вас с молба за подкрепа по повод изключително притеснителното развитие на архитектурния конкурс за Метростанция 20 от Първи метродиаметър в София и в качеството ни на негови инициатори.

Силно сме притеснени, че три месеца след финалния етап от журането на архитектурния конкурс за Метростанция 20, включително с участието на арх.Георги Кътов от името на Камара на архитектите, все още няма издадено решение на Столична Община за излъчване на победител, не е насрочена първа среща със спечелилия екип на Виктор Хименес, нито е сключен договор с второпремирания екип на арх. Александър Шинолов.

 

Прилагаме изпратеното от до Столична Община официално писмо, в което сме описали пълната хронология и фактология на конкурса. Смятаме, че единната позиция на архитектурната общност е изключително важна за довеждането му до успешен край и апелираме за вашата активна позиция.

 

С уважение,

 

Асен Асенов

Директор на ЕДНО - продуцент на Sofia Architecture Week

 

Арх.Орлин Манолов, арх.Павел Янчев

Оперативен екип към конкурс „Метростанция 20“

 

Боряна Зафирова

Координатор конкурс „Метростанция 20“

 

Арх. Бойка Огнянова

Програмен директор Софийската архитектурна седмица

Изх.№ 56 / 26.03.2013

 

До:

г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

ул. ''Московска'' № 33, ст.208, София 1000

 

арх. Петър Диков

Главен архитект на град София

Направление архитектура и градоустройство, Столична община

ул. „Сердика“ № 5, София 1000

 

Копие до:

Дирекция Обществени поръчки и концесии

ул. „Париж“ № 3, ст.3, София 1000

 

Инж. Стоян Братоев

Изпълнителен директор на Метрополитен ЕАД

ул."Княз Борис І" № 121, София 1000

 

Ангел Стефанов

Обществен посредник за град София

ул. "11 август" № 4, ет.3,София 1000

 

ОТНОСНО: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС „Разработване на архитектурен проект във фаза идеен проект за Метростанция 20 от Метродиаметър 1 на Софийско метро”

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

Уважаеми архитект Диков,

Уважаеми Дами и Господа,

 

Обръщаме се към Вас по повод изключително притеснителното развитие на архитектурния конкурс за Метростанция 20 от Първи метродиаметър в София и в качеството ни на негови инициатори и членове на международното жури.

 

В успешно проведения втори етап на журирането на конкурса, и потвърдено от Протокол от заседанието на журито от 18 декември 2012 г. бяха премирани на първо място проект 016 (конкурсна номерация) с ръководител Виктор Хименес и на второ място проект 088 с ръководител архитект Александър Шинолов. Протоколът на журито постановява да бъдат започнати преговори с двата премирани проекти за реализацията им съответно при Метростанция 17 и Метростанция 20 от 1-ви Метродиметър на Софийско метро.

Силно сме притеснени, че три месеца след финалния етап от журането на архитектурния конкурс за Метростанция 20 все още няма насрочена първа среща със спечелилия екип на Виктор Хименес, нито сключен договор с второпремирания екип на архитект Александър Шинолов. Още повече ни притеснява фактът, че на среща на архтиект Шинолов с инж. Братоев и арх. Андреев на 23 януари 2013 г. е било потвърдено разработването на друг, различен от избрания от журито на конкурса проект за метростанция номер 20. Намираме за недопустимо и закононесъобразно разработването на проект, различен от излъчения. Припомняме, че конкурсът беше фактически стартиран с обявена от Направление Архитектура и Градоустройство обществена поръчка Номер 2 от 20 септември 2011 г., като журито с председател Главния архитект на град София Петър Диков бе насрочено със заповед от Ваша страна. В добавка известяваме, че екипът на архитект Шинолов също е оценил ситуацията като критична и се е обърнал към адвокат.

 

Така описаната настояща ситуация според нас уронва престижа на Столична Община на международно ниво и принципно поставя под въпрос организираните от нея архитектурни конкурси.

 

Ето защо, отправяме настойчива молба да защитите репутацията на институцията Столична Община и да възвърнете доверието на архитектурната колегия, като осигурите изпълнението на поетите ангажименти в качеството ви на поръчители на конкурса.

 

Като инициатори и участници в журито на конкурса за Метростанция 20 и функцията ни на обществен гарант, която поехме за да гарантираме успешната реализация на спечелилите проекти, категорично настояваме Възложителят (Столична Община) да:

-       на основание на чл. 38 от ЗОП и чл. 24 от АПК в срок от две седмици да издадете мотивирано решение за класиране на участниците в конкурса по чл. 38, т.4 от ЗОП и чл. 53 от Наредба за провеждане на конкурси в устройствено планиране и инвестиционното проектиране. Алармираме ви, че към настоящия момент такова решение не е издадено, въпреки изричните текстове в посочените нормативни документи:

Чл. 53. В 7-дневен срок от получаване на заключителния протокол на журито възложителят обявява с решение класирането на проектите и изпраща писмени съобщения до всички участници в конкурса. В 7-дневен срок от решението възложителят изпраща до Агенцията за обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация за проведения конкурс.“

-       в срок от две седмици да насрочите среща с екипа на спечелилия проект 016 с ръководител Виктор Хименес

-       в срок от две седмици да насрочите среща и финализирате договор с ръководителя на проект 088 архитект Александър Шинолов, като поемете отговорността и осигурите безпрепятствената адаптация и реализация на спечелилите проекти според Протокола от действията на журито от 18 декември 2012 г. В това число, да посочите лице за контакт от ДАГ, Столична Община, за определяне на финансовата рамка за изработване на проектите за сключване на договори, стартиране на работата по преработка и впоследствие – по изпълнение на проектите.

Разчитаме на вашата подкрепа и воля за довеждане на съвместната ни инициатива до успешен край и според указания в нормативната уредба на Република България и Столична Община ред.

 

На разположение сме, както и до сега, за подкрепа и съдействие в този процес.

 

Длъжни сме да ви информираме, че при забавяне в изпълнението на спечелилите проекти или дори опасност за реализацията им ще бъдем длъжни да изпълним ангажимента си към участниците в конкурса и ще реагираме остро в международното публично пространство, вкючително ще сезираме Европейските институции.

 

В приложение към писмото, прилагаме хронологично основните фази на организация и провеждане на конкурса за Метростанция 20 към днешна дата, както и копие от официално писмо от 13 февруари 2013 г. на арх. Шинолов до Дирекция „Обществени поръчки и концесии“ с копие до главния архитект на София арх. Петър Диков.

 

В очакване на официален отговор от Ваша страна.

С уважение,

 

Асен Асенов

Директор на ЕДНО - продуцент на Sofia Architecture Week

 

Арх.Орлин Манолов, арх.Павел Янчев

Оперативен екип към конкурс „Метростанция 20“

 

Боряна Зафирова

Координатор конкурс „Метростанция 20“

 

Арх. Бойка Огнянова

Програмен директор Софийската архитектурна седмица

 

Арх.Петър Торньов - Bureau XII, Камара на архитектите в България, член на журито

 

Арх. Андрей Велинов – Дот Архитектура, Съюз на архитектите в България, член на журито

 

Арх. Георги КътовI/O Architects, член на журито

 

Арх. Елена Пактиавал – RGB, член на журито

 

Арх. Анна Тилова – Метропроект, член на журито

 

Bart Lens - архитект, LENS°ASS, член на журито

 

Adam Hatvani – архитект, sporarchitects, член на журито

 

Eduardo Gutiérrez Munné – архитект, ON-A, член на журито

 

 

Хронология на конкурса за Метростанция 20

Февруари 2010 – Софийска седмица на архитектурата официално подава към Столична община идеята за провеждане на архитектурен конкурс за Метростанция 20.

 

15 октомври 2010 – Пресконференция на кмета на СО Йорданка Фандъкова, която обявява началото на конкурса след седмица и насрочва журирането на конкурса за април 2011

 

20 септември 2011 – фактическо обявяване на конкурса посредством обявяване на обществена поръчка. Поръчката е обявена в Държавен вестник.

 

19 декември 2011 – Приключва двудневното журиране на конкурсните предложения и се провежда официална пресконференция От 130 получени проекта, 22 държави биват излъчени двама финалисти с уговорката за доработка на проектите и насрочване на второ заседание на журито в рамките на два месеца.

 

Февруари 2012 – стартиране на обществена поръчка за изпълнение на отсечката от М19 до М23 на първи метродиаметър.

 

Март 2012 – двата финални екипа изпращат доработените си проекти, които се пазят в абсолютна тайна за датата на финалното жури.

 

Август 2012 – все още няма насрочена дата за следващото журиране

 

18 декември 2013 – финално журиране на конкурса

 

19 декември 2013 – публично обявяване резултатите

 

21 декември – среща с второпремирания проект на арх. Шинолов, в присъствието на арх. Диков, Главен архитект на София, инж. Братоев (Метрополитен АД), инж.Станилов– одобреният подизпълнител, г-н Манев, арх. Андреев - експерти от страна на Метрополитен ЕАД и НАГ, и Боряна Зафирова, представител на организаторите Списание Едно. Поет ангажимент за реализация на проекта, препоръчано във финалното решение на журито.

 

14 януари 2013 – изпратена оферта от арх. Шинолов до фирма „Станилов“ ЕООД, ато предпоставка за сключване на договор. Към настоящия момент няма отговор по тази оферта или сключен договор.

 

23 януари 2013 – среща на арх. Шинолов с инж. инж.Братоев и арх.Андреев, на която се потвърждава разработването на проект, напълно различен от спечелилите конкурса два проекта за метростанция 20.

01
02
Източник: kab.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions