КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Приеха окончателно промени в ЗУТ

Четвъртък, 26 Януари 2017 00:00
001
 

Народните представители приеха окончателно промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Основна цел на законопроекта според мотивите на вносителя Министерски съвет бе да се постигне облекчаване на процедурите и да се намали административната тежест, като едновременно с това се повишат отговорността на общинските администрации и административният контрол върху дейността им, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми – консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.

Във връзка с изискването за осигуряване на публичност и достъпност до актове, издавани от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, както и до одобрени от тях устройствени планове в чл. 3 и 4 се въвежда изискване за поддържане на публични регистри от съответните администрации и публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на устройствени планове.

Депутатите приеха предложеното допълване на разпоредбата на чл. 125 с нова ал. 8 с цел намаляване на сроковете за процедиране на подробни устройствени планове, които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство.

Депутатите отхвърлиха направеното предложение в чл. 137, ал. 1 за намаляване на броя на категориите, внесено от Министерския съвет.

С допълване на разпоредбата на чл. 232, ал. 1 се прецизира административно-наказателната отговорност за неизпълнение от длъжностни лица на задълженията в предвидените за съответните процедури срокове.

Народните представители приеха Камарата на строителите в България да се представлява поотделно от председателя на Управителния съвет и от изп. директор, който се избира от УС, в съответствие с правомощията, определени с решение на УС.

Източник: http://vestnikstroitel.bg

 

Поземлени имоти, които не отговарят на изискванията за минимални размери за лице и повърхност съобразно устройствената зона, в която попадат, могат да бъдат обединени в един или повече нови урегулирани имоти, ако са собственост на едни и същи лица. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за устройство на територията.

Допуска се по искане на собствениците поземлен имот да може да бъде разделен на два или повече новообразувани урегулирани имота.

Парламентът разпореди изработеният проект за подробен устройствен план да се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“.

Други промени предвиждат разрешението за строеж да губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството; в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите.

Презаверяване на разрешението за строеж може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок и се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението. При презаверяване на разрешението за строеж се заплаща 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж.

Министърът на регионалното развитие организира поддържането на публични регистри на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи, прие още парламентът.

http://sofianews.info

 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions