КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Архив: За устава - от Парламента

Вторник, 26 Април 2011 16:20

ОТ СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО – ОБСЪЖДАНЕ НА ЗИД НА ЗКАИИП – 18.03.2009 Г.:

....................

Иван Сотиров:
Първо, аз искам да опонирам на колегата Владимиров, защото той предложи миналата седмица в парламента нещо, което много рядко се случва, да се съкрати срокът.

....................

Той предложи да се съкрати, като каза, че има съгласие на браншовите организации.

....................

В стенограмата той каза, че е взето становище на браншовите организации а излиза, че няма такова становище на общи събрания. И това беше умишлено - да се съкрати срокът, за да не могат да се направят предложения.
....................

По същество смятам, че не е допустимо ние като парламентарна комисия, защото не всички тук сме специалисти, както подчерта г-н Софиянски, да взимаме със закон решения, които да преструктурират браншови организации. В едно демократично общество, за каквото се борим, би трябвало браншовите организации да са водещи и те да си определят регламента.

....................

Арх. Атанас Тосев: Камарата на архитектите
Уважаеми г-н Председател, Уважаеми господа депутати,
В Камарата на архитектите ние сме провели една организация и създаваме така наречения аудиториум за квалификация на нашите колеги.
На всички общи събрания, които проведе Камарата на архитектите на регионалните архитектурни колегии има записано в решенията си, че изискват задължително обучение. Това не се има предвид, че всички едновременно трябва да се обучават, а трябва да има един хорариум от часове, които те задължително трябва да преминат.

....................

Стефан Софиянски:
... Защото по-добър курс от добрата практика няма. Когато един човек е работещ, къде ще ходи на курсове. Той няма да има време. Примерно, как един проектант с 20 години практика ще го караш всяка година да ходи на курсове. За това, ако искаме да излезем от тази ситуация, предлагам редакция: “Задължително организира и провежда”.

....................

Ремзи Осман:
Какво мислите, колеги, по тази редакция. Идеята е, че камарата организира – това, което г-н Софиянски каза. Човек, който 30 години проектира сам ще прецени, но задължение на камарата е да организира такова обучение.

....................

Иван Сотиров:
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми колеги, по § 10 това, което се предлага, че в устава на съответната камара се определя минимален и максимален брой членове, според мен, трябва да бъде коригирано. Аз разбирам да има минимален брой членове, но с максимален брой членове със закона създаваме предпоставки по-големите териториални структури да бъдат разделяни на две, на три, което според мен не е коректно. Когато има изискване за минимален брой членове, те да се асоциират по съседни региони, има възможност колегиите да се консолидират. Но със закона да създаваме предпоставки големите колегии в по-големите областни центрове да въвеждани някакви допълнителни бариери и да бъдат разбивани помежду им, мисля, че не е продуктивно. За това предлагам да остане само “минимален”.
 

Ремзи Осман:
Сегашният текст е даже по-либерален.
“Регионалните колегии на Камарата на архитектите и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране се създават на територията на една или повече съседни области при условие и ред определени в устава.”
Това е сегашният текст на закона, действащия. Разликата е в “минималния и максималния брой”.

Инж. Димитър Начев:
Подкрепям запазването на стария текст. Смятам, че той е достатъчно демократичен и е дал възможност в уставите и чрез решение на общото събрание да бъдат решени такъв вид проблеми, ако те възникнат. Т.е. по отношение на окрупняване на регионален принцип на регионални колегии. Не смятам, че законът императивно трябва да налага такъв вид обединяване.
Текстът, който е даден с “минимален и максимален” създава една неяснота. Тази възможност съществува в устава.
Смятам, че този текст ще бъде посрещнат негативно от колегията.


Борислав Владимиров:
Аз като вносител, г-н Председател, поддържам този текст и ще ви кажа защо.
Текстът, който сме предложили, е достатъчно либерален. Той дава право на общото събрание на камарата с промяна в устава си да определи това, ако е необходимо. Тя може да определи, може и да не определя. Но аз мисля, че този текст е хубаво да го има, защото специално за Камарата на архитектите има огромно изкривяване на членската маса. 1800 по моя груба сметка в София, при 3200-3300 общо. Това вече противопоставя централното ръководство на камарата на регионалното. Тежестта на двете ръководства е различна. Получава се така, че един председател – т.е. 1800 са представени от един председател в Управителния съвет. Смятам, че текстът е направен достатъчно отворен и либерален и демократичен и даваме правото тези 1800, ако решат да го направят, ако не, няма да го направят. Това не е императивен текст. За това смятам, че няма нищо лошо да остане този текст.
 

Ремзи Осман:
Разсъждавам на глас. Ще дам пример с друга гилдия – с адвокатите. От 11000 адвокати 5200 са в София. Аз съм член на Софийската колегия. Само че при нас според броя избираме делегати за конференциите нагоре. Нищо ново няма в предложението. И старият текст дава тази възможност. Въпреки че се подписах под законопроекта и съм в течение. Но и тогава имах дискусия с моите колеги. Идеята беше да се изчисти, ако е нужно...
 

Инж. Стефан Кинарев:
Считаме, че старият текст няма нужда от промяна. Той дава всички права на общото събрание. И общите събрания и регионалните събрания са на делегатски принцип – 1 към 25. В общото събрание, независимо дали е 3000- 4000 или 5000, София-град е представена в съотношение 1:25, Пловдив е представена с 1:25 и малките колегии са представени с 1:25. Не виждам какво точно става, освен в самия управителен съвет, ако там нещо се изкривява. Но в края на краищата такава е дадеността. Сега защото не ни харесва Бойко Борисов, да разделим София на четири кметства ли?

....................
Стефан Софиянски:
За мен текстът е паразитен, защото най-лесното решение е приемат минимален брой 1, максимален брой – 8.5 млн. и приключва въпроса. Ние приехме един принцип и мисля, че трябва да бъдем последователни. За чистота на закона се обединихме, т.е. за да не натоварваме закона приехме, че обобщаващото понятие “проектант” важи за всички именно по тези причини. Сега да вкарваме паразитен текст, който няма реална функция, мисля, че няма смисъл. За това предлагам да го оттегли г-н Владимиров.
....................

Ремзи Осман:
Г-н Владимиров, заедно внесохме този законопроект и тогава говорих с Вас по този въпрос. Ще го прочета внимателно. Ще се постарая да ви убедя и да го изчистим. Това е спор, който от дълго време водим с вас. Сегашният текст казва:
“Камарата на архитектите и Камарата на инженерите се създават на територията на една или повече съседни области при условия и по ред, определени в устава на камарата.”
Т.е. това, което сега се предлага може да се направи без промяна на закона. В смисъл, ако има някакви проблеми. Ако бъде текст от закона, опасявам се, че някой ще злоупотреби изкуствено да увеличава.
 

Борислав Владимиров:
Напротив, не казва, че не е либерален сегашният текст.
Това, което сме предложили, уважаеми колеги, е същият текст с едно допълнение и допълнението е, че имат право да разделят една област. Много от вас казват, че е ясна каква е целта. Целта е София да има право да се раздели на колкото пожелае. Защото в момента в София архитектите правят четири събрания. Като им дадеш право, те ще преценят. Текстът, който съм предложил, е по-демократичен. Защото при сегашния текст нямат право да разделят една област.
 

Ремзи Осман:
Там е разминаването. Защото една област възможно е да бъде разделена на две организации и това е големият въпрос.
 

Борислав Владимиров:
Предполагам, че няма смисъл да го водим този дебат, защото наистина всеки има собствено мнение по него. Моля да го поставите на гласуване, г-н Председател, и то ще покаже.
 

Арх. Атанас Тосев:
Г-н Председател, сегашният текст на закона е много демократичен и дава възможност на съответната камара да определя как да си направи регионалните колегии. Обаче има един ограничителен текст, че в една област или в един град не могат да се правят повече от една регионална колегия. За София е записано, че могат да се направят няколко архитектурни колегии, които по същество вече като че ли са регионални колегии. Вероятно арх. Владимиров е имал точно това предвид, че ние имаме право да обединяваме няколко регионални колегии, защото в стария закон беше за всяка област. Има колегии със седем члена. Това са три колегии. 30 на сто от регионалните колегии са до 30 члена. И ние ги дотираме, защото те финансово не могат да се издържат.
 

Ремзи Осман:
Сега ще гласуваме. Но в залата може да се постави отново този въпрос. Подлагам на гласуване § 10.
Едното предложение е за отпадане на § 10. Който е съгласен с отпадането на § 10, моля да гласува. Двама “за”. Против? Четири “против”. Въздържали се? Двама “въздържали се”. Не се приема отпадането на § 10.
По този текст съвсем спокойно и в залата може да има дискусия.
Молбата ми е към гостите по между си да коментират този въпрос до обсъждането на закона в пленарна зала. Можем и в движение да го решим.

....................

  
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions