КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Законопроект на Закон за строителството

Понеделник, 08 Септември 2014 16:08
02
Doc* формат на документа може да изтеглите от ТУК

Проект!

 

Настоящият законопроект

е под редакцията на колектив с ръководител

доц. д-р арх. Б. Борисов

 

Забележка: Настоящият текст на този законопроект е част от цялостна инициатива на КАБ, КИИП и КСБ за законодателна реформа в рамките на три нови законопроекта (закон за териториално устройство и регионално развитие, закон за градоустройството и закон за строителството) и представлява предварителна принципна редакция. Той ще бъде допълнително редактиран и синхронизиран с единната нормативна система в РБългария за нуждите на окончателно завършен материал, готов за внасяне в компетентните органи след като бъдат извършени изменения, допълнения и корекции, отчитащи становищата и мненията от предстоящите негови професионални и обществени обсъждания.

За улеснение на някои места в текста се прилагат съкращенията вместо цялостните наименования на отделни видове документи или органи за управление. За постигане на необходимата приемственост при регламентирането на понятия, процедури, правила и норми е запазена голяма част от съществуващите такива в действащата нормативна база, административна и съдебна практика.

ЗАКОН ЗА СТРИТЕЛСТВОТО (ЗС)

вариант – Закон за инвестиционното проектиране и строителството (ЗИПС)

вариант – Закон за инвестиционната дейност в строителството (ЗИДС)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА ВТОРА - ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Раздел I-Инвестиционно проучване и проектиране

Раздел II-Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Оценка за съответствие на инвестиционния проект с изискванията за строежите.

Раздел III-Разрешаване на строителството

ГЛАВА ТРЕТА - СТРОИТЕЛСТВО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I-Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Раздел II-Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Раздел III-Изисквания към строежите

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ГЛАВА ПЕТА - ТЕХНИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ГЛАВА ШЕСТА - ЗАСТРАХОВАНЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО

ГЛАВА СЕДМА - КОНТРОЛ

Раздел I – Превантивен контрол

Раздел II-Oспорване на индивидуалните административни актове

Раздел III - Административен контрол

Раздел IV - Недопускане и отстраняване на незаконно строителство

Раздел V - Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи

ГЛАВА ОСМА - АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби

ЗАКОН ЗА СТРИТЕЛСТВОТО (ЗС)

вариант – Закон за инвестиционното проектиране и строителството (ЗИПС)

вариант – Закон за инвестиционната дейност в строителството (ЗИДС)

 

ГЛАВА ПЪРВА.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1.Този закон урежда обществените отношения, свързани с инвестиционното проектиране и строителството в Република България, определя изискванията към строежите и основните правила и норми за всички участници и заинтересовани страни в инвестиционния процес.

Чл. 2. (1) Министерският съвет определя политиката по инвестиционното проектиране и строителството и приема решения за финансиране на дейностите по тях.

(2) Министерският съвет приема правилник за приложение на този закон (ППЗ), който уточнява регламента за категоризация, процедури, етапи, актове и условия зазапочване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите, взаимоотношенията между участниците в строителството, устройството и реда на работа на специализираните звена в публичната администрация при изпълнение на функциите им по този закон, организирането и поддържането на архив на издадените актове и др.

(3) Министерският съвет приема тарифа за такси и цени на услуги по чл.8, ал.2 на този закон.

(4) Министерският съвет приема със свое решение създаването и поддържането на електронен регистър за специализирани информационни системи от всички органи и организации, които създават и поддържат данни за недвижимите имоти, за вида, характера и състоянието на инженерните мрежи, както и други данни, имащи значение за устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, с характер на пространствени данни по смисъла на Закона за достъп до пространствени данни и съответните правила за достъп до пространствените данни за нуждите на информационното обезпечаване на инвестиционния процес, планирането и проектирането.

Чл. 3. (1) Министърът на инвестиционното проектиране осъществява методическо ръководство и контрол върху дейностите по инвестиционното проектиране, разрешаването и изпълнението на строителството, приемането и въвеждането в експлоатация на готовите строежи.

(2) Министърът на инвестиционното проектиране назначава Национален експертен съвет по инвестиционно проектиране и строителство и организира неговата работа.

(3) Министърът на инвестиционното проектиране по предложение на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" назначава специализирани експертни съвети по инвестиционно проектиране и строителство, които разглеждат инвестиционните проекти за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

Чл. 4. (1) Областният управител провежда държавната политика за инвестиционно проектиране и строителство на територията в съответната област.

(2) Областният управител назначава областен експертен съвет по инвестиционно проектиране и строителство и организира неговата дейност. Съставът на областния експертен съвет може да се допълва или променя според характера на разглеждания проект.

(3) Областният управител организира поддържането на архив на издадените от него актове съгласно правомощията му по този закон и правилника за приложението му.

Чл. 5. (1) Общинските съвети и кметовете на общините в рамките на компетентността им определят политиката по инвестиционно проектиране и строителство за територията на съответната община.

(2) Кметът на общината (района) назначава общински (районен) експертен съвет по инвестиционно проектиране и строителство, контролира дейностите по инвестиционното проектиране и строителството за територията на съответната община и поддържането на архив и регистър на одобрените инвестиционни проекти, издадените строителни книжа, разрешения за строеж и въведените в експлоатация строежи.

(3) Главният архитект координира, контролира и издава административни актове за дейностите по проектирането и строителството на съответната територия, дейността на специализираните звена по този закон и правилника за неговото приложение.

(4) В структурата на общинската (районната) администрация се създават звена за изпълнение на функциите и задачите по този закон съгласно ППЗ.

(5) За съхранение в архива на общината се изпращат копия от влезли в сила актове, издадени от органи по чл. 3 и 4 в обхвата на провомощията им по този закон.

Чл. 6. (1) Националният, областните и общинските (районните) експертни съвети по инвестиционно проектиране и строителство извършват консултативна и експертна дейност и за тяхната работа се предвиждат средства по съответните бюджети.

(2) В състава на експертните съвети по ал. 1 освен представители на администрацията, към която са създадени задължително се включват специалисти по предложение на КИИП, КАБ, КСБ, САБ и БААИК.

(3) В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и съгласувателни органи, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон.

(4) Условията и редът за работа на експертните съвети се уреждат с правилника за приложение на този закон.

Чл. 7. В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация, както и от спецификата на разрешителния и регистрационния режим, строежите се категоризират в шест категории, съгласно правилника за приложение на настоящия закон. Категоризацията и промените в нея се съгласуват с КИИП, КАБ, КСБ, САБ и БААИК.

Чл. 8. (1) Строежите се изпълняват в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и на инвестиционни проекти при условията и по реда на този закон.

(2) За издаване на виза за проектиране, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, издаване на разрешение за строеж, акт за узаконяване, регистриране на протокол за определяне на строителна линия и ниво, разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация и за други административни и технически актове и услуги по този закон и в зависимост от категорията на строежа се събират такси по единна тарифа, одобрена от Министерския съвет .

(3) Видът и цената на всички услуги, които предоставят експлоатационните дружества в процеса на одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, като предоставяне на изходни данни, съгласуване на проекти, даване на становища или предписания и други, се определя по реда на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и се одобрява от съответния обществен регулатор.

ГЛАВА ВТОРА.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

 

Раздел I.
Инвестиционно проучване и проектиране

 

Чл. 9. (1) Възложителят може да възлага предварителни, предпроектни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението и облика на строежа, доказване на нормативна допустимост и целесъобразност на инвестиционната идея, сравняване на варианти, както и за съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект.

(2) Обемът и съдържанието на проучванията по предходната алинея се регламентират в наредбата по чл. 10 от този закон.

Чл. 10. (1) Инвестиционните проекти се изработват съгласно Наредба издадена от Министъра на инвестиционното проектиране за обхват, съдържание, фази, части и за съответния проектантски хонорар, съгласувана с КАБ и КИИП. В същата наредба ясно се разграничават минималните изисквания за обем и съдържание на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж от съответния орган за разлика от тези, които са необходими и задължителни за цялостното изграждане на строежа, но не подлежат на съгласувателен и разрешителен режим за нуждите на индивидуалния административен акт.

(2) Възложителят в зависимост от спецификата на обекта задължително възлага за изработване тези части на инвестиционния проект, въз основа на които се изпълнява строежът.

(3) Всички документи – графични и текстови, по всяка част на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия проектант по смисъла на настоящия закон, отговорен за взаимното съгласуване и координация на всички части от инвестиционния проект. Не се съгласуват изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.

(4) Сключеният договор за проектиране с възложителя или с водещия проектант се регистрира в КИИП или КАБ.

Чл. 11. (1) Възложителят може да поиска виза за проектиране. Визата се издава от органа, с правата да одобри и разреши съответния строеж в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.

(2) Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащите градоустройствени планове по ЗГр с обхват поземления имот, в който ще се реализира строежа и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по закон. Когато кадастралната карта за съответния имот е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план.

(3) Към визата за проектиране се предоставя информация от електронния регистър по чл. 2, ал. 4 на този закон. Към визата се прилага и заверено копие извадка с данни от подземен кадастър (когато съответната община разполага с него).

(4) За строежите за обекти – недвижими културни ценности, както и за тези за които изрично е упоменато това условие в друг закон издаването на виза е задължително. За тези строежи визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица, а когато заинтересовани лица са само лицата, по чиято инициатива се иска визата, то тя се издава от компетентния орган, без да се съобщава.

(5) За строежи в границите на недвижими културни ценности и в охранителните зони на единични културни ценности, в случаите, когато няма одобрени специфични правила и нормативи, визата за проектиране се издава със задължителни линии и височина на застрояване.

(6) В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за ниско жилищно застрояване, инвестиционното проектиране може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояване и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За разрешаване на строителството не се изисква одобряване на план за застрояване.

(7) За обекти на техническата инфраструктура не се издава виза за проектиране. Предоставя се информацията по ал. 3 от настоящия член с необходимата ситуация от кадастрални карти и градоустройствени планове в подходящ обхват за проектиране.

Раздел II.

Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Оценка за съответствие на инвестиционния проект с изискванията за строежите.

Чл. 12. (1) Инвестиционният проект се одобрява от органа, с правата да разреши съответния строеж.

(2) Одобряването на инвестиционния проект се извършва в едномесечен срок от постъпване на писменото искане, когато не подлежи на оценка за съответствие или когато оценката за съответствие по силата на този закон се извършва от експертния съвет. Срокът е седем дневен, когато оценката за съответствие е извършена с комплексен доклад.

(3) Отказ за одобряване и съгласуване на инвестиционен проект може да се прави само по законосъобразност.

(4)Инвестиционен проект се съгласува с Министерството на културата в случай, че строителството засяга недвижими културни ценности, както и за строежи, попадащи в техните граници или охранителни зони, съгласно правилника за приложение на закона, като срокът за извършване на съгласувателните действия не може да надвишава 30 дни. Изтичането на срокът по тази алинея без отговор се счита за мълчаливо съгласие.

Чл. 13. (1) Инвестиционните проекти са основание за издаване на разрешение за строеж, в което задължително се вписва и името на водещия проектант.

(2) Инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако съответства с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, по този закон и неговия ППЗ, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, достъпна среда, опазване на околната среда и на недвижимото културно наследство, здравната защита, взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от органа правоспособен за това.

(3) Отделни фази и части на проектиране могат да се изработват в хода на строителството, но преди извършване на съответните строително-монтажни работи.

(4) Проектантът задължително описва съответствието на проекта съгласно изискванията за строежите по този закон, съответно наредбата по чл. 10 от настоящия закон.

(5) За елементите на транспортната техническа инфраструктура се допуска инвестиционен проект да се разгледа от експертния съвет едновременно с приемането на парцеларния план по закона за градоустройството, като разрешение за строеж се издава след влизане в сила на плана.

(6) Всички части на инвестиционните проекти, съгласно наредбата по чл. 10 трябва да съответстват на нормативните изисквания към проектите и строежите, вкл.:

1. предвижданията на подробния устройствен план;

2. правилата и нормативите за устройство на територията по закона за градоустройството;

3. съществените изисквания към строежите;

4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;

5. обем и съдържание в съответствие с наредбата по чл. 10 от настоящия закон;

6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

7. други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива, вкл. по раздел III от Глава Трета на настоящия закон;

8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

(7) Оценката за съответствие се извършва задължително за обекти от първа и втора категория и за такива финансирани с публични средства, както следва:

1. с протокол за приемане от експертен съвет на одобряващия орган, включващ в състава си необходимите специалисти в зависимост от характера на строежа, несвързани с проектанта;

2. като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант, несвързана с проектанта.

(8) Оценяването на съответствие се извършва в случаите извън посочените в предходната алинея от органа одобряващ проекта чрез издаването на съответния административен акт.

(9) Когато не е задължително да се извършва оценка за съответствие по ал. 7, възложителят има право да възложи оценка за съответствие по ал. 7, т.2.

(10) Одобреният инвестиционен проект, освен за издаване на разрешение за строеж, може да служи и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки.

(11) За специалните обекти, информацията за които съставлява държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, оценката за съответствие се извършва от експерти, назначени със заповед на съответния специализиран орган с правото да одобри проекта.

(12) Одит за пътна безопасност на републиканските пътища, които са част от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България, се извършва задължително на инвестиционните проекти по отделен договор с възложителя от одитори по пътна безопасност, които отговарят на изискванията на чл. 36д от Закона за пътищата и на Наредба № РД-02-20-14 от 29.9.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионалната квалификация „одитор по пътна безопасност“.

Чл. 14. (1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:

1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации – и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;

2. виза за проектиране в случаите когато е задължителна по този закон;

3. три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 10, ал. 1;

4. влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;

5.оценка за съответствието за обекти по предходния член, ал. 7;

6. разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.

7. удостоверение за регистрирани в КАБ и КИИП договори за проектиране и за авторски надзор;

8. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

9. съгласуване с Министерството на културата в случай, че строителството засяга недвижими културни ценности, както и за строежи, попадащи в техните граници или охранителни зони. За нуждите на съгласувателния режим и в рамките на цялостната информационна система министърът на културата създава и поддържа публичен регистър за недвижимите културни ценности, техните граници и охранителни зони, както и за специфичните изисквания, установени за тях.

(2) Условията за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия и за газоснабдяване се осигуряват от организациите, предоставящи обществени услуги, при условията и по реда на специалните закони.

(3) Съгласуването на инвестиционните проекти, които засягат републиканските пътища, се извършва от администрацията, управляваща пътя със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. Съгласуването се изразява във:

1. издаване на необходимите актове при условията, по реда и в сроковете, определени в специален закон;

2. издаване на писмени становища и/или участие на представители на заинтересувани ведомства в заседанието на експертния съвет, когато за съгласуването не се изисква издаване на акт по т. 1; в този случай, ако в едномесечен срок от постъпване на искането за съгласуване не е представено писмено становище и на заседанието на експертния съвет не присъства представител на заинтересуваното ведомство или в 14-дневен срок след заседанието не бъде подписан протоколът на съвета, се смята, че проектът е съгласуван без забележки; отказите за съгласуване трябва да бъдат мотивирани.

Чл. 15. (1) Всички части на одобрените или съгласувани инвестиционни проекти се подписват и подпечатват от съответния компетентен орган, издаващ разрешение за строеж.

(2) В случаи, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.

(3) Когато одобрените инвестиционни проекти, по които е изпълнен строежът, са изгубени, те се възстановяват при необходимост от собственика с инвестиционен проект – заснемане на извършения строеж и представени документи по предходния член. Проектът – заснемане се заверява от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа, след представяне на разрешението за строеж или на други документи от издадените строителни книжа. Проектът- заснемане служи като основа за извършване на ремонти и реконструкции, както и за издаване на нотариален акт.

Чл. 16. Отказ да се одобри инвестиционен проект се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това. Възложителят се уведомява писмено по реда на Административнопроцесуалния кодекс за отказа да се одобри инвестиционен проект. Отказът може да бъде обжалван по съответния нормативен ред по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – пред министъра на отбраната, съответно пред министъра на вътрешните работи или пред председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ в 14-дневен срок от съобщението за издаването му.

Чл. 17. (1) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1 от закона за градоустройството, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;

2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“;

3. оранжерии с площ до 200 кв.м;

4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;

5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;

6. ремонт на елементите на техническата инфраструктура;

7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;

8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;

9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;

10. строежите по чл. 55 от закона за градоустройството;

12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;

14. монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

(2) За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 14 – се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.

(3) За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони строежите по ал. 1 се разрешават след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство.

Раздел III.

Разрешаване на строителството

 

Чл. 18. (1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон.

(2) Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление – от главния архитект на района.

(3) Разрешение за строеж се издава от:

1. областния управител – за обекти с обхват повече от една община;

2. министъра на инвестиционното проектиране – за обекти с:

а) обхват повече от една област;

б) национално, регионално значение и/или национални обекти, определени със закон;

(в) строежи от първа и втора категория, финансирани с публични средства.

3. министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи, или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ – за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

(4) Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на инвестиционен проект, когато такъв се изисква.

(5) Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на инвестиционен проект по опростена процедура за обекти от трета до пета категория, съгласно ППЗ (забележка: допълнително се уточнява след обществено и професионално обсъждане, като за отделни видове обекти от пета категория разрешението за строеж се предлага да се замени с регистрационен режим).

(6) Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението.

(7) Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.

(8) Когато възложител е лице, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, разрешението за строеж се издава на възложителя и на собственика на имота. Разрешение за строеж в съсобствен имот се издава при спазване на условията и реда за учредяване и прехвърляне на право на строеж от закона за градоустройството.

(9) При аварийни ситуации разрешения за строеж на геозащитни обекти по изключение могат да се издават по частични инвестиционни проекти.

(10) Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава, докато същият не бъде премахнат или узаконен.

(11) Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж за обектите, включени в Приложения 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда.

(12) В разрешението за строеж се вписват:

1. всички фактически и правни основания за издаването му;

2. условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой, разделянето, оползотворяване и рециклиране на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи.

3. премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.

(13) В случаите, в които се предвижда водоснабдяване на обектите от собствен водоизточник, разрешение за строеж се издава при спазване разпоредбите и на Закона за водите.

(14) Разрешението за строеж се издава в съответствие със забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 4 и чл. 125а от Закона за водите и изискванията по чл. 125 от същия закон.

(15) Общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове за дървесната растителност преди започване и след завършване на строителството. Разрешението за строеж се издава след издаване на разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени със закона за градоустройството.

(16) Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа, се издава след извършено обследване и съставяне на технически паспорт по реда на този закон.

(17) За преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане по раздел VIII от Глава Втора на ЗГр, органите по този закон издават разрешение за поставяне по ред установен в ППЗ.

Чл. 19. (1) За издаденото разрешение за строеж или за отказа да се издаде такова разрешение се съобщава на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Отказът се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това.

(2) Заинтересувани лица по ал. 1 са:

1. в случаите на нов строеж, пристрояване или надстрояване на заварен строеж – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот, лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, а в случаите на строежи в квартали и имоти по чл. 22, ал. 1 от закона за градоустройството – възложителят и собственикът на земята. Не са заинтересувани лица собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземлен имот, за който има влязъл в сила подробен устройствен план и издаден акт за принудително отчуждаване за изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение;

2. в случаите на преустройство и промяна на предназначението на заварен строеж – лицата по чл. 38, ал. 3 и 4 и чл. 39, ал. 2 от закона за градоустройството;

3. в случаите по чл. 161, ал. 1 и 2 от закона за градоустройството - собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост.

(3) Разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект или отказът за издаването му могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица по законосъобразност пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от съобщението за издаване на съответния акт.

(4) За издадените разрешения за строеж заедно с одобрените от министъра на инвестиционното проектиране или от областните управители инвестиционни проекти или за отказа да се издадат такива проекти се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“. Тези разрешения за строеж, съответно отказите да се издадат такива разрешения, подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването им.

(5) Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват писмено съответните органи на Дирекцията за национален строителен контрол по местонахождение на строежа за издадените разрешения за строеж и заповеди за допълването им по реда на този закон и изпращат копия от тях в 7-дневен срок от издаването им. Към тях се прилагат копия от действащия подробен устройствен план и копие от визата за проектиране, когато такава се изисква.

(6) За издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя съобщение на интернет страницата на органа, издал разрешение за строеж, в което се посочва и начинът за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.

Чл. 20. (1) По мотивирано искане на възложителя органът компетентен да разреши строителството може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива.

(2) Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните самостоятелни съставни части:

1. проект за подробен устройствен план, включително работен устройствен план, когато такъв е необходим;

2. инвестиционен проект.

(3) Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж и се съобщават на заинтересуваните лица по реда на тази закон и на закона за градоустройството.

(4) Комплексен проект за инвестиционна инициатива се изработва за линейните обекти на техническата инфраструктура, като съставните му части се съгласуват, одобряват и съобщават едновременно. Срокът за издаване на разрешение за строеж започва да тече след приключването на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността. Разрешението за строеж се съобщава само по реда на по ал. 5 на предходния член.

(6) Алинея 4 не се прилага за комплексните проекти за инвестиционна инициатива за линейните обекти на техническата инфраструктура за национален обект и за общински обект от първостепенно значение.

(7) Съобщаването на актовете за одобряване на частите на комплексните проекти за инвестиционна инициатива и разрешението за строеж се извършва едновременно при условията и по реда, предвидени за съобщаване на актовете за одобряване на подробни устройствени планове по закона за градоустройството.

(8) Не могат да се съставят протоколи или да се извършват заверки за начало на строеж, разрешен чрез комплексен проект за инвестиционна инициатива, без да е променено предназначението на територия или на поземлен имот, ако такова е необходимо по силата на друг закон.

Чл. 21. (1) Не се изисква разрешение за строеж за:

1. външно и вътрешно боядисване на сгради и постройки;

2. подменяне на покривни материали;

3. вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях;

4. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;

5. текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1 от закона за градоустройството, с който не се променят трасето и техническите характеристики;

6. текущ ремонт на пътища, с който не се променя конструкцията на пътното платно;

7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;

9. теренна консервация на недвижими културни ценности;

10. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;

11. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради.

12. Барбекюта, перголи, чешми и беседки, когато същите не са на намалени отстояния до съседните имоти и са с височина до 2.5м. и елементи на вертикалната планировка, с които не се променят параметрите на устройство и застрояване”

13. Промяна на предназначението на помещения без извършване на строително- монтажни работи, при спазване условията на чл. 38 от закона за градоустройството.

(2) За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони дейностите по ал. 1 се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство с изключение на теренната консервация.

(3) В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения по чл. 17, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

Чл. 22. (1) Разрешението за строеж се издава за целия строеж.

(2) Разрешението за строеж може да се издава и за отделни етапи (части) на строежите, които могат да се изпълняват и използват самостоятелно, а за жилищните сгради и за отделни етажи от сградата – при условие, че се завършва архитектурно-пространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството.

Чл. 23. (1) Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 4 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура – ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството. Това се установява писмено от органа, който го е издал.

(2) Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на ал. 1, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.

Чл. 24. (1) При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект.

(2) Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които:

1. нарушават предвижданията на действащия подробен устройствен план;

2. нарушават изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или в територии с режим на превантивна устройствена защита;

3. са несъвместими с предназначението на територията;

4. нарушават строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания;

5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;

6. нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане при условията на чл. 22, ал. 2;

7. променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;

8. променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

(3) Несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са всички отклонения извън посочените в ал. 2.

(4) След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 са недопустими.

(5) След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.19, ал.2, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж. Тези изменения се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.

Чл. 25. (1) Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива на съответната администрация на органа, който го е издал.

(2) Копия от разрешението за строеж на обекти разрешени от съответния министър или областен управител се изпращат за съблюдаване и съхраняване в съответната общинска (районна) администрация.

(3) Към разрешението за строеж се прилага заверено копие от одобрения инвестиционен (екзекутивен) проект.

Чл. 26. (1) Издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект могат да се отменят само по законосъобразност при подадена жалба от заинтересуваното лице в съответния срок или при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 14-дневен срок от уведомяването им по реда на този закон.

(2) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол проверяват служебно съответствието на издадените разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти, когато такива се изискват, с предвижданията на действащия подробен устройствен план.

(3) При констатиране на нарушения по ал. 2, както и на други нарушения, водещи до незаконосъобразност на издадените строителни книжа, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице отменя с мотивирана заповед разрешението за строеж и одобрените инвестиционни проекти.

(4) Заповедите на началника на Дирекцията за национален строителен контрол по ал. 3 могат да се обжалват по реда на чл. 191 от Закона за градоустройството.

(5) Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна.

ГЛАВА ТРЕТА.

СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

Раздел I.

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

 

Чл. 27. (1) За начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга.

(2) Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от трета до пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – от съответния компетентен орган по ППЗ. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга, се извършват след представяне от възложителя на договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра, както и на регистриран в КАБ договор за авторски надзор, когато такъв е задължителен.

(4) За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и нивото се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. В протокола се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване.

(5) При липса на друга техническа възможност части от тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна могат да се използват временно за строителни площадки при условия и по ред, определени с ППЗ и с инвестиционния проект. Строителните площадки се ограждат с временни огради по указание на общинската администрация (администрацията на района), поставят се информационни табели за разрешения строеж с данни за проектанта, строителя и техническия ръководител и лицето, упражняващо строителен надзор и други.

Чл. 28. (1) Протоколът за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно в архива на администрацията, която е издала разрешението за строеж. Препис от протокола се съхранява от строителя (технически ръководител) и от лицето, упражняващо строителен надзор, ако се изисква такъв.

(2) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на протокола по ал. 1, а когато такъв не се изисква – преди започването на строежа, заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол. В случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на инвестиционното проектиране, заповедната книга се заверява от Дирекцията за национален строителен контрол. За специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, заповедната книга се заверява от длъжностни лица, определени от органа разрешил строежа.

Чл. 29. (1) При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка) лицето, упражняващо авторски или строителен надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория е длъжен, преди да разреши изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи, да извърши проверка и да установи съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на конструктивната част.

(2) Лицето, упражняващо авторски или строителен надзор, или техническият ръководител на строежите от пета категория отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и в тридневен срок изпраща заверено копие от протокола в общината (района).

(3) В едноседмичен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа по искане на лицето, упражняващо авторски или строителен надзор, или на техническия ръководител за строежите от пета категория длъжностно лице от общинската (районната) администрация извършва проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването.

(4) В случай че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени отклонения от строителните книжа, лицето, упражняващо авторски или строителен надзор, спира строителството със заповед, която вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените отклонения, който в тридневен срок изпраща в регионалната дирекция за национален строителен контрол.

(5) За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, действията по ал. 1 – 4 се извършват от лица, определени от лицата определени от органа издал разрешение за строеж.

Раздел II.

Участници в строителството и взаимоотношенията между тях

Чл. 30. (1) Участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част «Конструктивна» и техническият ръководител.

(2) Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.

(3) За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) с правилника за прилагане на закона се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(4) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти могат да се определят и с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект. Те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени с правилника за приложение на закона.

(5) Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация.

Чл. 31. (1) Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.

(3) Концесионерът е възложител на временните строежи, предвидени със специализирания подробен устройствен план по чл. 54, ал. 6 от закона за градоустройството. За всички останали строежи, свързани с изпълнението на концесионния договор, възложител е концедентът, като концесионерът го представлява на свой риск при изработване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешаване и изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация на строежите.

(4) Възложителят носи отговорност за:

1. осигуряване на необходимите изходни данни, документи изискуеми по този закон и предоставянето им на проектанта и на лицето, извършващо оценка за съответствие на инвестиционния проект, когато има такова за отразяване в комплексния доклад за оценка на съответствието, с изключение на случаите, в които с договор тези задължения са възложени на консултанта или проектанта;

2. започване на строеж със сключен договор за авторски и строителен надзор, когато такива се изискват;

3. започване на строеж със сключен договор за строителство, когато такъв се изисква;

4. започване на строеж с договор за строителство със строител, който е регистриран по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строеж, в случаите, когато регистрацията е задължителна.

5. Започване на строеж с регистриран в КАБ и/или КИИП договор за осъществяване на авторски надзор, когато такъв е задължителен.

Чл. 32. (1) Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.

(2)Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез писмен договор между възложителя и проектанта, регистриран в съответната камара. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Всички несъществени отклонения, извършени по време на строителството, се съгласуват с водещия проектант на обекта.

(3) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

(4) Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията по този закон, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

(5) В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

(6) Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството.

(7) Водещ проектант е лицето автор на водещата проектна част на инвестиционния проект и отговорен за взаимната съгласуваност на отделните части в проекта. Статутът на водещ проектант с неговите специални права и отговорности по този закон се регламентира в ППЗ.

Чл. 33. (1) Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.Актовете по време на строителство се регламентират в ППЗ.

(2) Строителят носи отговорност за:

1. изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията по този закон, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

2. изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

3. своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2;

4. съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато от възложителя с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

5. съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа и актовете и протоколите, съставени по време на строителството;

6. изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строежи, в случаите, когато тя е задължителна.

(3) Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

(4) Строителят може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни и монтажни работи или на части (етапи) от строежа.

Чл. 34. Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.

(2) Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“, „инженер-архитект” или „архитект“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“. Необходимата техническа правоспособност по тази алинея се конкретизира в правилника за приложение на настоящия закон в зависимост от категорията на строежа.

(3) Извън случаите по ал. 2 техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на този закон.

(4) Техническият ръководител е архитект, строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по този закон. Други технически правоспособни лица по ал. 2 могат да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.

(5) Когато строежът се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури технически ръководител. В този случай техническият ръководител носи отговорност за спазването на изискванията по този закон и неговия правилник за приложение.

Чл. 35. Възложителят може да възложи доставката и монтажа на технологичното и инсталационното съоръжаване на строежа на доставчик. Доставчикът е отговорен за качественото и срочно изпълнение на доставката и монтажа, както и за свързаните с това приемни изпитвания.

Чл. 36. (1) Консултантът въз основа на писмен договор с възложителя:

1. извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор, когато това е задължително по този закон, а в останалите случаи когато е поискано от възложителя;

2. може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договори.

(2) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол издава и вписва в регистър удостоверения за упражняване на дейностите по ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени с ППЗ.

(3) Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

(4) Консултантът не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

(5) За издаване на удостоверение по ал. 1 се заплаща такса по тарифа, приета от Министерския съвет.

(7) Дейностите като консултант по ал. 1 могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(8) За обекти – недвижими културни ценности, консултантската дейност се извършва с участието на лица, включени в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.

Чл. 37. (1) Удостоверение за извършване на дейностите на консултанта се издава на лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон или е регистрирано в търговски или друг публичен регистър в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и отговаря на условията да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност, членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица да са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, да имат най-малко 5 години стаж по специалността, да не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра и да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани.

(2) Удостоверението се издава за срок 5 години и се вписва в публичен регистър при Дирекцията за национален строителен контрол. За издаване на удостоверението юридическото лице или едноличният търговец подава заявление с необходимите документи по утвърден от началника на Дирекцията за национален строителен контрол образец, съгласно ППЗ.

(3) Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението.

(4) Отказът за вписване в регистъра се съобщава писмено на заявителя и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Действието на удостоверението се прекратява преди изтичането на срока, за който е издадено, по искане на вписаното в регистъра лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по удостоверението, както и при прекратяване на юридическото лице или предприятието на едноличния търговец или при:

1. влезли в сила две наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по този закон или нормативните актове по прилагането му;

2. влезли в сила три наказателни постановления за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на вписаното в регистъра юридическо лице или едноличен търговец;

3. отпадане на някое от основанията, послужили за издаване на удостоверението.

(6) Действието на удостоверението се спира за срок една година при влязло в сила наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на лице, което е извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията по този закон и/или при упражняване на строителен надзор е допуснало изпълнение на незаконен строеж.

Чл. 38. (1) Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за своите действия, относно:

1. законосъобразно започване на строежа;

2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

3. спиране на строежи, които се изпълняват в нарушение на изискванията на този закон;

4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

(2) Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите за първа и втора категория.

(3) Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно ППЗ относно актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

(4) Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.

(5) При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

(6) След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.

(7) Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

 

Раздел III.

Изисквания към строежите

Чл. 39. (1) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1. носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

2. безопасност при пожар;

3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората;

4. безопасна експлоатация;

5. защита от шум и опазване на околната среда;

6. енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение.

(2) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, определени с наредба на министъра на инвестиционното проектиране. Ръководителите на централните изпълнителни органи и кметовете на общините ежегодно разработват програми с мерки за привеждане на урбанизираната територия и на съществуващи отделни сгради и съоръжения в нея в съответствие с изискванията за достъпна среда и предвиждат средства за тяхното реализиране.

(3) Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;

2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

3. физическа защита на строежите.

(4) С правилника за приложение на този закон се определят изискванията по предходните алинеи, свързани с проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, дълготрайността на строителните конструкции, устойчивостта на земната основа, както и други изисквания за безопасност и за устойчиво развитие на природните ресурси и екологично използване на природни и вторични суровини в строежите при отчитане влиянието на географските, климатичните и сеизмичните въздействия.

(5) Министерският съвет и общинските съвети ежегодно приемат програмите по ал. 2 и осъществяват контрол по изпълнението им.

Чл. 40. (1) В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите.

(2) В правилника за приложение на закона се определя реда за издаване на разрешения за оценяване на съответствието на строителните продукти с техническите спецификации по ал. 1 и на разрешение за издаване на български технически одобрения,.

(3) По ал. 2 се определят редът за оценяване на съответствието и за издаване на български технически одобрения, както и редът за влагане в строежите на строителни продукти, които отговарят на техническите спецификации по ал. 1.

(4) Лицата, получили разрешения за извършване на дейностите по ал. 2, са длъжни:

1. да представят на министъра на инвестиционното проектиране годишен доклад с информация за извършените оценки на съответствието на продуктите, за издадените български технически одобрения, за предявените рекламации и за предприетите действия по отстраняването им;

2. да уведомяват министъра на инвестиционното проектиране в 7-дневен срок от настъпването на промени в правния статус, в структурата и персонала, в обхвата на дейност, при смяна на изпълнителите, в случай че се ползват такива, както и при промени в обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

(5) Министърът на инвестиционното проектиране или оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол върху дейността на лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието на строителните продукти или за издаване на европейски или български технически одобрения.

Чл. 41. (1) Контролът на строителните продукти се осъществява от проектанта и от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на авторски или строителен надзор.

(2) Административният контрол на строителните продукти при проектирането и строителството се осъществява от органите определени в настоящия закон и в ППЗ.

Чл. 42. (1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

(2) При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

(3) Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

Чл. 43. (1) След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от проектанта, изпълнителя или от лице, определено от възложителя.

(2) Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, проектанта (лицето, упражнило авторски надзор), от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, и от лицето, извършило строителния надзор, (ако има такова лице). Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали, които са били основание за издаване на разрешение за строеж. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

(3) При установени съществени отклонения от издадените строителни книжа органът, одобрил проектите и издал разрешението за строеж, е длъжен:

1. да предприеме необходимите действия на служителите за контрол по строителството в администрацията на общината, констатиращи незаконни строежи или строежи с нарушения от четвърта, пета и шеста категория;

2. да уведоми органите на Дирекцията за национален строителен контрол – за строежите от първа, втора и трета категория.

(4) Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация.

(5) Цялата екзекутивна документация се представя за безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем – и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Чл. 44. (1) След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.

(2) За строежите на обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на строителството се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания съгласно ППЗ.

(3) Когато строителството се извършва от няколко строители, всеки от тях е задължен да извърши изпитванията на своята част от строежа след приключване на строителството й.

(4) В случаите, когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено и възложителят има правата по чл. 265 от Закона за задълженията и договорите.

(5) Ако отделни части от строежа могат да се използват самостоятелно, с договора за строителство може да се предвиди, че изпитванията на тези части от строежа се извършват преди завършване на цялостното му изграждане.

Чл. 45. (1) След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. Не се съставят технически паспорти за допълващо застрояване и временни строежи.

(2) В техническия паспорт на строежа се определят сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове.

(3) В техническия паспорт на строежа се посочват всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване.

(4) Техническият паспорт на строежа се съставя в два оригинални екземпляра – по един за възложителя и за органа, издал разрешението за строеж. Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт на строежа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

(5) Органът, издал разрешението за строеж поддържа архив на издадените технически паспорти и води регистър за тях.

(6) В ППЗС се определят обхватът и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване.

(7) Сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собственост, се определят в ППЗС.

Чл. 46. (1) Техническият паспорт на нов строеж се съставя от проектанта или от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.

(2) Техническият паспорт на съществуващ строеж се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 39, ал. 1 – 3, от лицата, извършили обследването.

(3) В техническия паспорт на строежа в сроковете по ППЗС се вписват задължителните строителни и монтажни работи за привеждане на строежите в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 1 – 3.

Чл. 47. (1) Обследването на строежите се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на този закон и ППЗС , или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.

(2) Когато обследването се извършва от консултант, в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“.

(3) Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка на останалите характеристики на строежите по чл. 39, ал. 1 – 3.

(4) Обследването за енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите и се извършва от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията, определени в Закона за енергийната ефективност.

(5) Редът за извършване на обследването на строежите се определя с ППЗС.

Чл. 48. (1) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят подава заявление пред компетентния орган за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, технически паспорт и съответния документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. След монтирането на инсталациите с повишена степен на опасност регистрирането им се извършва пред органите за технически надзор.

(2) Строежите от първа и втора категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в ППЗ.

3) Строежите от трета, четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място. Органите, издали удостоверение за въвеждане в експлоатация уведомяват писмено съответните органи на Дирекцията за национален строителен контрол по местонахождение на строежа за издадените удостоверения и изпращат копия от тях в 7- дневен срок от издаването им

(5) Свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва въз основа на договор със съответните експлоатационни дружества.

(6) За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението за ползване на строежа се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(7) Издаването на разрешение за специално ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата е задължително условие за въвеждане на строежа в експлоатация.

Чл. 49. (1) Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган.

(2) Не подлежат на въвеждане в експлоатация строежите от шеста категория.

(3) Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато:

1. не са изпълнени в съответствие с одобрения инвестиционен проект, с изискванията на чл. 39, ал. 1 – 3 и с техническите спецификации по този закон и не е съставен технически паспорт;

2. не са извършени мероприятията, предвидени в част „Вертикална планировка“ и не е реализирано озеленяване по одобрения проект;

3. не са премахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;

4. не са завършени фасадите на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект;

5. не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи съгласно чл. 69 в курортите, ваканционните селища, голф селищата, аквапарковете и в другите територии за рекреационни дейности, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен имот;

6. липсва определен размер на отчисленията за единица депониран отпадък съгласно чл. 60 от Закона за управление на отпадъците;

7. не е издадено разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, когато такива се изискват по реда на чл. 67 и 78 от Закона за управление на отпадъците.

(4) Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.

(5) При нарушения на ал. 1 и 4 на строежи от първа до трета категория началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.

(6) При нарушения на ал. 1 и 4 на строежи от четвърта и пета категория кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.

(7) При нарушения на ал. 1 и 4 в специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи или председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, с мотивирана заповед забранява обитаването, съответно ползването на строежите, и разпорежда извършването на необходимите действия по привеждането им в съответствие с издаденото разрешение за ползване и другите строителни книжа.

(8) След отстраняване на причините, които са предизвикали забраната, и след заплащане на дължимите глоби и такси въвеждането на строежите в експлоатация се разрешава или удостоверява от компетентните органите по този закон.

 

ГЛАВА ПЕТА.
ТЕХНИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

 

Чл. 50. (1) Физически лица могат да извършват проучвателни, проектантски, контролни, строителни и надзорни дейности, ако притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.

(2) Юридически лица могат да извършват дейности по ал. 1, ако в състава им са включени физически лица със съответната техническа правоспособност.

(3) Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „архитект“, „строителен инженер“, „инженер“, „инженер-архитект” или „ландшафтен архитект“.

Чл. 51. (1) Инвестиционни проекти по този закон се изработват от проектанти – физически лица, които притежават освен съответната техническа и необходимата проектантска правоспособност. Условията и редът за признаване на пълна проектантска правоспособност се определят със закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Пълната проектантска правоспособност не може да се ограничава с други законови и подзаконови нормативни актове.

(2) Със закона по ал. 1 се определят допустимите дейности, които могат да извършват лицата, притежаващи ограничена правоспособност.

(3) Проектанти с пълна проектантска правоспособност, които работят като служители по трудово или служебно правоотношение в администрациите на териториалните органи на изпълнителната власт, могат да извършват дейностите по предходния член само за административно-териториални единици, в които те не са органи или не участват в състава на органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по този закон.

(4) Служителите в публичните администрации, които имат пълна или ограничена проектантска правоспособност, могат да изработват служебно инвестиционни проекти за изграждането на обекти общинска или държавна собственост, в съответствие с придобитата проектантска правоспособност.

(5) Чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, могат да извършват дейностите по предходния член в обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Чл. 52. Изискванията към физическите и юридическите лица, извършващи строителство, се уреждат със закона за камарата на строителите.

ГЛАВА ШЕСТА.

ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 53. Проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

(2) Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с ППЗ.

Чл. 54. (1) Изискването за застраховка за професионална отговорност не се прилага за лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(2) В случаите по ал. 1, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, държавните органи или възложителят могат да изискват допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, и при спазване изискванията на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Чл. 55. (1) Застраховките се сключват за срок една година и покриват отговорността на застрахования по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за:

1. неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора;

2. неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретроактивната дата до сключването на договора; в този случай застрахователят не отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застрахователния договор.

(2) Ретроактивна дата по смисъла на ал. 1 е датата на започване на дейност от лице по чл. 53. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е 5 години преди сключването на застрахователния договор.

(3) Застрахователният договор се сключва в 15-дневен срок от започване на професионалната им дейност.

(4) Застраховката се подновява ежегодно без прекъсване, докато лицето упражнява съответната дейност.

(5) При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, лицето е длъжно да сключи допълнителна застраховка, покриваща период 5 години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е извършено след ретроактивната дата по ал. 2.

Чл. 56. (1) С договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект.

(2) Възложителят може да изиска от изпълнителя сключването на допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост.

Чл. 57. (1) Държавните органи и възложителят могат да изискват от лицата по чл. 53 доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в 7-дневен срок от писменото им поискване.

(2) В случай че възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да спре всички плащания, които им дължи.

ГЛАВА СЕДМА.
КОНТРОЛ

(Забележка: Раздел I - Превантивен контрол и Раздел II - Oспорване на индивидуалните административни актове се редактират в приемственост и в съответствие на ЗУТ, след професионално обсъждане между представители на всички участници в инвестиционния процес и на специализираната публична администрация, след което могат да се добавят към текста на настоящия проектозакон.)

Раздел IІI - Административен контрол

Чл. 58. Министърът на инвестиционното проектиране упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му при проектирането, строителството (в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия), въвеждането в експлоатация и ползването по предназначение с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

(2) Министърът на инвестиционното проектиране осъществява контрол върху дейността на Дирекцията за национален строителен контрол.

(3) Министърът на вътрешните работи или упълномощени от него длъжностни лица упражняват контрол по спазването на изискванията за пожарна безопасност.

Чл. 59. (1) Дирекцията за национален строителен контрол е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя се състои от централно управление и регионални дирекции. Във връзка с възникнали нужди могат да се създават временни териториални бюра на Дирекцията за национален строителен контрол със заповед на началника й, без да се увеличават утвърдените бюджет и щат на дирекцията. Дирекцията за национален строителен контрол задължително застрахова служителите си срещу злополука и със застраховка "Живот" за сметка на своя бюджет.

(2) При изпълнение на служебните си задължения служителите на Дирекцията за национален строителен контрол имат право на униформено облекло и отличителни знаци, ползват специални средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи могат да притежават лично оръжие за защита.

(3) Органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

(4) Заповедите, предписанията и нарежданията на органите на Дирекцията за национален строителен контрол, издадени в рамките на тяхната компетентност, са задължителни за лицата, за които се отнасят.

(5) Във връзка с изпълнение на функциите им по този закон органите на Дирекцията за национален строителен контрол имат право:

1. на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване;

2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в държавните и общинските администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните централни и териториални администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;

3. да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 60. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице:

1. спира незаконни строежи от първа до трета категория включително, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи;

2. спира строежи от първа до трета категория включително, части от тях или отделни строителни и монтажни работи, с нарушения по този закон, и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;

3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;

4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т. 1 и 2;

5. забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;

6. забранява ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;

7. забранява достъпа до строежи от първа до трета категория включително или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;

8. издава разрешения за ползване на строежи от първа до трета категория включително или отказва издаването им;

9. спира или прекратява регистрацията на консултанти за извършване оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор;

10. издава заповеди за премахване на незаконни строежи от първа до трета категория включително;

11. издава заповеди за отмяна или изменение на заповедите на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, за които не е предвиден пряк съдебен контрол, при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

12. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи по т. 1, 2 и 6 и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;

13. издава заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на ППЗ за всички категории строежи;

14. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;

15. налага предвидените в този закон и ППЗ глоби и имуществени санкции за всички категории строежи.

(2) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол съобразно своята компетентност:

1. констатират незаконни строежи и строежи с нарушения от първа, втора и трета категория;

2. констатират нарушения при ползването на строежи от първа до трета категория включително или на части от тях;

3. констатират нарушения при издаването на строителни книжа за всички категории строежи;

4. изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;

5. обследват аварии в строителството за всички категории строежи;

6. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита за всички категории строежи;

7. установяват други нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му за всички категории строежи;

8. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления;

9. заверяват заповедни книги в предвидените от закона случаи.

(3) При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за забрана на ползването, достъпа и за принудително премахване на незаконни строежи органите на Дирекцията за национален строителен контрол имат право да използват на територията на строителната площадка следните специални средства:

1. устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация или за преместване на такава механизация извън строителната площадка;

2. устройства за отваряне на прегради и помещения;

3. светлинни и звукови устройства;

4. строителни машини и строителна механизация, технически средства и способи.

(4) Средствата по ал. 3 могат да бъдат използвани само от служители, които притежават необходимата квалификация.

(5) При противодействие или при отказ да се изпълни разпореждане за достъп или за освобождаване на строителната площадка или в други случаи, определени със закона, разпореждането се изпълнява принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 61. (1) За строежите от четвърта, пета и шеста категория кметът на общината (района) или упълномощено от него длъжностно лице:

1. спира незаконни строежи, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи;

2. спира изпълнението на строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи с нарушения по този закон и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;

3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;

4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т. 1 и 2;

5. забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите и не отговарят на изискванията чл. 39 и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;

6. забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;

7. забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;

8. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;

9. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;

10. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;

11. налага предвидените в този закон глоби и имуществени санкции.

(2) За строежите от четвърта, пета и шеста категория служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община (район):

1. констатират незаконни строежи и строежи с нарушения;

2. констатират нарушения при ползването на строежи или на части от тях;

3. изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;

4. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;

5. установяват други нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

6. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи.

(3) При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за забрана на ползването, достъпа и за принудително премахване на незаконни строежи служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община имат право да използват на територията на строителната площадка следните специални средства:

1. устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация или за преместване на такава механизация извън строителната площадка;

2. устройства за отваряне на прегради и помещения;

3. светлинни и звукови устройства;

4. строителни машини и строителна механизация, технически средства и способи.

(4) Средствата по ал. 3 могат да се използват само от служители, които притежават необходимата квалификация.

(5) При изпълнение на функциите им по този закон служителите по ал. 2 имат право:

1. на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване;

2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;

3. да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване при условия и по ред, определени със закон.

(6) При противодействие или при отказ да се изпълни разпореждане за достъп или за освобождаване на строителната площадка или в други случаи, определени със закона, разпореждането се изпълнява принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.

(7) Служителите по ал. 2 задължително се застраховат срещу злополука и със застраховка "Живот" за сметка на общинския бюджет.

(8) При изпълнение на служебните си задължения служителите по ал. 2 имат право на отличителни знаци, да ползват специални средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи могат да притежават лично оръжие за защита.

(9) Средствата, набрани от събраните по този закон от общините приходи за общинските бюджети, представляващи такси, глоби и имуществени санкции, се разходват само за финансово обезпечаване на контролните им функции по този закон и за премахване на незаконно строителство.

Раздел ІV

Недопускане и отстраняване на незаконно строителство

Чл. 62. (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от първа до трета категория, който се извършва:

1. без влязло в сила разрешение за строеж;

2. при съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти;

3. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите и на изискванията на чл. 40 или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на съществените изисквания към строежите по чл. 39, ал. 1, 2 и 3;

4. без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;

5. без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга;

6. без съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони, когато това се изисква по реда на този закон;

7. без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице актовете по смисъла на закона и ППЗС

8. Без осигурен авторски надзор

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава в тридневен срок от изтичането на срока по изречение второ. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

(3) Със заповедта по ал. 1 задължително се дават указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.

(4) Строителството, спряно със заповедта по ал. 1, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му. Разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 3, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени и изпълнената част от строежа е законосъобразна.

(5) При констатиране на строеж от първа до трета категория, незаконен строеж, органите на Дирекцията за национален строителен контрол съставят констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на незаконния строеж се издава от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или от упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от изтичането на срока за възражения. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

(6) Със заповедта за спиране по ал. 5 се забранява достъпът до строежа.

Чл. 63. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от четвърта до шеста категория с нарушения по предходния член, ал. 1.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от компетентните длъжностните лица. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава в тридневен срок от изтичането на срока по изречение второ. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

(3) Със заповедта по ал. 1 задължително се дават указания за отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.

(4) Строителството, спряно със заповедта по ал. 1, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му. Разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 3, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени.

(5) При констатиране на строеж от четвърта до шеста категория или на част от него, незаконен строеж от компетентните служители се съставя констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на незаконния строеж се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от изтичането на срока за възражения. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

(6) Със заповедта за спиране по ал. 5 се забранява достъпът до строежа.

Чл. 64. Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи от първа, втора и трета категория или на части от тях.

(2) Строеж или част от него е незаконен, когато се извършва:

1. в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план;

2. без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;

3. при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект ;

4. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на този закон;

5. при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на РС;

6. в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита.

(3) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, съставен от длъжностни лица на Дирекцията за национален строителен контрол. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

(4) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от органите на Дирекцията за национален строителен контрол самостоятелно или съвместно с лица, на които това е възложено от началника на дирекцията или от упълномощено от него длъжностно лице, по ред, установен с ППЗ.

(5) Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

(6) Принудителното премахване е за сметка на извършителя и на:

1. лицето, упражнило строителен надзор;

2. строителя - в случай че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от Дирекцията за национален строителен контрол или заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа;

3. строителя - в случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4;

4. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти - при несъответствие на одобрения инвестиционен проект, по който се изпълнява строежът, с изискванията за безопасност по чл. 39, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и/или с предназначението на земята;

5. възложителя на строежа.

(7) Отговорността на лицата по ал. 6 е солидарна.

Чл.65. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни строежи или на части от тях.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, съставен от компетентните служителите. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.

(3) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с ППЗ.

(4) Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

(5) Принудителното премахване е за сметка на извършителя и на:

1. лицето, упражнило строителен надзор;

2. строителя - в случай че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от кмета на общината или заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа;

3. строителя - в случаите на незаконен строеж по негова вина;

4. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти - при несъответствие на одобрения инвестиционен проект, по който се изпълнява строежът, с изискванията за безопасност по чл. 39, ал. 1, т. 1 - 4 и/или с предназначението на земята;

5. възложителя на строежа.

(6) Отговорността на лицата по ал. 5 е солидарна.

Чл. 66. По въпроси, които не са уредени в тази глава и в глава двадесета, се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел V.

Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи

 

Чл. 67. (1) Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл. 39, ал. 1 - 3, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.

(3) При аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината.

(4) В случай че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 3, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване.

(5) Кметът на общината може да задължи със заповед собствениците на заварени или търпими строежи да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.

(6) Кметът на общината издава заповед за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.

(7) Собствениците на обекти по ал. 1 носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.

чл. 68. (1) Състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възстановителни дейности, както и обстоятелствата по ал. 6 на предходния член се установяват с протокол от комисия, назначена от кмета на общината.

(2) Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията предлага на кмета на общината строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат.

(3) Строежите се поправят, заздравяват или премахват от собствениците за тяхна сметка в срок, определен в заповедта на кмета на общината по ал. 4, 5 или 6 на предходния член. Когато строежът създава непосредствена опасност за здравето или живота на гражданите, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта. Премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците.

(4) Заповедта по ал. 3 се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на този закон.

(5) Когато в заповедта по ал. 3 е допуснато предварително изпълнение или тя не е изпълнена в определения срок, строежът се поправя, заздравява или премахва от общината по ред, определен с ППЗ.

(6) В случаите по ал. 5 въз основа на влязлата в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършените разходи се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.

(7) Собствениците на строежите са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта на кмета на общината. При отказ достъпът се осигурява принудително със съдействието на полицията.

(8) За недвижими културни ценности установяването на състоянието им и последващите мерки и процедури се извършват по реда на Закона за културното наследство.

Чл. 69. (1) Извън случаите по този раздел собственик може да премахне свой законен строеж, след като уведоми общинската (районната) администрация и Агенцията по геодезия, картография и кадастър и след одобряване на план за управление на строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците, а когато строежът е обект на културно-историческото наследство - след съгласуване с Министерството на културата.

(2) В зависимост от вида на строежите, сложността и характера на премахването главният архитект на общината (района) може да издава задължителни технически предписания.

(Забележка: глава осма-административнонаказателна отговорност , допълнителни, преходни и заключителни разпоредби се редактират в приемственост и в съответствие на ЗУТ, след професионално обсъждане между представители на всички участници в инвестиционния процес и на специализираната публична администрация, след което могат да се добавят към текста на настоящия проектозакон.)

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions