КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Законопроект за изменение и допълнение на ЗУТ

Вторник, 23 Юли 2013 17:34

 01

 

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
(Обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27 и 28 от 2013 г.)
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 1 се правят следните изменения и допълнения:
А) В изречение първо думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.
Б) Създава се ново изречение второ със следното съдържание: „Министърът на инвестиционното проектиране осъществява методично ръководство и контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по разрешаване на строителството, приемане и въвеждане в експлоатация на готовите строежи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на регионалното развитие назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа. Министърът на инвестиционното проектиране назначава Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране и организира неговата работа.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“ и се създава изречение второ: „Министърът на инвестиционното проектиране осъществява методическо ръководство и контрол върху дейността на участниците в инвестиционния процес, както и на дейностите по разрешаване на строителството, приемане и въвеждане в експлоатация на готовите строежи.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на регионалното развитие назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и организира неговата работа. Министърът на инвестиционното проектиране назначава Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране и организира неговата работа.“
3. В ал. 3 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.

§ 2. В чл. 5, ал.7 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие, министърът на инвестиционното проектиране“.
Комисията подкрепя текста на вносителя за §2.

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова алинея 7 със следното съдържание:
„(7) Националният експертен съвет по инвестиционно проектиране:
1. извършва експертиза на инвестиционните проекти, чието съгласуване и одобряване е от компетентността на министъра на инвестиционното проектиране;
2. приема инвестиционни проекти и проекти за общи устройствени планове на общините, внесени за разглеждане по реда на чл. 125, ал.5;
3. изпълнява други дейности, възложени от министъра на инвестиционното проектиране.“
2. Алинея 7 става алинея 8.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
§ 3. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „регионална политика“ се добавя „Националният експертен съвет по инвестиционно проектиране“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Националният експертен съвет по инвестиционно проектиране:
1. извършва експертиза на инвестиционните проекти, чието съгласуване и одобряване е от компетентността на министъра на инвестиционното проектиране;
2. приема инвестиционни проекти и проекти за общи устройствени планове на общините, внесени за разглеждане по реда на чл. 127, ал.5;
3. изпълнява и други дейности, възложени му от министъра на инвестиционното проектиране.“

§ 4. В чл. 13, алинея 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране издават“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране издават“.
2. В ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

§ 5. В чл. 56, ал.6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на физическото възпитание и спорта“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие, министъра на вътрешните работи и министъра на младежта и спорта“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §5.


§ 6. В чл. 62, ал. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §6.

§ 7. В чл. 70, ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране издават“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §7.

§ 8. В чл. 75, ал.4, изречение първо думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране издават“, а в изречение второ думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §8.


Комисията предлага да се създадат нови § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14 и § 15:
„§ 9. В чл. 84, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

§ 10. В чл. 86, ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

§ 11. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
3. В ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.

§ 12. В чл. 96 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
2. В ал. 2, 3 и 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

§ 13. В чл. 97, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

§ 14. В чл. 117, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на регионалното развитие“.

§ 15. В чл. 124, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.“


§ 9. В чл. 124а, ал. 4 се изменя така:
„(4) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение, определени със закон се дава със заповед на министъра на регионалното развитие, а за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет и за строежи от първа и втора категория финансирани с публични средства с индикативна стойност над 10 000 000 лв. се дава със заповед на министъра на инвестиционното проектиране.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 16:
§ 16. В чл. 124а ал. 4 се изменя така:
„(4) Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава със заповед на:
1. министъра на регионалното развитие - за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
2. министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.“

§ 10. В чл. 124б, ал.3 се изменя така:
„(3) Заповедите на областния управител или на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 124, както и заповедите на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране по 124а се публикуват на интернет страницата на областта или на министерството и се изпращат на съответната община за разгласяване по реда на ал. 2.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 17:
§ 17. В чл. 124б ал.3 се изменя така:
„(3) Заповедите на министъра на регионалното развитие по чл. 124, ал. 2 и чл. 124а, ал. 4, т. 1, на министъра на инвестиционното проектиране по чл. 124а, ал. 4, т. 2 и на областния управител по чл. 124а, ал. 3 се публикуват на интернет страницата на съответното министерство или на областта и се изпращат на съответната община за разгласяване по реда на ал. 2.“

§ 11. В чл. 127 ал.5 думите „Националния експертен съвет“ се заменят с „Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 18:
§ 18. В чл. 127 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „Националния експертен съвет“ се заменят с „Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране“.
2. В ал. 10 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
3. В ал. 11 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.

§ 12. В чл. 128, ал. 12 се изменя така:
„(12) Проектът за подробен устройствен план с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение се разглежда от областния експертен съвет, проектът за подробен устройствен план за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение, определени със закон се разглежда от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, проектът за подробен устройствен план за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет и за строежи от първа и втора категория финансирани с публични средства с индикативна стойност над 10 000 000 лв. се разглежда от Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране. Действията по съобщаването се извършват от общинските администрации.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 19:
§ 19. В чл. 128 ал. 12 се изменя така:
„(12) Проектът за подробен устройствен план се разглежда от:
1. областния експертен съвет – за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика - за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране - за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
Действията по съобщаването се извършват от общинските администрации.“


§ 13. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Подробният устройствен план с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение се одобрява със заповед на областния управител, проектът за подробен устройствен план за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение, определени със закон, се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие, а проектът за подробен устройствен план за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет и за строежи от първа и втора категория финансирани с публични средства с индикативна стойност над 10 000 000 лв. се одобрява със заповед на министъра на инвестиционното проектиране. Заповедите се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
2. В алинея 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 20:
§ 20. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Подробният устройствен план се одобрява със заповед на:
1. областния управител - за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие - за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
Заповедите се изпращат в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

§ 14. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В алинея 1 думите „или от министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие или министъра на инвестиционното проектиране“.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случаите по ал. 7 със заповед на кмета на общината, на областния управител, на министъра на регионалното развитие или на министъра на инвестиционното проектиране се допуска изработване на проект за нов подробен устройствен план или на проект за изменение на подробния устройствен план.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 21:
§ 21. В чл. 133 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „кмета на общината, от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „органа, компетентен да одобри плана“.
2. В ал. 7 думите „общинския експертен съвет по устройство на територията“ се заменят с „експертния съвет към органа, компетентен да одобри плана“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случаите по ал. 7 със заповед на органа, компетентен да одобри плана, се допуска изработване на проект за нов подробен устройствен план или на проект за изменение на подробния устройствен план.“

§ 15. В чл. 135, ал.1 думите „или до министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „до министъра на регионалното развитие или до министъра на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 22.


Комисията предлага да се създадат нови § 23 и § 24:
§ 23. В чл. 137, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 24. в чл. 139, ал. 5 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.


§ 16. В чл. 141 ал.6 се изменя така:
„(6) Идейният инвестиционен проект за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение се съгласува от областния управител, за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение, определени със закон - от министъра на регионалното развитие, а за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет и за строежи от първа и втора категория финансирани с публични средства с индикативна стойност над 10 000 000 лв. – от министъра на инвестиционното проектиране.Съгласуването се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 25:
§ 25. В чл. 141 се правят следните изменения:
1. Алинея втора се отменя.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Идейният инвестиционен проект се съгласува от:
1. областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.
2. министъра на регионалното развитие - за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.
Съгласуването се извършва въз основа на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2.“

§ 17. В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение се одобряват от областния управител, за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение, определени със закон - от министъра на регионалното развитие, а за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет и за строежи от първа и втора категория финансирани с публични средства с индикативна стойност над 10 000 000 лв. – от министъра на инвестиционното проектиране. Техническите и работните инвестиционни проекти за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се съгласуват и одобряват от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
2. В алинея 3 думите „или на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „на Министерството на регионалното развитие или на Министерството на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 26:
§ 26. В чл. 145 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Технически и работни инвестиционни проекти се одобряват от:
1. областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие - за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства;
4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" – за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.“
2. В ал. 3 думите „или на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „на Министерството на регионалното развитие или на Министерството на инвестиционното проектиране“.


§ 18. В чл. 148 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разрешение за строеж на обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение се издават от областния управител, за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение, определени със закон - от министъра на регионалното развитие, а за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет и за строежи от първа и втора категория финансирани с публични средства с индикативна стойност над 10 000 000 лв. – от министъра на инвестиционното проектиране. Разрешение за строеж на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §18, който става §27:
§ 27. В чл. 148 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разрешение за строеж се издава от:
1. областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
2. министъра на регионалното развитие - за обекти със:
а) обхват повече от една област;
б) национално значение и/или национални обекти, определени със закон;
3. министъра на инвестиционното проектиране - за обекти с обхват до една област, които са:
а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти;
б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства;
4. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" – за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.“

§ 19. В чл. 149, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 28.


§ 20. В чл. 150, ал.1 думите „или министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на регионалното развитие или министърът на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 29.


§ 21. В чл. 158, ал. 2 думите „или от министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „от министъра на регионалното развитие или от министъра на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 30.


Комисията предлага да се създадат нови § 31, § 32, § 33 и § 34 :
§ 31. В чл. 160, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 32. В чл. 166, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 33. В чл. 167, ал. 2, т.3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 34. В чл. 168, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.


§ 22. В чл. 169, ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно или съвместно“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране самостоятелно или съвместно с Министъра на регионалното развитие, както и“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 35:
§ 35. В чл. 169 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.

Комисията предлага да се създадат нови § 36, § 37, § 38, § 39, § 40 и § 41:
§ 36. В чл. 169а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 и в ал. 5 навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.

§ 37. В чл. 176а, ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.

§ 38. В чл. 177, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 39. В чл. 192, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

§ 40. В чл. 193, ал. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

§ 41. В чл. 198 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В ал. 3 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.

§ 23. В чл. 215, ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, на министъра на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 42.

§ 24. В чл. 220, алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му. Министърът на инвестиционното проектиране упражнява контрол по спазването на този закон при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §24, който става §43:
§ 43. В чл. 220 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му съобразно предоставените му правомощия. Министърът на инвестиционното проектиране упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.“
2. В ал. 2 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството самостоятелно“ се заменят с „Министърът на инвестиционното проектиране“.


Комисията предлага да се създадат нови § 44, § 45, 46, § 47 и § 48:
§ 44. В чл. 222, ал. 1, т. 13 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 45. В чл. 225, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 46. В чл. 232б, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 47. В чл. 236 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министърът на инвестиционното проектиране“.

§ 48. В чл. 239, ал. 1, т. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране съгласно компетентността им“.


§ 25. В параграф 1, алинея 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
2. Създава се изречение второ със следното съдържание:
„Министърът на инвестиционното проектиране може да предостави свои функции по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на инвестиционното проектиране.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 49:
§ 49. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министърът на регионалното развитие“, и „Министерството на регионалното развитие“ и се създава изречение второ: „Министърът на инвестиционното проектиране може да предостави свои функции по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на инвестиционното проектиране.“
2. В §5 се създава т. 83:
„83. „Публични средства“ са средствата осигурени от държавния бюджет, както и средствата, отпускани по фондовете на Европейския съюз, в това число и финансови инструменти.“

§ 26. В § 5 от допълнителните разпоредби се създава нова т. 83 със следното съдържание:
„83. публични средства с индикативна стойност над 10 000 000 лв.“ са средствата осигурени от държавния бюджет, както и средствата, отпускани по фондовете на Европейския съюз, в това число и финансови инструменти“.

Комисията предлага §26 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в §49.

§ 27. В параграф 18 от заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на инвестиционното проектиране одобряват строителни и технически правила и нормативи, издават наредби и инструкции и одобряват образци на документи съобразно правомощията си по прилагането на този закон.“
2. В алинея 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране съвместно с ръководителите на заинтересуваните централни и териториални администрации одобряват техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на съоръженията и мрежите на техническата инфраструктура.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §27, който става §50:
§ 50. В заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 18:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на инвестиционното проектиране одобряват строителни и технически правила и нормативи, издават наредби и инструкции и одобряват образци на документи съобразно правомощията си по прилагането на този закон.“
б) в ал. 4 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) Министърът на регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране съвместно с ръководителите на заинтересуваните централни и териториални администрации одобряват техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на съоръженията и мрежите на техническата инфраструктура.“
2. В § 19 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „ министъра на инвестиционното проектиране“.
3. Параграф 30 се изменя така:
„§ 30. Изпълнението на закона се възлага на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране съобразно правомощията им по този закон.“

§ 28. Параграф 30 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 30. Изпълнението на закона се възлага на министъра на регионалното развитие и на министъра на инвестиционното проектиране съобразно правомощията им по този закон.“

Комисията предлага § 28 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в §50.

§ 29. В параграф 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се създава ал. 3:
„(3) Министърът на инвестиционното проектиране разпределя средствата от държавния бюджет по ал.2 и осъществява методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на плановете по ал.1.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 51.

§ 30. 1. В чл. 3, ал.3, чл. 117, ал.1 и в чл. 198, ал.3 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на регионалното развитие“.
2. В чл. 13, ал.3, чл. 84, ал.3, чл. 86, ал.1, чл. 95, ал.4, чл. 96, ал.2, ал.3 и ал.4, чл. 97, ал.3, чл. 124, ал.2, чл. 127, ал.10 и ал.11, чл. 192, ал.5, чл. 193, ал.6, чл. 198, ал.2 и чл.239, ал.1, т.1, думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
3. В чл. 95, чл. 96, ал.1 и чл.127, ал.11 думите „министерството на регионалното развитие и благоустройството“, се заменят с „министерството на регионалното развитие“.

Комисията предлага § 30 да бъде отхвърлен, тъй като текстовете са отразени на систематичното им място.

§ 31. 1. В чл. 139, ал.5, чл. 169а, ал.6, чл. 176а, ал.6, чл. 220, ал.2 и чл. 236 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране“.
2. В чл. 137, ал.2, чл. 160, ал.3, чл. 166, ал.2, чл. 167, ал.2, т.3, чл. 168, ал.3, чл. 169, ал.2, чл. 169а, ал.2 и ал.5, чл. 177, ал.2, чл. 222, ал.1, т.13, чл.225, ал.4, 232б, ал.2 и параграф 19 от заключителните разпоредби думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.

Комисията предлага § 31 да бъде отхвърлен, тъй като текстовете са отразени на систематичното им място.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

§ 32.(1) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, както и по одобряване и допускане на изменения в одобрените инвестиционни проекти по реда на чл. 154, ал.5 за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет, се довършват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.
(2) Изменения в одобрените инвестиционни проекти по реда на чл. 154, ал.5 за обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет, за които е издадено разрешение за строеж от министъра на регионалното развитие и благоустройството до датата на влизане в сила на този закон, се одобряват и допускат от министъра на регионалното развитие.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 52:
§ 52. (1) Започнатите производства по изработване и одобряване на общи и подробни устройствени планове или на техните изменения от компетентността на министъра на регионалното развитие и благоустройството, които не са приключили до влизането в сила на този закон с издаване на акт за одобряването им, се довършват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.
(2) За дата на започване на производство по изработване и одобряване на общи или на подробни устройствени планове или на техните изменения по ал. 1 се смята датата на допускане (разрешаване) или възлагане изработването на съответния проект.
(3) Започнатите до влизането в сила на този закон производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, както и по допускане и одобряване на изменения в одобрените инвестиционни проекти по реда на чл. 154, ал. 5, които са били в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, се довършват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.
(4) За датата на започване на производство по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж по ал. 3 се смята датата на внасяне на инвестиционния проект за съгласуване и одобряване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството или Министерството на регионалното развитие.
(5) За обектите с национално значение, определени с акт на Министерския съвет до влизането в сила на този закон, подробните устройствени планове или техните изменения, както и съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешенията за строеж, се разрешават, съгласуват и одобряват по досегашния ред от министъра на регионалното развитие.


§ 33. Подзаконовите актове по прилагане на този закон, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството запазват действието си. Изменения в наредбата по чл. 13, ал.1 се издава от министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране. Изменения в наредбите по чл. 137, ал.2, 139, ал.5, 160, ал.3, 166, ал.2, чл.168, ал.3, чл. 169, ал.2, чл. 169а, ал.2, чл. 176а, ал.6, чл. 177, ал.2, чл. 222, ал.1, т.13 и чл. 225, ал.4 се издават от министъра на инвестиционното проектиране.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 53:
§ 53. Подзаконовите нормативни актове, издадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството до влизането в сила на този закон, запазват действието си и се прилагат до тяхното изменение и допълнение или до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.

§ 34. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие”, „министърът на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става §54.

§ 35. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп., бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 6.10.2000 г.,последно изм. бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие”, „министъра на регионалното развитие” и „министърът на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §35, който става §55.

§ 36. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., последно изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”, думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”, а думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §36, който става §56:
§56. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., последно изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) се правят следните изменения:
1.В чл. 36 думите „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2.В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството”, „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие”, „министъра на регионалното развитие” и „министърът на регионалното развитие”.

§ 37. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., последно изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”, думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §37, който става § 57:
§57. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., последно изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г.) се правят следните изменения:
1.В чл. 42б, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството е възложил или разрешил по реда на чл. 124а от Закона за устройство на територията“ се заменят с „компетентния орган по чл. 124а, ал. 4 от Закона за устройството на територията е разрешил“.
2.В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие”, „министърът на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.

§ 38. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., последно изм. и доп., бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 2.01.2013 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”, думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §38, който става §58:
§ 58. В Закона за техническите изисквания към продуктите (Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., изм., бр. 63 от 28.06.2002 г., изм. и доп., бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 2.12.2002 г., изм., бр. 18 от 25.02.2003 г., доп., бр. 107 от 9.12.2003 г., в сила от 10.06.2004 г., изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г., доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 80 от 12.10.2010 г., бр. 38 от 17.05.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., доп., бр. 84 от 2.11.2012 г., в сила от 2.01.2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 1, т. 5 думите „такива, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите“ се заменят с „на пуснатите/предоставените на пазара строителни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ на ЕС, бр. L88 от 4.4.2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 305/2011”.
2. В чл. 5 ал. 2 се изменя така:
„(2) Строителните продукти осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато отговарят на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби и когато за тях има хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО), и експлоатационните показатели на съществените характеристики на строителните продукти са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011.“
3.В чл. 9:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на инвестиционното проектиране:
1. е нотифициращ орган съгласно чл. 40 и информира Европейската комисия съгласно чл. 42 от Регламент (ЕС) № 305/2011;
2. определя специализирана дирекция за изпълнение функциите на звено за контакт относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и в съответствие с чл. 9, чл. 10 и чл. 11 на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО;
3. издава разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието и на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за издаване на европейска техническа оценка и на български технически одобрения на строителните продукти, когато отговарят на изискванията на чл. 43 и чл. 46 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и на чл. 10 от този закон; отнема и преиздава издадените разрешения, разширява и актуализира техния обхват, спира и ограничава действието им;
4. определя със заповед българските национални изисквания към строителните продукти по отношение на предвидената употреба, в т.ч. за случаите по чл. 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011; заповедта се обнародва в „Държавен вестник”;
5. определя с наредба реда и условията за изпълнение на дейностите по т. 1-4, включително и за контрола на лицата по т. 3.“
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) За дейностите на звеното за контакт по ал. 2, т. 2, когато е определено с наредбата по ал. 2, т. 5 и дейностите по ал. 2, т. 3, в т.ч. за проверката на документи, проверката на място, ежегодните планирани проверки, се събират държавни такси в размер, определен съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
4. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране”, „министърът на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.


§ 39. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 15.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 67 от 29.07.2008 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. и доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 27 от 15.03.2013 г., изм., бр. 28 от 19.03.2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие”, „министърът на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §39, който става §59.


§ 40. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”, думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”, думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране”, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §40, който става § 60:
§ 60. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 3 след думите „се включват“ се добавя „заместник – министър
на регионалното развитие“.
2. В чл. 18, ал. 3 думите „заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството“ се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране“, а думите „Министерството на образованието, младежта и науката“ се заменят с „Министерството на образованието и науката“.
3. В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното
развитие и благоустройството”, „министърът на регионалното развитие и благоустройството”, „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране”, „министърът на инвестиционното проектиране”, „заместник-министър на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.


§ 41. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., последно доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие” и „Министърът на регионалното развитие”.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага §41 да бъде отхвърлен.

§ 42. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 10.05.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране”, „Министърът на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §42, който става §61 .

§ 43. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г., последни изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 28 от 19.03.2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие” и „министърът на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §43, който става §62 .


§ 44. В Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 4.05.2011 г. - ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г., бр. 17 от 21.02.2013 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §44, който става §63.

§ 45. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г., последно изм. и доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.09.2012 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §45, който става §64.

§ 46. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., последно изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., бр. 42 от 5.06.2012 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” и „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие” и „министъра на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §46, който става §65.

§ 47. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп., бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие“, а думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерство на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §47, който става §66:
§ 66. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп., бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 наименованието на раздел І се изменя така: „І. Министерство на регионалното развитие”.


§ 48. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., последно изм. бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 64, ал.9 думите „и министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В чл. 83, ал.3, чл. 125, ал.4, 200, ал.2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §48, който става §67:
§ 67. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., последно изм. бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 64, ал. 9 думите „и министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие и министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В чл. 83, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране”.
3. В чл. 125, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране”.
4. В чл. 200, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие, министъра на инвестиционното проектиране”.


§ 49. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 57 от 26.07.2011 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие”, „Министърът на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §49, който става §68.


§ 50. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.05.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм., бр. 52 от 9.07.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие”, „Министърът на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §50, който става §69.


§ 51. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 22.05.1998 г., последно изм. и доп. бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) навсякъде думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §51, който става §70:
§ 70. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 22.05.1998 г., последно изм. и доп. бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
2. В чл. 18, ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”.

§ 52. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 24 от 20.03.2007 г., доп., бр. 62 от 31.07.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 27 от 15.03.2013 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.


Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §52, който става §71:
§ 71. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 24 от 20.03.2007 г., доп., бр. 62 от 31.07.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 27 от 15.03.2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 54, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и
благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството” и „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие” и „министъра на регионалното развитие”.

§ 53. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 24.10.1997 г., в сила от 24.10.1997 г., последно изм. и доп., бр. 16 от 19.02.2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §53, който става §72.

§ 54. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., последно изм и доп бр. 28 от 19.03.2013г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 54, който става §73:
§73. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., последно изм. и доп. бр. 28 от 19.03.2013г.) се правят следните изменения:
1.В чл. 292 думите „ министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране, министъра на регионалното развитие“.
2.В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на инвестиционното проектиране” и „Министерството на инвестиционното проектиране”.


§ 55. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §55, който става §74.


§ 56. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., в сила от 1.01.2002 г., последно изм. бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 30, ал. 1 и 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага за §56 да бъде отхвърлен.


§ 57. В Закона за административно-териториалното устройство на република България (обн., ДВ, бр. 63 от 14.07.1995 г.; Решение № 8 от 6.06.1996 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 51 от 14.06.1996 г.; изм. и доп., бр. 27 от 10.03.1998 г., в сила от 10.03.1998 г., изм., бр. 33 от 24.03.1998 г., изм. и доп., бр. 154 от 28.12.1998 г., изм., бр. 10 от 5.02.1999 г., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 57 от 14.07.2000 г., изм., бр. 67 от 29.07.2003 г., бр. 80 от 9.09.2003 г., бр. 46 от 3.06.2005 г., изм. и доп., бр. 63 от 3.08.2007 г., в сила от 3.08.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм., бр. 95 от 2.12.2011 г., в сила от 2.12.2011 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става §75.


§ 58. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 9.07.1996 г.; последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“, думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага §58 да бъде отхвърлен.

§ 59. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., последно изм., бр. 27 от 15.03.2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 76.


§ 60. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., последно изм., бр. 27 от 15.03.2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал.4 се изменя така:
„(4) Министърът на земеделието и храните определя поименния състав на комисиите към областните дирекции "Земеделие", в които включва представител на Министерството на регионалното развитие, представители на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на здравеопазването, както и представители на областните администрации и на заинтересуваните земеделски и стопанско-промишлени браншови организации.“
2. В чл. 2, ал.4, чл. 16 и чл. 19 думите „министъра на регионалното развитие и
благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”, а в чл. 39, ал.2 думите „министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министерството на регионалното развитие”.


Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §60, който става §77:
§ 77. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., последно изм., бр. 27 от 15.03.2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
2. В чл. 16 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
3. В чл. 17 ал. 4 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.
4. В чл. 19 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
5. В чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.

§ 61. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1.03.1991 г., последно изм. бр. 16 от 19.02.2013 г.) в чл. 24, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става §78.

§ 62. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г., последно изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“, „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“, „Министерството на регионалното развитие“ и „заместник-министър на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става §79.


§ 63. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 г., последно доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става §80 :
§ 80. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1.12.1972 г., последно доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 46, ал. 3 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”.
2. В чл. 46а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.


§ 64. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; изм. с Решение № 7 от 29.09.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 9.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) се правят следните изменения:
1.В чл. 65, ал. 1, т. 2 и в чл. 82, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В чл. 69, ал. 4 и в чл. 171 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага средната редакция на § 64, който става §81:
§ 81. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; изм. с Решение № 7 от 29.09.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 80 от 9.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 54 от 15.07.2011 г., изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 65, ал. 1, т. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
2. В чл. 69, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
3. В чл. 82, ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.
4. В чл. 171 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 65. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие, думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §65, който става §82:
§ 82. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г.) се правят следните изменения:
1.В чл. 13, ал. 13 думите „министъра на регионалното развитие и
благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2.В останалите текстове на закона думите „министъра на регионалното
развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие” и „Министерството на регионалното развитие”.

§ 66. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., последно изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §66, който става §83:
§ 83. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., последно изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
2. В § 3 от допълнителните разпоредби думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране”.


§ 67. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 г., изм. и доп., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 21.12.2010 г., изм., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2012 г., изм., бр. 20 от 28.02.2013г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става §84 .


§ 68. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 17.09.1999 г., последно изм. бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството”, „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството” и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие”, „заместник-министър на регионалното развитие”, и „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става §85.

§ 69. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., последно изм. бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 385:
а) в ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”;
б) в ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.
2. В чл. 391, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става §86.

§ 70. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., последно изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 87.

§ 71. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г. (обн., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”, думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерство на регионалното развитие”, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §71, който става §88:
§ 88. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г. (обн., ДВ, бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) се правят следните изменения:
1.В § 4, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.
2.В останалите текстове на закона думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие” и „министъра на регионалното развитие”.


§ 72. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”, думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството”се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §72, който става §89:
§ 89. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране”.
2. В чл. 6, т. 3 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството”се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”.


§ 73. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 6.11.2007 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 92 от 22.11.2011 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „министърът на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става §90.


§ 74. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., последно изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”, а „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.


Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §74, който става §91:
§ 91. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 118 в текста преди т. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.
2. В § 13 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”.


§ 75. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 102 от 28.11.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” и „министърът на регионалното развитие и благоустройството” е заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „министърът на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става §92.


§ 76. В Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обн., ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г., последно изм.и доп. бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) в чл. 11 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става §93.


§ 77. В Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на регионалното развитие”, а думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става §94:
§ 94. В Закона за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г., изм. и доп. бр. 30 от 2006 г., бр. 41 от2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 32 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1, т. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“;
б) в ал. 5 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на регионалното развитие“;
2. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“;
3. В чл. 11, т. 7 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“;
4. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Министърът на регионалното развитие:
1. организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите и основните пътища в страната;
2. организира дейността по определяне на агломерациите и основните пътища в страната;
(2) Министърът на инвестиционното проектиране съвместно с министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите издава наредба за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство.“
5. В чл. 21 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране“;
6. В чл. 31, ал. 1 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът на инвестиционното проектиране“.


§ 78. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 18.11.1998 г., в сила от 19.02.1999 г., последно изм. и доп., бр. 16 от 19.02.2013 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става §95.


§ 79. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 28.01.2007 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с Министерството на регионалното развитие, думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“, думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие, а абревиатурата „МРРБ” в приложението към чл. 3, ал. 3 в т. 5 се заменя с думите „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §79, който става §96:
§ 96. В Закона за устройството и застрояването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 28.01.2007 г., изм., бр. 41 от 22.05.2007 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.
2. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 2 ал. 8 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“;
б) в § 13 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на регионалното развитие“.
3. В приложението към чл. 3, ал. 2 навсякъде съкращението „МРРБ” се заменя с „Министерството на регионалното развитие”.


§ 80. В Закона за ратифициране на меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на регионалното развитие”.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 80 да бъде отхвърлен.

§ 81. В Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. - бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.(*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., доп., бр. 19 от 13.03.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г.; изм., Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 16.06.2009 г. - бр. 47 от 23.06.2009 г.; бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 16.02.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 21.12.2010 г.; изм. с Решение № 15 на Конституционния съд на РБ от 21.12.2010 г. - бр. 5 от 14.01.2011 г.; бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 49 от 29.06.2012 г., доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие“ и „Министерството на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за §81, който става §97.


§ 82. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г.) думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране“.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага §82 да бъде отхвърлен.


§ 83. В Закона за държавните помощи (обн., ДВ, бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 16 от 15.02.2008 г.) в чл. 5, ал. 2, т. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става §98.

§ 84. В Закона за достъп до пространствени данни (обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г.) думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 84, който става §99:
§99. В Закона за достъп до пространствени данни (Обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г.) в чл. 24, ал. 2 думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „заместник-министър на инвестиционното проектиране“.


§ 85. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 19.05.1998 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §85, който става §100:
§ 100. В Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 56 от 19.05.1998 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 6, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.


§ 86. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §86, който става §101:
§ 101. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 33, в текста преди т. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.

§ 87. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000 г., в сила от 9.09.2000 г., последно изм. и доп., бр. 59 от 3.08.2012 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §87, който става §102:
§ 102. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 8.08.2000 г., в сила от 9.09.2000 г., последно изм. и доп., бр. 59 от 3.08.2012 г.) в чл. 10б, ал. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.


§ 88. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §88, който става §103:
§ 103. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 81, ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.


§ 89. В Закон за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 7.05.2002 г., в сила от 8.11.2002 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 89, който става §104:
§104. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 7.05.2002 г., в сила от 8.11.2002 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 10е, ал. 2, т. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на инвестиционното проектиране“.

§ 90. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд на РБ от 13.10.2012 г. - бр. 82 от 26.10.2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става §105:
§ 105. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; Решение № 13 на Конституционния съд на РБ от 13.10.2012 г. - бр. 82 от 26.10.2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 87, ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.


§ 91. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., последно изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.02.2013 г.) навсякъде думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „Министерството на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, който става §106.


§ 92. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., доп., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г., в сила от 5.04.2011 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §92, който става §107:
§ 107. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., доп., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г., в сила от 5.04.2011 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) в чл. 57, ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.

§ 93. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) (обн., ДВ, бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 6.01.1997 г., последно изм. и доп., бр. 95 от 4.12.2012 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 93, който става §108:
§ 108. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) (обн., ДВ, бр. 104 от 6.12.1996 г., в сила от 6.01.1997 г., последно изм. и доп., бр. 95 от 4.12.2012 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.


§ 94. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на инвестиционното проектиране“.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага §94 да бъде отхвърлен.


§ 95. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., изм. и доп., бр. 31 от 8.04.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 95, който става §109:
§ 109. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., изм. и доп., бр. 31 от 8.04.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 47, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с министъра на регионалното развитие“.


§ 96. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 96, който става §110.


§ 97. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) навсякъде думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 97, който става §111.

§ 98. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) думите „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „заместник-министър на регионалното развитие“, думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на регионалното развитие“.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага §98 да бъде отхвърлен.

§ 99. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., последно изм. бр. 23 от 8.03.2013 г. в сила от 8.03.2013 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с Министерството на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §99, който става §112:
§ 112. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., последно изм. бр. 23 от 8.03.2013 г. в сила от 8.03.2013 г.) в чл. 74, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.

§ 100. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., доп., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 9.11.2010 г., изм., бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с Министерството на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §100, който става §113:
§ 113. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., доп., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 9.11.2010 г., изм., бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с Министерството на инвестиционното проектиране“.

§ 101. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., последно изм. бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с министъра на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §101, който става §114:
§ 114. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., последно изм. бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) в чл. 77, в текста преди т. 1 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с министъра на регионалното развитие“.

§ 102. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с министъра на инвестиционното проектиране“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §102, който става §115:
§ 115. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 91б, ал. 6 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с министъра на инвестиционното проектиране“.


§ 103. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с Министерството на регионалното развитие“.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §103, който става §116:
§ 116. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г., последно изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) в чл. 51, ал. 12 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие“.


§ 104. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 104, който става §117.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:

Димчо Михалевски

Източник: kab.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions