КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Сигнал относно обществена поръчка на община Велинград

Сряда, 02 Юли 2014 12:33

01

Уважаеми, колеги,

ОБЩИНА ВЕЛИГРАД откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД”.

Програмата на конкурса може да прочетете на: http://m.velingrad.bg/?p=19475,   и  на http://www.kab.bg/a/nav/news/type/1/item/945

Странно е, че в заключение на конкурсната програма е записано : "Възложителят НЕ ПРЕДВИЖДА връчване на награди", което надали ще доведе до изпълнение на желаната цел : "Целта на конкурса е ПРИДОБИВАНЕ на идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград."

В офиса на КАБ-РК Пазарджик е получен сигнал от Съюза на ландшафтните архитекти, с който се изразява безпокойство от законосъобразността на обявена обществена поръчка и коректното съставяне на конкурсното задание, както и желание за задължително включване в състава на техническата комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектите на Ландшафни архитекти. Текста на сигнала, подаден от проф. д-р ланд. арх. Йордан Кулелиев, председател на УС на Съюза на ландшафтните архитекти, може да прочетете в прикачения файл.

арх. Петър Мурджев, КАБ - РК Пазарджик

 
 

СТАНОВИЩЕ

От ланд.арх. Веселин Рангелов, член на УС и ОР на КАБ

Относно: Конкурс за идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в гр. Велинград

Уважаеми господа,

В така обявения конкурс будят съмнение и недоумение няколко пункта:

1.      В условията се казва:

„Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на гл. VII, раздел II от ЗОП – Договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т.3 и 7.“

 Във връзка с това възниква сериозно притеснение в две  посоки:

-       Първо: подобна обява е предпоставка за дъмпинг защото не е ясно на каква цена ще се извършва проектирането. Нищо не гарантира, че тя ще отговаря на методиката за определяне на цени на КАБ.

-       Второ: възможно е след като се окаже че стойността е ниска и всички участници се откажат по реда си, проектирането да се извърши от предварително избрана фирма на предварително договорена цена.

Подобни непрозрачни процедури водят до съмнение за предварително нагласена процедура.

2.    Предвижда се проектиране на две части – несъществуващата част „Архитектура и благоустройство“ която на практика включва цялостното планиране на обектите и част „Паркоустройство“ сведена до видов състав и цветни групи.

Когато 5 от подобектите се казват парк а други 4 „зелени площи“ и само един е различен, смятаме че акцента следва да бъде върху част Паркоустройството (по Наредба  4: Паркоустройство и благоустройство). Всички пространствени решения следва да се изпълнят в пряка връзка с декоративната растителност в това число алейна мрежа, настилки парково обзавеждане и др. неясно защо отделени в несъществуваща част.

Съгласно Чл.4. (изм. 2007) Целите на Камарата са:
1. да представлява своите членове като защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;
3. да не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове;
4. да създава, доколкото това е допустимо в рамките на действащото законодателство, условия за свободен избор на проектант от страна на клиента (инвеститора);

·         В така обявения конкурс са нарушени условията за лоялна конкуренция, изисквайки безплатно проектиране, и то на несъществуващи проектни части.

·         Не са защитени интересите на обществото, избягвайки пряката конкуренция и последващото оскъпяване на проектите посредством разбиването им на излишни части. Създава се недобросъвестна практика - неправомерно разработване на открита среда в несъществуващи части вместо разработването им в една единствена част "Паркоустройство и благоустройство", съобразно глава петнадесета от Наредба 4: НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.

·         Нарушени са условията за свободен избор на проектант, защото проектни дейности от компетентността на ландшафтните архитекти се изисква да бъдат авторизирани от архитекти. В конкретния случай - ситуационен план, разрези и чертежи на парково обзавеждане.

Въпреки че следва да се приветства конкурсното начало при решението на градската среда, считаме че така обявения конкурс в този си вид е в разрез с професионалните разбирания, Устава на КАБ и  Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, приета от Извънредното Общо събрания на Камарата на архитектите в България на 26-27 януари 2007 г.

 Считаме че заданието на конкурса следва да се промени така че адекватно да отговаря на професионалните принципи залегнали при създаването на КАБ.

Участието в конкурса в този му вид ще създава предпоставки за нарушения на Устава на КАБ, Професионалния кодекс и ЗКИИП.

 С уважение: ланд.арх. Веселин Рангелов

 
 

Предвид получените сигнали, КАБ препоръчва на членовете си да се въздържат от участие в конкурса.

Обявление за конкурс

ОБЩИНА ВЕЛИГРАД откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД”.

Целта на конкурса е придобиване на идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград, включващ единадесет обекта, описани подробно по-долу. Желанието на възложителя община Велинград е да създаде едно общо градско и извънградско пространство - с единна философия, с единен визуален и функционален език.

Идейният проект да представи архитектурно – благоустройствени решения при спазване на функционалните и обемно – пространствените изисквания за следните обособени обекти  :

·        Централен площад от ул. "Юндолска" до ДГС "Алабак" от о.т. 239а-244-233-9; от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о.т. 244-236а-38 и от фонтаните до старата сграда на общината.

·        Парк "Женска баня" в УПИ ІV - за парк, кв. 156 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Зелена площ - банята в Чепино в УПИ І - за парк, кв. 3971 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Парк при площад "Възраждане" в УПИ VІІ-за озеленяване, кв. 281 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Изграждане на зона за обществен отдих - складове при Централен кооперативен пазар.

·        Парк пред гарата - кв. Лъджене в УПИ ІV-7104 - за парк, кв. 142 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Зелена площ при Блока пред пазара в УПИ VІІІ - за парк, кв. 1112 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Парк пред блока на Г. Димитров в УПИ І- за парк, кв. 1422 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Зелена площ по бул. "Ал. Стамболийски”.

·        Зелена площ от подлеза на входа на града в ляво

·        Парк пред „Сярна баня” в УПИ ХІІ - за озеленяване, кв. 2561 по регулационния план на гр.Велинград.

Идейният проект по част „Архитектура и благоустрояване“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

- ситуационен план, изработен върху кадастралния план на гр. Велинград, върху който са разграничени отделните съществуващи и проектни елементи с нанесени алейна мрежа, настилките и елементите на градското и парково обзавеждане и градския дизайн.

- разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен.

- 3D визуализации от които ясно да личи идеята на автора и съответните елементи.

- идейни проекти на по-значими градински и градски архитектурни елементи (фонтани, каскади, павилиони и др.под.), както и детайли за настилките;

Идейният проект по част „Паркоустройство“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

-дендрологичен идеен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност.

-обемно-цветово решение на зелените площи в обхвата на обекта, което да представи пространствената композиция и растителното оформяне на различната дървесна и декоративна храстова растителност и откритите зелени площи в свободна техника.

Проекта се представя в мащаб 1:200 или 1:500. Чертежите и визуализациите се представят, разпечатани на непрозрачна хартия и представени под формата на табла с максимален размер А0.

Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на глава VII, раздел II от ЗОП – Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 7.

Повече информация за конкурса за проект може да се намери на интернет страницата на Община Велинград на адрес: www.velingrad.bg;

Желаещите да представят конкурсни проекти могат да направят това до 14.08.2014г.

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions