КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Дневен ред и материали за XI ОС на КАБ

Вторник, 16 Април 2013 09:50

01

 1. Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ през 2012 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2012 г.

2. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2012 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2012 г.

3. Доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2012 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема доклада за дейността на КДП за 2012 г..

4. Изслушване на одиторски доклад и приемане на  Годишен финансов отчет (ГФО) за 2012 г.;  Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ  за 2012 г.

5. Освобождаване от отговорност на Председателя на Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет  на КАБ ; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност Председателя на Управителния съвет на КАБ и членовете на Управителния съвет  на КАБ  за дейността им през 2012 г.;

6. Приемане на Бюджет на КАБ за 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет 2013 г.

7. Избор на членове на Комисия по дисциплинарно производство  и на Председател на Комисия по дисциплинарно производство за мандат 2013 г. - 2016 г.;  Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на КДП с мандат от три години 2013 г.- 2016 г.

8. Приемане на изменения и допълнения на вътрешни нормативни документи:

8.1. Обсъждане на Доктрина за стратегическо развитие на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема доктрина за стратегическо развитие на КАБ;

8.2. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ;  Проект на решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения на Устава на КАБ;

8.3. Отмяна на Наредба № 1 от 2004 г. на КАБ за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране; Проект на решение: ОС на КАБ отменя  Наредба № 1 от 2004 г. на КАБ за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

9. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решенията на Общото събрание на КАБ

10. Разни.

*При липса на кворум към началния час 10 часа на 17 май 2013 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 17 май 2013 г.

МАТЕРИАЛИ
Материали за доктрината на КАБ (т.1 от дневния ред) - ТУК и ТУК
ПРОГРАМА И РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТАТА НА ХІ-ТОТО ОС НА КАБ
Доклад за работата на Комисията по регистъра при УС на КАБ от май 2012 г. до април 2013 г.
Отчет на Експертната комисия към компетентния орган по признаване на професионалната квалификация
Доклад за работата на комисиите по медийна политика, връзки с обществеността, международна дейност и евроинтеграция
Материали по т.8.2. може да свалите от ТУК.
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions