КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Концепция за туристическо райониране на България (анкета)
Сряда, 02 Юли 2014 13:51
01

Уважаеми колеги,

Запознайте се с Концепция за туристическо райониране на България (ТУК), изработена от НЦТР по възлагане на Министерството на икономиката и енергетиката и споделете вашето мнение/становище като попълнете анкетната карта (ТУК) и я изпратите до 7 юли 2014г. на e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Може да се запознаете с писмото от МИЕ за провеждане на консултирането (ТУК).

 
Сигнал относно обществена поръчка на община Велинград
Сряда, 02 Юли 2014 12:33

01

Уважаеми, колеги,

ОБЩИНА ВЕЛИГРАД откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД”.

Програмата на конкурса може да прочетете на: http://m.velingrad.bg/?p=19475,   и  на http://www.kab.bg/a/nav/news/type/1/item/945

Странно е, че в заключение на конкурсната програма е записано : "Възложителят НЕ ПРЕДВИЖДА връчване на награди", което надали ще доведе до изпълнение на желаната цел : "Целта на конкурса е ПРИДОБИВАНЕ на идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград."

В офиса на КАБ-РК Пазарджик е получен сигнал от Съюза на ландшафтните архитекти, с който се изразява безпокойство от законосъобразността на обявена обществена поръчка и коректното съставяне на конкурсното задание, както и желание за задължително включване в състава на техническата комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектите на Ландшафни архитекти. Текста на сигнала, подаден от проф. д-р ланд. арх. Йордан Кулелиев, председател на УС на Съюза на ландшафтните архитекти, може да прочетете в прикачения файл.

арх. Петър Мурджев, КАБ - РК Пазарджик

 
 

СТАНОВИЩЕ

От ланд.арх. Веселин Рангелов, член на УС и ОР на КАБ

Относно: Конкурс за идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в гр. Велинград

Уважаеми господа,

В така обявения конкурс будят съмнение и недоумение няколко пункта:

1.      В условията се казва:

„Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на гл. VII, раздел II от ЗОП – Договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т.3 и 7.“

 Във връзка с това възниква сериозно притеснение в две  посоки:

-       Първо: подобна обява е предпоставка за дъмпинг защото не е ясно на каква цена ще се извършва проектирането. Нищо не гарантира, че тя ще отговаря на методиката за определяне на цени на КАБ.

-       Второ: възможно е след като се окаже че стойността е ниска и всички участници се откажат по реда си, проектирането да се извърши от предварително избрана фирма на предварително договорена цена.

Подобни непрозрачни процедури водят до съмнение за предварително нагласена процедура.

2.    Предвижда се проектиране на две части – несъществуващата част „Архитектура и благоустройство“ която на практика включва цялостното планиране на обектите и част „Паркоустройство“ сведена до видов състав и цветни групи.

Когато 5 от подобектите се казват парк а други 4 „зелени площи“ и само един е различен, смятаме че акцента следва да бъде върху част Паркоустройството (по Наредба  4: Паркоустройство и благоустройство). Всички пространствени решения следва да се изпълнят в пряка връзка с декоративната растителност в това число алейна мрежа, настилки парково обзавеждане и др. неясно защо отделени в несъществуваща част.

Съгласно Чл.4. (изм. 2007) Целите на Камарата са:
1. да представлява своите членове като защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;
3. да не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове;
4. да създава, доколкото това е допустимо в рамките на действащото законодателство, условия за свободен избор на проектант от страна на клиента (инвеститора);

·         В така обявения конкурс са нарушени условията за лоялна конкуренция, изисквайки безплатно проектиране, и то на несъществуващи проектни части.

·         Не са защитени интересите на обществото, избягвайки пряката конкуренция и последващото оскъпяване на проектите посредством разбиването им на излишни части. Създава се недобросъвестна практика - неправомерно разработване на открита среда в несъществуващи части вместо разработването им в една единствена част "Паркоустройство и благоустройство", съобразно глава петнадесета от Наредба 4: НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.

·         Нарушени са условията за свободен избор на проектант, защото проектни дейности от компетентността на ландшафтните архитекти се изисква да бъдат авторизирани от архитекти. В конкретния случай - ситуационен план, разрези и чертежи на парково обзавеждане.

Въпреки че следва да се приветства конкурсното начало при решението на градската среда, считаме че така обявения конкурс в този си вид е в разрез с професионалните разбирания, Устава на КАБ и  Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, приета от Извънредното Общо събрания на Камарата на архитектите в България на 26-27 януари 2007 г.

 Считаме че заданието на конкурса следва да се промени така че адекватно да отговаря на професионалните принципи залегнали при създаването на КАБ.

Участието в конкурса в този му вид ще създава предпоставки за нарушения на Устава на КАБ, Професионалния кодекс и ЗКИИП.

 С уважение: ланд.арх. Веселин Рангелов

 
 

Предвид получените сигнали, КАБ препоръчва на членовете си да се въздържат от участие в конкурса.

Обявление за конкурс

ОБЩИНА ВЕЛИГРАД откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД”.

Целта на конкурса е придобиване на идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград, включващ единадесет обекта, описани подробно по-долу. Желанието на възложителя община Велинград е да създаде едно общо градско и извънградско пространство - с единна философия, с единен визуален и функционален език.

Идейният проект да представи архитектурно – благоустройствени решения при спазване на функционалните и обемно – пространствените изисквания за следните обособени обекти  :

·        Централен площад от ул. "Юндолска" до ДГС "Алабак" от о.т. 239а-244-233-9; от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о.т. 244-236а-38 и от фонтаните до старата сграда на общината.

·        Парк "Женска баня" в УПИ ІV - за парк, кв. 156 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Зелена площ - банята в Чепино в УПИ І - за парк, кв. 3971 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Парк при площад "Възраждане" в УПИ VІІ-за озеленяване, кв. 281 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Изграждане на зона за обществен отдих - складове при Централен кооперативен пазар.

·        Парк пред гарата - кв. Лъджене в УПИ ІV-7104 - за парк, кв. 142 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Зелена площ при Блока пред пазара в УПИ VІІІ - за парк, кв. 1112 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Парк пред блока на Г. Димитров в УПИ І- за парк, кв. 1422 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Зелена площ по бул. "Ал. Стамболийски”.

·        Зелена площ от подлеза на входа на града в ляво

·        Парк пред „Сярна баня” в УПИ ХІІ - за озеленяване, кв. 2561 по регулационния план на гр.Велинград.

Идейният проект по част „Архитектура и благоустрояване“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

- ситуационен план, изработен върху кадастралния план на гр. Велинград, върху който са разграничени отделните съществуващи и проектни елементи с нанесени алейна мрежа, настилките и елементите на градското и парково обзавеждане и градския дизайн.

- разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен.

- 3D визуализации от които ясно да личи идеята на автора и съответните елементи.

- идейни проекти на по-значими градински и градски архитектурни елементи (фонтани, каскади, павилиони и др.под.), както и детайли за настилките;

Идейният проект по част „Паркоустройство“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

-дендрологичен идеен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност.

-обемно-цветово решение на зелените площи в обхвата на обекта, което да представи пространствената композиция и растителното оформяне на различната дървесна и декоративна храстова растителност и откритите зелени площи в свободна техника.

Проекта се представя в мащаб 1:200 или 1:500. Чертежите и визуализациите се представят, разпечатани на непрозрачна хартия и представени под формата на табла с максимален размер А0.

Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на глава VII, раздел II от ЗОП – Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 7.

Повече информация за конкурса за проект може да се намери на интернет страницата на Община Велинград на адрес: www.velingrad.bg;

Желаещите да представят конкурсни проекти могат да направят това до 14.08.2014г.

 
Проект на Закон за градоустройството
Вторник, 01 Юли 2014 15:18
02

Уважаеми колеги,

Запознайте се с проект на Закон за градоустройството ТУК.
Ако имате мнение по текстовете, пишете ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или коментирайте под статията след персонална идентификация.

На 14 юли 2014г. (понеделник) от 17.00 ч. в Зала 1 на ЦДА (ул. Кракра 11) ще се проведе професионално обсъждане по темата.

 
Презентации на Ксела България за енергийна ефективност и пожарна безопасност
Петък, 20 Юни 2014 16:54
Ytong Xella Bulgaria

Уважаеми колеги,

По повод "20 години YTONG в България" имате възможност да поръчате презентациите от конференцията (ТУК).

Те са на теми:

"Енергийна ефективност на сградите - нормативни аспекти" - проф. д-р инж. Д. Назърски

"Пожарна безопасност в сгради. Оценка на огнеустойчивостта на строителни елементи с YTONG и Multipor" - доц. д-р инж. Ив. Тодоров и д-р инж. Д. Спасов

"Проектиране на сгради в сеизмични райони по системата стандарти Еврокод - възможности за оптимизация" - доц. д-р инж. В. Кърджиев и доц. д-р инж. П. Христов

 
За повече информация: http://www.ytong.bg
 
Нови списания от май и юни
Четвъртък, 19 Юни 2014 15:05

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание нови електронни списания от май и юни, които може да разгледате след като се идентифицирате в сайта с регистрационен номер и парола.
(пътека: бутон Е-КАБ > Библиотека > Списания > 2014)

Ако имате проблем с паролата - пишете ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Maedc-1
Architectural Lighting May June 2014-1
Detail20140506-1
Dwell 2014-05
Elle Decor USA 2014-05
EmiratesHome201405-1
House Beautiful 2014-05
StyleAtHome201405-1
 
ABCD June 2014-1
Architectural Digest 2014-06
Detail201406-1
Dwell201406-1
EDC June 2014-1
Elle Decor USA 2014-06
HouseBeautiful201406-1
HouseBeautiful201406-1
StyleAtHome201406-1
 
Студентски стажове за архитекти и ладшафтни архитекти "Един месец в професията"
Сряда, 11 Юни 2014 22:35
01

За трета поредна година РК “София Област” организира студентски стажове за архитекти и ладшафтни архитекти "Един месец в професията". Всички желаещи да участват в програмата архитектурни бюра трябва да направят заявка с уточняване на броя места за стажанти, които могат да поемат и да ни изпратят тази информация с обратен имейл заедно с името на проектантското си бюро и контакти, не по-късно от 23 юни.

На 26 юни от 17:00ч. пред офиса на колегията в УАСГ ще се проведе среща с фирмите, които желаят да вземат регистрираните на сайта ни стажанти и ще се разпределят конкретните места.


Стажът по тази програма е един месец и не е обвързан със заплащане. След приключването на практиката, работодателите трябва да публикуват обратна оценка за представянето на стажантите на нашия сайт в техните лични профили.

Напомняме на всички фирми, че ако желаят могат да кандидатстват за финансиране на стажа по програмата на МОН, но РК София област не се ангажира да участва като страна към това финансиране.

За допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.02/ 920 41 04 или на GSM 0879 297 208, както и да ни пишете на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Становища на КАБ относно правото на архитектите да изработват част ПБ и част ПБЗ
Понеделник, 02 Юни 2014 15:18
02-

Уважаеми колеги,

Във връзка със зачестили запитвания на архитекти с ППП относно тяхното право за изработване и подпечатване на проекти по част "Пожарна безопасност" и част "План за безопасност и здраве", предвид издаването на удостоверения от КИИП и съответно изискването им в някои администрации, Ви уедомяваме, че може да използвате становищатата на КАБ (ТУК) като аргументация за Вашата правоспособност и компетенции по горепосочените части на инвестиционните проекти.

Ръководството на РК София-град

 
Промени в Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
Четвъртък, 29 Май 2014 12:13
01

Писмо от Министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева до Председателя на КАБ арх. Вл. Дамянов - вх. № 209/28.05.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, в сила от 11.03.2014 г.

Приложения към Наредба № 8

Наредбата може да се изтегли от сайта на МРР:

 
Източник: kab.bg
 
Етюд за дейността на КАБ
Петък, 09 Май 2014 10:08
Автор: арх. Огнян Симеонов
 
Предложения за отчисления от договорения архитектурен хонорар за КАБ

След като сме убедени, че практиката да се отдели редовния членски внос от вноската за удостоверенията за проектантска правоспособност има положителен ефект, би следвало да се вземе под внимание и социалното разслоение в колегията на по-проспериращи и мъчно оцеляващи на пазара на проектантките услуги.

Ако приемем, че редовния членски внос е оптимален /поносим и е въпрос по-скоро на финансова  дисциплина, то вноската за удостоверение за проектантска правоспособност не е в съотношение с постигнатите/инкасираните финансови резултати на отделните проектанти.

От тук следва, че би трябвало от чувство за солидарност да търсим и по-справедливото диференциране размери на вноската за удостоверения за проектантска правоспособност.

Това може да се постигне, чрез отчисления от проектантския хонорар по част Архитектурна, при заверка на договора и получаване на удостоверение за проектантска правоспособност отделно адресирано за всеки обект по заверения договор. При условие, че всеки договор за проектиране, независимо от категорията на сградата задължително се регистрират в КАБ.

Въвеждането на подобна практика трябва да влезе в сила с решение на Общо събрание на следваща календарна година. Към това решение трябва да има клауза, че ветераните от войните и почетните членове на Камарата имащи пожизнено членство дължат отчисления по договорите си за получаване на новия тип удостоверения за проектантска правоспособност за обекта предмет на договор.

Надявам се, че с така предложените отчисления няма да се наруши бюджета на Камарата, нито, че новата редакция на удостоверенията за проектантска правоспособност ще представлява бюрократическа трудност.

Предложението за отчисления от договорения проектантски хонорар в полза на областните/регионални колегии, следва да има характер на прогресивно данъчно облагане, като инкасиран хонорар под определен праг да бъде освободено от отчисления по следната примерна таблица:

01
Както считам, че тежестта на вноските за удостоверения за проектантска правоспособност издавани от Камарата ще бъде по-справедливо разпределена и като се надявам, че проспериращите ни колеги ще проявят чувство за солидарност, оставям това предложение за преосмисляне от колегията.
 
Предложение за финансово подпомагане дейностите на Националния съвет на КАБ

Според Закона за Регионалното развитие (ДВ бр. 50/2008г.) и приетите в него показатели (чл.6) районите в страната са класифицирани на три нива за провеждане на държавна политика за регионално развитие.

От анализа на МРРБ (2011) 28-те области в страната са разпределени по нива какво следва:

1.    Области с над средните стойности на показатели (области с развитие) – София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора;
2.    Области със средните стойности на показателите – Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Благоевград, Кърджали, Перник и София-област;
3.    Области с критични стойности на показателите (изоставащи области) – Видин, Монтана, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Хасково, Смолян, Пазарджик и Кюстендил;

Ако приемем за реална необходимостта от по-големи постъпления за дейността на Националния съвет на КАБ и ако имаме чувство за солидарност между членовете на областните/регионалните колегии би следвало да се приемат диференцирани/пропорционални отчисления от постъпващите в областните/регионални колегии парични вноски към Националния съвет на КАБ в зависимост от икономическото състояние/развитие на областите в страната.

С направената обосновка предлагам примерно, процентно съотношение между постъпилите парични вноски в областните/регионални колегии и Националния съвет на КАБ да бъде какво следва:

1.    София-град                                         60-40
2.    Области с развитие                          65-35
3.    Области в добро състояние          70-30
4.    Изоставащи области                        75-25

Решението за предложеното процентно съотношение следва да се вземе по инициатива на РК София, както инкасираща най-големи постъпления и това решение след обсъждане да се вземе като проява на добра воля с пълен консенсус от съвета на председателите на областните/регионални колегии, без намесата на Националния съвет и да влезе в сила за експериментален срок от Общото събрание.

След влизане в сила решението от Общото събрание, Националният съвет да има право да опрости или намали задължението на някоя областна/регионална колегия, от което не следва, че опростените задължения следва да се компенсират от останалите колегии.

След фиксирания експериментален период и след отчитане ефекта на приетото решение, областните/регионалните колегии могат, във времето, консенсусно да променят отчисленията си към Националния съвет на КАБ.

Моята представа за вземане на решение по предложението с пълен консенсус се свежда до това, че ако само един от председателите на областни/регионални колегии мотивирано не го подкрепи, то предложението за финансово подпомагане дейности на Националния съвет да се счита за оттеглено.

 

 
ДВАНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ
Сряда, 07 Май 2014 12:34

01

Уважаеми делегати на XII ОС на КАБ,

Информираме Ви, че заминаването за к.к. Албена ще бъде на 15/05/2014г. (четвъртък) от 10.00 ч. от двора на Централна автогара - София. Сборният пункт е показан на снимката по-долу или ТУК. Връщането към София ще се осъществи на 17/05/2014г.

За пътуващите с леки автомобили Ви напомняме, че касовите бележки за гориво трябва да бъдат от датите на събранието. При единично пътуване с личен транспорт е желателно в автомобила да пътуват поне 3 (трима) души делегати, с оглед намаляване разходите за транспорт /пътувалите 2-ма или 1 делегат в автомобил получават 2/3 или съответно 1/3 от разходите си за пътни/. Командировъчни за делегатите се изготвят само с право на пътни.

Цената на пакет „всичко включено в цената“ за периода 15-17.05.2014г. е 118 (108) лв. на делегат настанен в двойна стая. Пакетна цена в единична стая за периода 15-17.05.2013г. е 150 (140) лв. /Доплащанията за единична стая се внасят в касата на хотела. Това означава, че Регионалните колегии трябва да представят списък на делегатите, които ще доплащат сумата от 32 лв. на делегат. Фактури за доплащането ще се издават на касата на хотела/.

За гостите на събитието, които ще си плащат сами, фактури ще бъдат издавани от хотела.

Програма, Регламента и Обща информация за Общото събрание  може да изтеглите от ТУК

Молим да ни информирате предварително, в случай че се отказвате от участието в събранието или променяте начина на придвижване на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на 02/980 07 21; 02/980 07 15.

 

СБОРЕН ПУНКТ ЗА ОТПЪТУВАНЕ ЗА к.к. АЛБЕНА - ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА

karta2

 
 
ДНЕВЕН РЕД
Управителният съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) на основание чл. 29 ал. 2 от Устава на КАБ свиква Дванадесето редовно Общо събрание на 16 и 17 май 2014 г. в конферентната зала на хотел "Ралица Супериор" – курортен комплекс "Албена", с начален час 10.00 часа на 16 май 2014 г..

1. Приемане на Правила (регламент) на Общото събрание

2. Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ през 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2013 г.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2013 г.

4.Доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема доклада за дейността на КДП за 2013 г.

5. Отчет на Бюджет 2013 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2013 г.

6. Изслушване на одиторски доклад и приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2013 г.;  Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ за 2013 г.

7.Избор на одитор за 2014 година; Проект за решение: ОС на КАБ избира одитор за 2014 година.

8.Освобождаване от отговорност на Председателя на Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2013 г. ; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност Председателя на Управителния съвет на КАБ и членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2013 г.

9. Приемане на Бюджет на КАБ за 2014 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет 2014 г.

10. Приемане на изменения и допълнения на вътрешни нормативни документи; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения на вътрешни нормативни документи на КАБ.

11 Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема решенията на Общото събрание на КАБ

12. Разни.

При липса на кворум към началния час 10 часа на 16 май 2014 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 16 май 2014 г.

 
СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ
01423 Аделаида Павлова Петрова-Лефтерова
00273 Алеко Петков Христов
02576 Александър Методиев Писарски
04042 Александър Манчев Калев
04163 Александър Петров Недев
01068 Ангел Георгиев Димитров
03787 Андрей Михайлов Андонов
03951 Ани Иванова Цонинска
01393 Анни Милкова Бечева
00297 Атанас Димитров Ковачев
02872 Атанас Пламенов Ковачев
00301 Бисера Рачова Рибарова
02167 Благовест Цветанов Вълков
01511 Бойка Йорданова Витанова
03035 Борис Божидаров Георгиев
03675 Борислав Дойчев Загорски
01768 Борислав Николов Шопов
00307 Борислав Янков Борисов
03026 Бранимира Валентинова Славова-Колева
01599 Валентин Стойнев Тонев
01785 Валентина Василева Василева
02505 Валери Манолов Врабчев
01586 Валери Петков Йотов
03655 Величка Ангелова Пенова
03953 Веляна Константинова Найденова
01798 Венета Любомирова Кавалджиева
00332 Весела Георгиева Георгиева
00337 Веселин Иванов Дуковски
03887 Веселин Петров Рангелов
01310 Веселина Иванова Николова
03942 Веселина Костова Калайкова
00350 Владимир Кирилов Дамянов
01991 Владимир Кирилов Дереджиев
02091 Габриела Любомирова Семова-Колева
03945 Ганчо Иванов Бакалов
00359 Георги Андреев Йорданов
00781 Георги Иванов Мечанов
02646 Даниела Димитрова Дюлгерова
00370 Данчо Николов Данчев
04807 Дарина Славова Славова
04133 Десислава Иванова Данчева
00374 Деян Тодоров Златешки
02084 Диана Димитрова Пожарлиева-Везирева
00357 Диана Димитрова Христова
02945 Димитър Венелинов Кабакчиев
04883 Добромира Гачева Лулчева
01377 Евдокия Константинова Кинова-Йотова
03621 Евгения Николова Бранкова
01772 Евелина Стоимирова Младенова
01933 Елена Димова Кондева
02507 Емануела Методиева Убева-Петкова
00408 Емил Георгиев Сардарев
02888 Емил Светозаров Стоянов
00827 Емилия Христова Точева
00789 Енил Николов Енчев
01295 Женя Стефанова Русева
01384 Здравка Бориславова Стоянова
02808 Здравко Венцеславов Кузманов
01156 Здравко Лефтеров Лефтеров
00829 Здравец Николов Хайтов
00427 Зоя Иванова Златкова
02832 Иван Аврамов Аврамов
03904 Иван Ангелов Голомехов
02740 Иван Атанасов Атанасов
03931 Иван Божидаров Мустаков
00430 Иван Велчев Велчев
04948 Иванка Иванова Велчева
03588 Иво Александров Джойков
01424 Иво Димитров Баров
04236 Игор Романов Христов
04896 Илиян Емилов Цветански
00449 Илонка Илчова Ваклева-Божилова
01775 Искра Стоянова Накова
02166 Йордан Василев Радев
04068 Калинка Цветанова Станкова
03075 Калоян Марков Колев
00469 Катя Любомирова Ангелова
04281 Костадин Славчев Попов
00480 Красимир Анастасов Язов
03999 Кристина Димитрова Андреева
02606 Лада Борисова Камиларова-Стойчева
03186 Лили Ангелова Бояджиева
00792 Лидия Стоянова Лазарова
01372 Лилия Лазарова Кадийска
01791 Любомир Антониев Величков
00501 Любомир Асенов Горчев
00968 Любомир Тодоров Пеловски
00840 Людмил Иванов Киров
02114 Маргарита Павлова Динева-Денева
01053 Марин Димитров Колев
00906
Мариана Христова Вампорова-Лазарова
01700 Мария Елжбиета Наймович-Икономов
01498 Мария Николова Петрова
02939 Мария Събчева Борисова
01702 Маруся Великова Бобева-Влахова
00797 Милен Димитров Русенов
02514 Милена Гергинова Гергинова-Танева
00538 Милка Атанасова Белотелева
00543 Михаил Иванов Стойчев
02159 Надежда Георгиева Футекова-Христова
01698 Наташа Димитрова Петрова
03119 Никола Димитров Миронски
01260 Николай Димитров Василев
03453 Николай Михайлов Гълъбов
01576 Николай Николаев Баровски
03545 Николай Красимиров Лазаров
01062 Николай Стефанов Рижиков
00557 Николина Петрова Павлова-Алексеева
00559 Нина Иванова Гандева
02515 Олег Христов Анзъров
01120 Павел Диев Станчев
00581 Пламен Генов Генов
00582 Пламен Ламбрев Попов
00590 Ралица Петрова Баракова-Попова
03956 Росен Ангелов Гурков
01932 Румен Величков Иванов
01305 Румен Петков Йотов
00614 Румяна Николова Борисова
02267 Румяна Стоилова Пенева-Иванова
01581 Сашка Иванова Куленска
00621 Светлана Владимирова Александрова
01705 Светлана Иванова Дикова
02435 Светлана Николаева Виденова
00626 Светлозар Йорданов Гавазов
00633 Светломир Младенов Никодимов
02269 Славчо Василев Шахпазов
03113 Снежанка Илиева Танушева
01701 Станислав Димитров Икономов
01363 Стела Борисова Ташева
03939 Стоян Йорданов Йорданов
00659 Стефан Василев Беязов
01779 Татяна Борисова Даскалова-Митова
00803 Теменужка Василева Минчева
00680 Тодор Веселинов Булев
00682 Тодор Несторов Личев
01414 Христо Венков Венков
01520 Христо Иванов Чепилев
04184 Христо Недялков Недялков
04077 Христо Димитров Трендафилов
04556 Цанко Василев Коцев
00695 Цветанка Лазарова Разсолкова
01587 Цветанка Мирчова Черкезова
04365 Цветелина Николова Йорданова
03548 Цветомир Евлогиев Крумов
01598 Юлия Герхард Райчева
02569 Юлия Методиева Илиева
00702 Юрий Иванов Дамянов
02495 Юри Ангелов Ангелов
03774 Янко Цветков Александров
00708 Ярослав Тодоров Рангелов
00892 Спиридон Александров Ганев
02442 Юлия Иванова Кинарева
 
 
Още статии...


Страница 17 от 47
Copyright © 2019 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions