КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Делегатско събрание на РК София-град към КАБ
Петък, 31 Март 2017 10:24
speaker-at-business-conference-624x416

Уважаеми колеги, 

Делегатското събрание на РК София-град към КАБ ще се проведе на 04.04.2017 - вторник от 18:00ч., в зала 1 - ЦДА, ул."Кракра" №11.

 
Писмa относно приетия Бюджет за 2017г. на РК София-град към КАБ
Петък, 24 Март 2017 13:28
crédit-fonction-publique
- Писмо с изх. № СГ-ВК-112/24.03.2017г. от председателя на РК София-град към КАБ - арх. Иван Аврамов във връзка приетия Бюджет на РК София-град към КАБ за 2017г.
- Писмо с изх. № ВК-037/20.03.2017г. от Председателя на УС на КАБ - арх. Борислав Игнатов
30.03.2017
- Писмо с Изх. № ВК-СГ-120 / 30.03.2017г. относно Бюджет за 2017г. и решение на Съвета на РК София-град към КАБ
 
 
Поздравителен адрес до Председателя на РК Пловдив към КАБ
Петък, 17 Март 2017 18:13
17.03.18
Поздравителен адрес от Председателя и зам.-председателите на РК София-град към КАБ до Председателя на РК Пловдив - арх. Петко Костадинов.
 
Поздравителни адреси до Председателя на РК София-град към КАБ по случай XV-тото Общо събрание на колегията
Петък, 17 Март 2017 15:38
17.03-pozdravitelni adresi
- Поздравителен адрес до арх. Иван Аврамов и делегатите на ОС на РК София-град към КАБ от кмета на гр.София - г-жа Йорданка Фандъкова
- Поздравителен адрес до арх. Иван Аврамов и членовете на РК София-град към КАБ от д-р.инж. Иван Каралеев - Председател на УС на КИИП
 
Писмо от арх. Иван Аврамов до кмета на район Младост
Петък, 17 Март 2017 10:41
17 03 2017
 - Писмо от арх. Иван Аврамов до кмета на район Младост във връзка представители на РК София-град в РЕСУТ.
 
Представяне на План-програми и Бюджет за 2017 на РК София-град към КАБ
Четвъртък, 16 Март 2017 12:05
Screenshot 1
01

- Писмо от арх. Иван Аврамов - Председател на РК София-град към КАБ относно представяне на План-програми и Бюджет за 2017 на РК София-град към КАБ - Изх.№ СГ-ВК-94 / 15.03.2017г.

 
Извънредно заседание на Съвета на РК София-град към КАБ
Четвъртък, 16 Март 2017 11:51
93
- Писмо от арх. Иван Аврамов - Председател на РК София-град до членовете на Съвета на РК София-град - изх. №СГ-ВК-93/15.03.2017г.
 
Писмо от арх. Банко Банов до Председателя на УС на КАБ
Сряда, 08 Февруари 2017 15:26
0001
С документа може да се запознаете ТУК.
 
Писмо до арх. Иван Аврамов и членовете на Съвета на РК София-град относно ЗКАИИП и европейски законодатени предложения
Вторник, 07 Февруари 2017 23:15
03

ДО      АРХ. ИВАН АВРАМОВ

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РК СОФИЯ ГРАД

ДО:     ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА РК СОФИЯ ГРАД

ОТНОСНО:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКАИИП

2. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ

            УВАЖАЕМИ АРХ. АВРАМОВ,

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Повод да напиша това писмо е изпратеният от арх. Георги Мечанов, Зам. Председател на Съвета на РК София град с ресор „Нормативна уредба” проект – предложение за изменение и допълнение на Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното поектиране, наричан по- долу за краткост ЗКАИИП.

         Към проекта-предложение за изменение и допълнение на ЗКАИИП не са представени мотиви за предлаганите промени, не е представено решение на Управителният съвет (УС) на КАБ за целите, които си поставя УС с тези промени както и решение за създаване на работна група, оторизирана да подготвя и обсъжда с Регионалните колегии на КАБ промени на ЗКАИИП.

         Не на последно място искам да отбележа, че Законът за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното поектиране засяга устройството, правомощията и задълженията не само на професионалната организация на архитектите в България и условията за признаване на проектантска правоспособност на архитекти и ландшафтни архитекти и урбанисти , но и професионалната организация на инженерите - Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

         Предлаганите промени не са мотивирани, нямат ясна цел за постигане на положителен ефект върху издигането на авторитета на архитектурната професия и на ролята и мястото на архитекта.

         УВАЖАЕМИ АРХ. АВРАМОВ,

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         В настоящия момент задължение на КАБ, респективно на Председателят на УС на КАБ е да се интересува и да ни информира за предлаганите важни законодателни промени в сектора на предоставянето на услуги на Европейския пазар, част от които засягат и регулираната професия „архитект”.

         Поради факта, че КАБ няма право на законодателна инциатива, включително и свързана с ЗКАИИП, всякакви евентуални предложения за промени в този Закон ще трябва да бъдат внимателно обсъдени и съгласувани с членовете на Регионалните колегии, да бъдат съобразени с Европейската законова уредба, да преминат през процедурата за нотифициране на нормативни изисквания свързани с услугите, която е част от обсъжданите в момента законодателни предложения. (Забел. И в момента всички предложения за промени на закони и наредби също преминават през процедура за нотификация и оценка на съответствието с правото на Европейския съюз).

         По по-горе изложените причини считавм, че това предложение не трябва да се разглежда и обсъжда нито по принцип, нито по същество в настоящия момент.

        

         УВАЖАЕМИ АРХ. АВРАМОВ,

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         Възползвам се от случая да Ви изпратя кратка информация за публикуваните на 10 януари 2017г. законодателни предложения в сектора на услугите.

         Тези предложения до момента са изпратени два пъти на офиса КАБ и на всички Организации-членове на АСЕ от Секретариата на Съвета на архитектите в Европа,

         Аз получавам тази информация като представител на САБ и КАБ нъв Финансовия комитет на АСЕ:

1. Първоначално инфорамацията с целия пакет от документи е изпратена на 13 януари 2017г. с придружително писмо от Ян Притчард, Генерален секретар на АСЕ с изх. № Brussels, 13 January 2017 Ref: 19/17/IDP/ga –прилагам на английски и френски език документа в pdf

         С това писмо генералният секретар на АСЕ информира Организациите – членове на АСЕ за публикувания „законодателен” пакет”, който включва четири конкретни предложения:

-Електронна карта за предоставяне на услуги- която представлява „опростена електронна процедура” за обмен на информация чрез Информационната система на вътрешния пазар (ИСВП)(ІМІ), която да улесни предоставящите услуги в строителния сектор при търсене на работа в друга страна – член на ЕС. Подготвени са проект на Регламент, който дефинира съдържанието на електронната карта и при приемане ще бъде със задължителен характер, и проект на Директива, която изяснява транспонирането на изискванията в националните законодателства и въвеждането в действие на картата.

- Процедура (тест) за пропорционалност, която да изясни пропорционалността (под пропорционалност се разбира съответствието на предприеманите мерки с търсените резултати) на предложения за промени в националните правила, свързани с предоставянето на професионални услуги, преди да бъдат приети в националните законодателства. Предложена е Директива, която определя критериите при създаването на нови национални законови изисквания, както и при ревизиране на действащите. Директивата не предвижда ретроактивно действие.

- Препоръки за реформи при регулирането на професионалните услуги, които са изработени на основата на анлиз на регулациите, които съществуват в ключови сектори на услугите – в т.ч. за архитекти и инженери. Аналидът е изработен през 2016г., обхваща всички страни и в препоръките, които са основния документ за представени конкретни препоръки към законодателната уредба на отделни страни и/или на всички страни-членки на ЕС.

- Реформа на процедурата за нотификация на проекти на национални закони, свързани с услугите. Предложен е проект на директива с минимален срок на нотификация чрез ИСВП за срок от три месеца.

         В писмото на генералния секретар на АСЕ от 13 януари той информира организациите членове на АСЕ, че той и Президента на АСЕ са провели срещи с други представители на регулирани професии – лекари, адвокати, фармацевти, нотариуси.

         Провели са среща и с г-н Мартин Фрон (Martin Frohn), който ръководи отдел „Свободно движение на професионалисти” в Главна дирекция „Вътрешен пазар” на Европейската комисия.

         В това писмо г-н Ян Притчард ни информира, че на 20-21 януари Изпълнителният борд на АСЕ има заседание, отделено за разглеждане на тези проекти на Регламент и Директиви.

2. На 23 явуари Секретариатът на АСЕ изпрати на Организациите – членове на АСЕ повторно целия пакет от документи, като ги информира, че АСЕ е задължена да даде становище на Европейската комисия в срок от осем седмици – до 6 март 2017г, като очаква Организациите да й изпратят своите виждания по проектите на регламент и Директиви, както и отговор във връзка с препоръките, свързани с професионалната регулация.

         Организациите – членове на АСЕ са информирани, че вече в някои страни ресорните министерства са поискали становища от професионалните организации и АСЕ настоява тези становища да се изпратят на ресорните министерства в срок до 10 февруари, както и на секретариата на АСЕ, за да може да ги обобщи и зпрати на Европейската комисия.

         Информацията, която Ви изпращам е изпратена на КАБ – на мейла на ІМІ координатора и оператор в системата г-жа Ася Павлова- Димитрова, както и на мен и на арх. Дамянов, които получавахме в предходния мандат информация от Работна група № 3 – Услуги от г-жа Цанка Цанкова, Главен експерт,вoтдел "Право на установяване и услуги" на Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"в Министерство на икономиката.

         По- долу цитирам направеното от нея представяне на проектите на нови европейски нормативни документи:

ЦИТИРАМ:

„Пакетът за услуги съдържа четири мерки, насочени към укрепване на сектора на услугите:

1.    Европейска карта за услуги

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета въвеждащ Европейска карта за услуги и свързаните административни инструменти

и

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната и операционна рамка за Европейската карта за услуги, въвеждана с Регламента

Двете законодателни предложения предвиждат създаване на нова електронна процедура за намаляване на административните усложнения и пречки пред доставчиците на услуги, които желаят да разширят своята дейност и да предоставят  услуги на територията на други държави-членки. Услугите, за които се предвижда въвеждане на Европейска карта за услугите, включват широк кръг от дейности посочени в анекса към предложението за директива, сред които: строителство, архитектурни и инженерни дейности, юридически и счетоводни дейности, дейности по отдаване под наем и оперативен лизинг, преводачески услуги, дейности на посреднически агенции по заетостта, туристически дейности, IT услуги и др.

Европейската карта за услуги ще се издава при поискване от доставчиците на услуги. Тя цели те да бъдат подпомогнати и по-лесно да се справят с необходимите административни формалности за предоставяне на услуги в друга държава членка на ЕС. За получаване на европейска карта, доставчиците на услуги ще осъществяват връзка с едно-единствено звено за контакт в собствената си държава и на собствения си език. Звеното за контакт ще проверява достоверността на необходимите данни и ще ги предава на приемащата държава-членка. Приемащата страна запазва правото си да прилага нормативните изисквания, установени в националното си законодателство, и да решава дали заявителят може да предлага услуги на територията ѝ.

Линк към предложенията и съпътстващите документи:http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813   (край на цитата)

Двата основни документа, които трябва да прегледате са:

Предложение за Регламент (със задължителен характер)

1. Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 824 final 2016/0403 (COD) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL introducing a European services e-card and related administrative facilities (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 439 final} {SWD(2016) 442 final}

Предложение за Директива ( със препоръчителен характер)

2.EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 823 final 2016/0402 (COD) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC Regulation].... (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 437 final} {SWD(2016) 438 final}

         Моето лично мнение, е че не трябва да се въвежда електронна карта за архитекти, поради спесификата на архитектурните услуги.      Обръщам внимание, че създаването на електронните карти и обмена на информацията ще натовари във всяка държава по произход звеното за контакт, каквото се явява КАБ за професията „архитект” и това ще изисква увеличаване на администрацията, без да имаме финансова подкрепа на държавата.

         В момента офиса на КАБ в лицето на г-жа Ася Павлова е много натоварен с нотификацията на програмите за обучение по архитектура, за вписването им в Анекса към Директива 2005/36/ ЕО, изменена с Директива 2014/55/ЕС за професионалните квалификации, на базата на която става взаимното признаване на професионална квалификация на лица с дипломи от европейски висши училища и университети.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЦИТИРАМ:

„2.    Процедура за нотифициране на нормативни изисквания свързани с услугите

Предложение за Директива относно прилагането на Директива 2006/123/ЕС за услугите на вътрешния пазар, определяща процедура за нотифициране на схемите за оторизиране и на изискванията, свързани с услугите и изменяща Директива 2006/123/ЕС и Регламент 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар.

Предложението е насочено към подобряване прилагането на Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕС) чрез укрепване на съществуващата процедура за нотифициране на национални правила, ограничаващи свободата на предоставяне на услуги, доколкото последните съгласно европейското законодателство следва да са недискриминиращи по отношение на националност и място на установяване, да са пропорционални и да са аргументирани с надделяващи съображения на обществения интерес. Предложението предвижда задължение за нотифициране на всички проекти на национални мерки за въвеждане или изменение на оторизационни схеми или изисквания, попадащи в обхвата на чл. 9 (1), чл. 15 (2), чл. 16 (1) и (3), чл. 23 и чл. 25 от Директивата за услугите. Нотифицирането ще се осъществява чрез Информационната система за вътрешния пазар – IMI system.

Линк към предложението и съпътстващите го документи:http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502 (край на цитата)

 

         Изпращам Ви както текста на английски, така и на български.

1. Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 434 final} {SWD(2016) 435 final}

2. БЪЛГАРСКИ ТЕКСТ Брюксел, 10.1.2017 г. COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (текст от значение за ЕИП) {SWD(2016) 434 final} {SWD(2016) 435 final

         В момента съществува обща процедура за нотификация на нормативните актове и за установяване на съответствието им с правото на Европейския съюз. Директивата само уточнява процедурата за въвеждане или изменение на оторизационни схеми или изисквания, в определени области на предоставяне на услуги.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЦИТИРАМ:

„ 3.   Тест за пропорционалност при регулираните професии

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно тест за пропорционалност преди приемането на нови регулации за професиите.

Предложението е свързано с прилагането на Директива 2005/36/ЕС относно признаването на професионалните квалификации и нейното изменение, въведено с Директива 2013/55.

Предложението предвижда прилагане на тест за пропорционалност по отношение на изискванията, въвеждани в националните правни системи на държавите-членки за регулираните професии относно квалификация необходима за достъп до упражняване на тези професии. Предложението съдържа подробен списък на фактори, които следва да се отчитат и които целят да гарантират, че предложените нови мерки са оправдани, необходими за защита на обществени интереси и пропорционални, тоест не надхвърлят необходимото за постигане на съответните обществени цели.

Линк към предложението и съпътстващите го документи:(край на цитата)

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504

Предложение за Директива:

1. Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 822 final 2016/0404 (COD) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a proportionality test before adoption of new regulation of professions (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 462 final} {SWD(2016) 463 final} ( стр.11-стр.22)

         Искам да отбележа, че това е много важен документ, който определя методологията за оценяване на това, дали определени законодателни промени се считат и ще се приемат за съответстващи и пропорционални, а не за прекомерни и рестриктивни. Необходимо е да го проучиме внимателно във връзка с желанието ни да предлагаме промени в национални нормативни документи свързани с регулация на професията.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЦИТИРАМ:

„4.    Препоръки за реформи при регулирането на професионалните услуги 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален съвет и Комитета на Регионите относно препоръки за реформи на регулирането на професионалните услуги и съпътстващ работен документ на службите на ЕК.

ЕК е изготвила анализ на регулациите в ключови сектори (професии) като  бизнес услугите и строителството, като отправя препоръки за реформи. Препоръките са формулирани индивидуално за отделните държави - членки, отчитайки особеностите на регулаторната среда. Препоръките допълват по-широкото Годишно изследване за растежа на ЕК, фокусирайки се върху области с голям и нереализиран потенциал. Съобщението на ЕК няма задължителен и правно обвързващ характер, но препоръките, отправени в него са въпроси, които ще бъдат наблюдавани от ЕК в контекста и на други инициативи  свързани с анализ на функционирането на вътрешния пазар.

Линк към документите: ” :(край на цитата)

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505

1. Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 820 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on reform recommendations for regulation in professional services {SWD(2016) 436 final}

Обзор и препоръки към регулирането на професионалните услуги за архитекти (стр.10-стр.12) и инженери (стр.13 –стр.15)

2.Brussels, 10.1.2017 SWD(2016) 436 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Comittee and the Comittee of the Regions on reform recommendations for regulation in professional services {COM(2016) 820 final}

Проучване и анализ на регулациите на професиите ,обхванати от проучването – за професията „архитект” в Република България (стр.24-стр.26) За прилаганата методология на проучване     стр. 160- стр. 174)                                                                                                        

         УВАЖАЕМИ АРХ. АВРАМОВ,

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         В заключение предлагам председателят на нашата комисия „Нормативни документи” да разпредели между членовете на комисията тези документи, с цел всеки от нас да изпрати до 30 януари (понеделник) информация и предложения, ако има такива по един документ, които предложения да бъдат обобщени и изпратени на КАБ, на АСЕ и на ресорното Министерство на икономиката. Смятам, че информацията е публична и ние можеме да вземеме отношение.

С уважение,

Арх. Весела Георгиева

 
Писмо от арх. Даниела Сивкова до УС на КАБ относно ЗУТ
Вторник, 07 Февруари 2017 23:05
01

ДО УС НА КАБ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАБ

На вниманието на ръковoдството- за публикуване днес 02.02.2017г., чрезinfo.kabУважаеми колеги,

            Писмата на членове на УС от вчера(01.02) предизвикаха реакцията на председателя на КАБ и накара ръководството най-после да се опита да изготви още същия ден нещо като анализ на „постигнатото”, вместо „картинките с 10-те точки”. Писмата бяха в отговор на предложение от арх.Банов за неприсъствено гласуване на УС, което арх.Игнатов игнорира, въпреки аргументираната реакция на колеги.

            За съжаление, ръководството на КАБ не успя да овладее създадения хаос по „задачата” ЗИД на ЗУТ и да излезе с категоричен текст на законопроект, утвърден на УС, който последователно да защитава, чрез представителите си. Сега с болезнена чувствителност се опитва да внуши, че имаме НОВ ЗУТ, вместо да предложи реален анализ на използваните или пропуснати възможности, и поемане на съответната отговорност.

            Ако попитаме членовете на КАБ- Кои са предложенията на КАБ и/или какво точно са защитавали представителите й, като предложения на КАБ, отговорите ще бъдат нееднозначни. А информация на официалния сайт или където и да е в информационното пространство, достъпно до колегите липсва… Ще се опитам да попълня част от празнините…

            Прилагам предложенията, внесени в МРРБ от името на КАБ за изменение на конкретните текстове по ЗУТ(липсват на сайта на КАБ).

            Кратка съпоставка между тях и посочените решения в „сравнителната таблица” от анализа, представен от ръководството вчера, сочи следното (номерацията е според позициите в „сравнителната таблица”):

1. Текстът в чл.145, относно "съгласуването" си стои в ЗУТ от 2003г.! Същинското предложение на КАБ по чл.145 е различно и посоченото в таблицата щеше да е вярно, ако изменението по ЗИД на ЗУТ на този текст съвпадаше с текста на КАБ. Предложението на КАБ не е прието.

2. Има го частично в предложенията на КАБ – не е прието

3. Няма го в предложенията на КАБ

4. В УС арх.Бакалова е предложила да се гласува прекатегоризиране в 3 категории; по предложение на арх.Банов е гласувано отлагане и да не влиза в предложенията на КАБ

5. Има го в предложенията на КАБ– не е прието

6. Няма го

7. Няма го

8. Няма го

9. Има го в предложенията на КАБ–не е прието

10. Има го -прието

11. Има го в предложенията на КАБ – не е прието

12. Няма го

13. Предложението на КАБ по чл.154 е друго и не е прието; приетият текст в изменението на ЗУТ е различен от внесеното от КАБ предложение

14. Няма го

15. Има го– прието

16. Има го в предложенията на КАБ – не е прието

17. Има го в частта му, относно чл.157 ал.5–в приетото изменение на ЗУТ формулировката за инф.табела е допълнена с „проектанта”, не „архитекта”, след строителя и надзора

Няма го в предложенията на КАБ в частта за вписване името на архитекта в РС

18. Няма го

19. Има го – не е защитено, а по усмотрение на ръководството, като „излишна и празна от съдържание дефиниция” се действа за отпадането на водещия проектант, въпреки решението на ОС

20. Няма го

            В отделно изложение са описани 18 точки, като две от приетите предложения са посочени там(относно съгласуването на заданията с МОСВ и РИОСВ, както и за ПБЗ и ПУСО), но без да са подкрепени с конкретен текст в работното предложение за промяна.

            А в  стенограматаможе да се види, доколко „сравнителната таблица” и предложенията, внесени в МРРБ от името на КАБ, кореспондират с това, което е защитавано от представителите на КАБ, особено по отношение на водещия проектант?!


Извадка от стенограма на Комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство в Народното събрание:

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Конкретно за настоящия параграф, който коментираме, не връщаме нищо – това за пояснение на Комисията. Господин Тодоров поясни. Може би арх. Игнатов се обърка в случая. Върнахме текстове от предходно разглеждане на параграф, където коментирахме водещия проектант – в чл. 139.

Тук с ръка на сърцето си признаваме, че въпреки прогреса в Закона от 2015 г. по предложение на бившето ръководство на Камарата на архитектите тогава въведохме института на водещия проектант и отново по тяхно предложение решихме да върнем крачка назад, тъй като видяхме, че това не е най-добрата практика за инвестиционния процес, камо ли с така разписаните текстове от 2015 г. и отговорностите, които респективно се носеха от водещите проектанти.

Конкретно по обсъждания параграф нищо не връщаме назад, нито в други параграфи. Единствено в чл. 139, коментирайки водещия проектант, тогава направихме отстъп към 2014 г., тъй като, отново повтарям, и на дискусия с браншовите организации сме достигнали до извода, че наистина институтът на водещия проектант не е най-ефективната промяна, която натворихме през 2015 г.

ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Мисля, че не се разбра правилно изказването на арх. Игнатов. Той имаше предвид цялата концепция, която в момента разглеждаме.

При първо четене на ЗУТ беше прието, че инвестиционният проект ще се предава в две копия – на хартия и едно копие в електронен вид. Там също е записано, че това ще става по ред, определен в наредбата по обем и съдържание.

Това, което се предложи в Камарата на архитектите, е вместо съгласуванията на хартия, така или иначе инвестиционният проект се предава в електронен вид, в същата наредба, където ще се упомене как точно ще стане това, да бъде записано, че електронното копие на проекта ще бъде съгласувано от всички проектанти по електронен път, вместо да се подписваме по 12 проектанти на всеки лист хартия, който се предава в общината. В ЗУТ на първо четене мина текст, че ще се предава електронно. Концепцията е съгласуването от проектантите също да става по електронен път към същото копие. Самото електронно копие да бъде съгласувано, за което има такава технологична възможност.(край на извадката)


Уважеми колеги, публикувам това свое писмо в името на „прозрачността”, обещана от арх.Игнатов пред колегията.

С уважение,

Арх.Даниела Сивкова

02.02.2017г.

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Писмо от арх. Даниела Сивкова до УС на КАБ от 01.02.2017г.
- Писмо от КАБ до Министъра и Зам.-министъра на МРРБ относно проект на ЗИД на ЗУТ от 16.04.2015г.
- Сравнителен текст на законопроекта
- Сегашен текст на закона
 
Още статии...


Страница 8 от 48
Copyright © 2019 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions