КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция

Покана за нови членове на КМДЕ и КМПВО

Вторник, 05 Март 2013 11:18
N Galabov600
Уважаеми колеги,
 
Като архитекти нашето призвание е да участваме в създаване на застроената среда. Нашият стремеж е да я подобряваме, сграда по сграда, квартал по квартал. За да можем да извършваме това в свободна и креативна атмосфера, е нужно да променим условията, регулиращи условията в които работим - нормативната и финансова рамка. Нужно е да фокусираме медийното си присъствие за утвърждаване имиджа на професията и дефиниране ролята на архитекта за добруването на обществото. В показване и! налагане на добрите практики и критика на ретроградните.
 
В стремежа си да сме по-ефективни, сме в процес на преструктуриране на работата на двете комисии и създаването на работни групи към тях. Целта е да фокусираме усилията си в посока, която да доведе до по-добри условия за нашия труд. 
 
Ако ви е омръзнало да работите в среда, в която трудът ни не се уважава достатъчно, заплащането ни не е съобразено с квалификацията и отговорностите ни, Ви каним да се присъедините към работата на комисиите по Международна дейност и евроинтеграция (КМДЕ) и по Медийна политика и връзки с обществеността (КМПВО).
 
 
ПОКАНА
 
За нови членове на двете комисии и участници в работните групи към тях.
Ако считате, че имате нужните познания, енергия и време да подпомогнете промяна на условията, в които работим, изпратете:
Дейността към комисиите се състои основно в проучвания, изготвяне на план за действие по конкретен приоритет, изготвяне на стратегия и график на работа на работна група. Изготвяне на становища и материали, които да бъдат използвани в кореспонденцията ни с министерства, медии и други. Организиране и участие в срещи, подготовка на национални и международни форуми и други.
 
Търсим Вашето съдействие и експертиза в следните направления:
 
1.Експерти с опит и желание да спомогнат за промени в областта на обществените поръчки. Както ЗОП, така и в Европейската директива за обществени поръчки.   Основна цел е подобряване на нормативната рамка в тази насока на европейско и българско ниво.
2.Експерти в областта на енергийната ефективност. Новоприетият Закон за енергийна ефективност.  Подготвяните промени в Европейските директиви за ЕЕ, за енергийните характеристики на сградите, за Екологичен дизайн, за Еко-маркировка и други сродни нормативни документи.   Основна цел е подобряване на нормативната рамка в тази насока на европейско и българско ниво. Нужно е запознаване с материалите и изготвяне на компетентни становища.
3.Разработване на международни проекти за устойчива архитектура и иновации (Устойчивото градско развитие, градска регенерация и интегрираните планове, "зелена" архитектура, както и за обмяна на опит с партньорски европейски организации и съвместни обучения в чужбина и България) по линия на Архитектурния съвет на Европа.  Изготвяне на международни проекти за след дипломна квалификация (Life Long Learning), както и за проекти по програма „Интелигентна Европа“ и други. Работата включва намир�! �не на подходящи проекти, подготовката им и участие в тях. Изисква се много добро писмено и говоримо владеене на английски език.
4.Проучвания и становища по проекта на МРРБ по ОПРР за периода 2014-2020 г. Проектът за програмата можете да намерите на http://kab.bg/a/nav/news/type/8/item/455. Изисква се опит в проекти по оперативна програма за регионално развитие и финансиране по европейските фондове. Основна цел е създаване на условия за по-добра проектна готовност на потенциални бенефициенти по програми, финансирани от европейските фондове и подпомагане създаването на повече работа в инвeстиционното проектиране. Цел е подпомагане на МРРБ в изготвяне на програма, която ще създаде повече работа за членовете на КАБ.
5.Проучване и изготвяне на становища по темите, касаещи градоустройствената политика и урбанизма. Създаване и поддържане на контакт с нашите колеги, работили или работещи в администрацията.
6.Проучване и изготвяне на становища по темите, касаещи жилищната политика и изграждане и реконструкция на социални жилища.
7.Експерти в областта на опазване паметниците на културата.  Цели се идентифициране на проблемите, изработване на пътна карта и предприемане на конкретни действия за подобряване състоянието на паметниците на културата в България. Съвместна работа с партньорски организации. Изготвяне на становище по съществуващата Европейска и българска нормативната уредба и предлаганите промени.
8.Инициатива „100.000.“ Инициатива за засаждане на 100,000 дървета в урбанизирана среда. Подходящо за ландшафтни архитекти.
9.Разширяване на обхвата на архитектурни услуги и Защита на цените за архитектурни услуги.
10.Архитектурна критика. Организиране на конкурс за неустойчива архитектура, архитектурни „Малинки”, гласувани от членовете на КАБ. Писане на статии и изготвяне на становища
 
Ангажираността е на доброволни начала.  Мандатността за всички членове е в рамките на една година и зависи от постигнатите резултати.
 
Повече информация за работата на комисиите можете да намерите на :
 
За работата по някои от направленията е възможно да бъде осигурено финансиране.
Голяма част от работата ще се върши дистанционно, затова града, в който практикувате професията, не е от значение. 
Вашето участие и постигнатите резултати могат да подобрят застроената среда не само на една улица или в един квартал, а на национално ниво! Нека престанем да се оплакваме и да се захванем за работа. „Нека си помогнем сами, за да ни помогне и Бог!“
 
Благодаря Ви предварително за участието!
С пожелание за лични успехи и много здраве!
                              
Арх. Николай Гълъбов
Зам.-председател на Камара на архитектите в България
Международни отношения и връзки с обществеността
Член на УС на Архитектурния съвет на Европа.
Координатор „Архитектура и качество на живот“
 
Copyright © 2024 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions