КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г.

Понеделник, 15 Декември 2014 17:22
01
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.)
Цялата наредба може да прочетете ТУК.
 
§ 1. В чл. 1 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Задължителните части на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж в отделните фази на проектиране за обектите от четвърта и пета категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), са определени в приложение към наредбата.
(4) Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти за линейните инфраструктурни обекти, в т.ч. пътища, железопътни линии, мостове, виадукти, метрополитени, елементи на водоснабдителни и/или канализационни системи, в т.ч. и водоснабдителни и/или канализационни мрежи в урбанизираните територии, електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, топлоснабдителни и/или разпределителни мрежи, газопреносни и/или газоразпределителни мрежи и др., се определят в съответствие с техническите норми и правилата за проектиране в съответните специализирани закони и подзаконови нормативни актове.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2:
а) буква „г“ се изменя така:
„ г) енергийна ефективност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.);“
б) създава се буква „д“:
„ д) газоснабдяване.“
2. Точка 5 се изменя така:
„5. част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.);“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. план по безопасност и здраве, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);“.
4. Създава се точка 8:
„8. част план за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);“.
5. Досегашните т. 8 и 9 стават т. 9 и 10.
§ 3. В чл. 4 думите „по чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ се заменят с „и съдържание съгласно изискванията на тази наредба“.
§ 4. В чл. 5 ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП), с визата за проектиране по чл. 140 ЗУТ, когато издаването й е задължително, и с изискванията на заданието за проектиране или договора за проектиране в случаите, когато не е изработено задание.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „другите“ се добавя „взаимообвързани“.
2. В ал. 2 след думите „инвеститора (собственика)“ запетаята и думите „а частите по чл. 139, ал. 4 ЗУТ – и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането“ се заличават.
§ 6. В чл. 9 се създават т. 14 и 15:
„14. прогнозен график за продължителност на строителството от откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до предаване на обекта от строителя на възложителя с акт образец 15;
15. прогнозна стойност на строителното намерение.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „етажност“ запетаята и думите „и площна или обемна плътност“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. ситуационно решение върху комбинирана скица от кадастралната карта (кадастрален план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП в мащаб (М) 1:1000 или М 1:500;“.
§ 8. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. извадка от действащия ПУП с обхват поземления имот и съседните му, вкл. през улица, или визата за проектиране по чл. 140 ЗУТ, когато издаването й е задължително;“.
2. В т. 4 след думите „в т.ч.“ се добавя „геодезическо заснемане на имота/имотите“ и се поставя запетая.
3. Създават се т. 8 и 9:
„ 8. данни за собствеността на имота, за учредено право на строеж или за правото да се строи по силата на специален закон;
9. данни за приложена регулация по смисъла на § 22, т. 1 във връзка с § 8, ал. 5 ЗУТ.“
§ 9. В чл. 13, ал. 4 се създава т. 7:
„7. специфични изисквания за топлосъхранение и икономия на енергия.“
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Идейният проект се изработва в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването й е задължително, и в съответствие със заданието за проектиране (договора за проектиране).“
2. В ал. 3 се създават т. 4 и 5:
„4. за издаване на разрешение за строеж съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ;
5. за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Идейният проект може да се изработва в една или повече проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти и съгласно приложението към чл. 1, ал. 3, както следва:“;
б) създава се т. 5:
„5. за обекти, за които определяща и водеща е част паркоустройство и благоустройство – част паркоустройство и благоустройство, самостоятелна или придружена от част архитектурна, необходимите инсталационни части, част геодезическа и др.;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри се изработва и част енергийна ефективност.“
§ 12. В чл. 18 се създават ал. 3 – 5:
„(3) Когато идейният проект служи за съгласуване по реда на чл. 141 ЗУТ, то водещата част на проекта, както и част „Геодезия“ се изработват в обем и съдържание, достатъчни за извършване на предварителна оценка на съответствието с подробния устройствен план и правилата и нормите за застрояване за водещата част на инвестиционния проект.
(4) Когато идейният проект служи за издаване на разрешение за строеж, всички части на проекта се изработват в обем и съдържание, достатъчни за изясняване на проектното решение и извършване на предварителна оценка на съответствието с подробния устройствен план и със съществените изисквания към строежите.
(5) Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, той съдържа допълнително:
1. количествена сметка;
2. спецификация на основните, предвидени за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект, а в случаите, когато не е изработен идеен проект – в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването й е задължително, и заданието за проектиране (договора за проектиране).“
2. В ал. 3:
а) в основния текст думата „осигуряват“ се заменя със „служат за“;
б) в т. 1 в началото се добавя „оценка на“;
в) в т. 2 думите „ползването на технически проект като документация за“ се заличават.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, 2, 3 и 4 думите „част организация и изпълнение на строителството“ се заличават.
б) създава се т. 5:
„5. за обекти, за които определяща и водеща е част паркоустройство и благоустройство – част паркоустройство и благоустройство, необходимите инсталационни части, част геодезическа, и др.“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри се изработва част енергийна ефективност.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. количествена сметка.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа допълнително спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Стойностна сметка се прилага към изчисленията или се обособява в част сметна документация, когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работният проект (работни чертежи и детайли) се изработва въз основа на съгласувания/одобрения проект в предходна фаза, а при еднофазно проектиране – в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването й е задължително, и със заданието за проектиране (договора за проектиране).“
2. В ал. 2 след думите „(работни чертежи и детайли)“ се добавя „ако няма одобрен технически проект“.
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. подробна количествена сметка;
5. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Стойностна сметка се прилага към изчисленията или се обособява в част сметна документация, когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
„(2) За обектите с висока степен на охрана, когато това се изисква с нормативен акт, към съответните проектни части се изработва раздел за защита.“
§ 19. В чл. 28, ал. 1, т. 1 след думата „(сградата)“ се добавя „в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или визата за проектиране;“.
§ 20. В чл. 29, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;“.
§ 21. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Обяснителната записка към архитектурната част включва:
1. основанието за изработване на проекта (договор или задание за проектиране);
2. кратка характеристика на получените изходни данни;
3. вида на строителството – ново, разширение, реконструкция или рехабилитация, етапност;
4. описание на площадката, особеностите на околната среда, релефа, наличните сгради и съоръжения;
5. поясняване на ситуационно, функционално-пространственото и архитектурно-художественото решение на обекта, както и съответствието на проектните решения и строителните продукти с изискванията на чл. 169 ЗУТ;
6. постигнатите с проекта технико-икономически показатели – площи, обеми, брой стаи, брой места и др., застроителните параметри и съответствието им с ПУП;
7. направените допустими отклонения от техническите норми и стандарти при проектирането, както и на писмените разрешения за тези отклонения от съответните органи, като се прилагат копия от разрешителните документи.“
§ 22. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, разработката по част архитектурна съдържа допълнително:
1. количествена сметка за архитектурно-строителните работи;
2. спецификация на основните предвидени за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
(2) Когато е предвидено със заданието (договора) за проектиране, към част архитектурна може да се приложи стойностна сметка на обекта.“
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, площите, осигуряващи необходимите места за паркиране на открито, както и подходът към уличната мрежа;“
б) в т. 2 думата „параметрите“ се заменя с „размерите и площите“;
в) създава се т. 5:
„5. чертежи с подвижно и неподвижно архитектурно и технологично оборудване и обзавеждане.“
§ 24. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Част архитектурна на техническия проект се придружава от обяснителна записка, изработена съгласно изискванията на чл. 30, и количествена сметка за видовете архитектурно-строителни работи.“
§ 25. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
(2) Когато се изисква със заданието (договора) за проектиране, към част архитектурна се прилага стойностна сметка на обекта.“
§ 26. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думите „необходимите строителни материали, изделия“ се заменят с „техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия, комплекти и системи)“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 28“ се заменят с „чл. 33“;
б) в т. 1 думите „материали и изделия“ се заменят с „продукти (материали, изделия, комплекти и системи)“;
в) в т. 2 след думата „хидроизолациите“ се поставя запетая и се добавя „звукоизолациите“.
§ 27. В чл. 37, т. 2 след думата „обекта“ се поставя запетая и се добавя „поясняващи проектните решения по чл. 36, ал. 2“.
§ 28. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „чл. 30“ се заменят с „чл. 34“, след думата „съдържа“ се поставя двоеточие, а думите „и описания на“ се заличават.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;“.
3. В т. 2 думите „строителни материали и изделия“ се заменят с „решения“.
4. Точка 3 се отменя.
§ 29. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Към част архитектура на работния проект се прилага стойностна сметка на обекта, когато това е предвидено със заданието (договора) за проектиране.“
§ 30. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, разработката по част конструктивна съдържа допълнително:
1. количествена сметка;
2. спецификация на основните, предвидени за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато се изисква със заданието (договора) за проектиране, се прилага стойностна сметка на обекта по част конструктивна.“
§ 31. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 32. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 2:
„(2) Към работния проект се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 33. В чл. 58, ал. 1, т. 4 думата „нормените“ се заменя с „нормираните“.
§ 34. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, разработката по частите за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура съдържа допълнително:
1. изчисления, които обосновават приетите решения;
2. количествени сметки;
3. спецификации на основните съоръжения, машини и апарати.“
§ 35. В чл. 64, ал. 1, т. 3, буква „б“ думите „изисквани с БДС 1786“ и запетаята след тях се заличават.
§ 36. В чл. 66, ал. 1, т. 3 след думите „отделните мрежи“ запетаята и думите „инсталации и уредби – когато същите не са отразени в съответните чертежи“ се заличават.
§ 37. В чл. 80, ал. 1, т. 5 думата „горещо“ се заличава.
§ 38. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато проектът ще служи за избор на изпълнител по реда на ЗОП, към изчисленията на част паркоустройство и благоустройство се прилагат количествени сметки на видовете залесителни работи и други видове СМР.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), се изработват и стойностни сметки на видовете залесителни работи и други видове СМР.“
§ 39. В чл. 97, ал. 4, т. 3, в основния текст на чл. 106 и в чл. 115, т. 3 думите „по уедрени показатели“ се заличават.
§ 40. Глава двадесет и втора „Част проект за организация и изпълнение на строителството“ се отменя.
§ 41. В чл. 139, ал. 3, т. 3, буква „б“ думите „видов състав и възраст“ се заменят с „фитосанитарна оценка“.
§ 42. В чл. 140 думите „Националния институт за паметниците на културата (НИПК)“ се заменят с „Министерството на културата (МК)“.
§ 43. В чл. 144, ал. 1 абревиатурата „НИПК“ се заменя с „МК“.
§ 44. В чл. 145 абревиатурата „НИПК“ се заменя с „МК“.
§ 45. В чл. 147 ал. 2 се изменя така:
„(2) Идейните проекти за консервация, реставрация и експониране на художествени паметници илюстрират съвременната намеса в съответствие с изведените предписания за опазването им от МК.“
§ 46. В § 3 от допълнителните разпоредби се създават т. 4 – 7:
„4. „Количествена сметка“ е установяване на натуралните обеми на предвидените за влагане в инвестиционния проект строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи), както и необходимите строително-монтажни работи (СМР) за даден строеж. Количествената сметка се представя чрез таблица, в която се изчисляват количествата на строителните продукти и работи в съответните им мерни единици.
5. „Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти“ – материали, изделия, комплекти и системи с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти, е списък на продуктите с качествените им характеристики по отношение на безопасност, здраве, изискванията на строителната физика, на енергийна ефективност и на комфорта. Определянето на качествените характеристики може да се извършва и чрез директно посочване на действащи норми и стандарти, на които продуктите следва да отговарят. Спецификацията може да съдържа и технологията и условията на изпълнение, както и критериите за качество на полагане и приемане.
6. „Одобряване на инвестиционен проект“ е удостоверяване с поставяне на печат „Одобрявам“ и подпис на съответния компетентен административен орган върху основните графични разработки, челни листове на обяснителни записки и челни листове на всички проектни части за конкретния обект. Не се одобряват изчисленията към отделните инженерни части на проекта, количествени сметки, стойностни сметки, детайли, спецификации, подвижно обзавеждане към архитектурните проекти, ако е разработено в отделни чертежи и др., като със заверка се удостоверява тяхната принадлежност към съответния одобрен инвестиционен проект.
7. „Съгласуване на идеен инвестиционен проект“ е удостоверяване с поставяне на печат „Съгласувам“ и подпис на съответния компетентен административен орган върху графичните разработки, обяснителна записка и челен лист на водещата специалност.“
§ 47. Параграф 6 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 6. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на инвестиционното проектиране.“
§ 48. Навсякъде думите „инвеститора“ и „инвеститорът“ се заменят съответно с „възложителя“ и „възложителят“.
§ 49. Навсякъде думите „паметника на културата“ и „недвижими/те паметници/те на културата“ се заменят съответно с „недвижима културна ценност“ и „недвижими културни ценности“.
     § 50. Създава се приложение към чл. 1, ал. 3:
 
„Приложение към чл. 1, ал. 3

ВИЖ приложението

Преходна и заключителна разпоредба
§ 51. (1) Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“.
(2) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до влизането й в сила.
(3) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект от съответния орган, компетентен за неговото одобряване.
Министър: Екатерина Захариева
 
Източник: http://dv.parliament.bg
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions