КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
Писмо от арх. Банко Банов до Председателя на УС на КАБ
Сряда, 08 Февруари 2017 15:26
0001
С документа може да се запознаете ТУК.
 
Писмо до арх. Иван Аврамов и членовете на Съвета на РК София-град относно ЗКАИИП и европейски законодатени предложения
Вторник, 07 Февруари 2017 23:15
03

ДО      АРХ. ИВАН АВРАМОВ

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА РК СОФИЯ ГРАД

ДО:     ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА РК СОФИЯ ГРАД

ОТНОСНО:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКАИИП

2. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ

            УВАЖАЕМИ АРХ. АВРАМОВ,

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Повод да напиша това писмо е изпратеният от арх. Георги Мечанов, Зам. Председател на Съвета на РК София град с ресор „Нормативна уредба” проект – предложение за изменение и допълнение на Закона за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното поектиране, наричан по- долу за краткост ЗКАИИП.

         Към проекта-предложение за изменение и допълнение на ЗКАИИП не са представени мотиви за предлаганите промени, не е представено решение на Управителният съвет (УС) на КАБ за целите, които си поставя УС с тези промени както и решение за създаване на работна група, оторизирана да подготвя и обсъжда с Регионалните колегии на КАБ промени на ЗКАИИП.

         Не на последно място искам да отбележа, че Законът за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното поектиране засяга устройството, правомощията и задълженията не само на професионалната организация на архитектите в България и условията за признаване на проектантска правоспособност на архитекти и ландшафтни архитекти и урбанисти , но и професионалната организация на инженерите - Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

         Предлаганите промени не са мотивирани, нямат ясна цел за постигане на положителен ефект върху издигането на авторитета на архитектурната професия и на ролята и мястото на архитекта.

         УВАЖАЕМИ АРХ. АВРАМОВ,

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         В настоящия момент задължение на КАБ, респективно на Председателят на УС на КАБ е да се интересува и да ни информира за предлаганите важни законодателни промени в сектора на предоставянето на услуги на Европейския пазар, част от които засягат и регулираната професия „архитект”.

         Поради факта, че КАБ няма право на законодателна инциатива, включително и свързана с ЗКАИИП, всякакви евентуални предложения за промени в този Закон ще трябва да бъдат внимателно обсъдени и съгласувани с членовете на Регионалните колегии, да бъдат съобразени с Европейската законова уредба, да преминат през процедурата за нотифициране на нормативни изисквания свързани с услугите, която е част от обсъжданите в момента законодателни предложения. (Забел. И в момента всички предложения за промени на закони и наредби също преминават през процедура за нотификация и оценка на съответствието с правото на Европейския съюз).

         По по-горе изложените причини считавм, че това предложение не трябва да се разглежда и обсъжда нито по принцип, нито по същество в настоящия момент.

        

         УВАЖАЕМИ АРХ. АВРАМОВ,

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         Възползвам се от случая да Ви изпратя кратка информация за публикуваните на 10 януари 2017г. законодателни предложения в сектора на услугите.

         Тези предложения до момента са изпратени два пъти на офиса КАБ и на всички Организации-членове на АСЕ от Секретариата на Съвета на архитектите в Европа,

         Аз получавам тази информация като представител на САБ и КАБ нъв Финансовия комитет на АСЕ:

1. Първоначално инфорамацията с целия пакет от документи е изпратена на 13 януари 2017г. с придружително писмо от Ян Притчард, Генерален секретар на АСЕ с изх. № Brussels, 13 January 2017 Ref: 19/17/IDP/ga –прилагам на английски и френски език документа в pdf

         С това писмо генералният секретар на АСЕ информира Организациите – членове на АСЕ за публикувания „законодателен” пакет”, който включва четири конкретни предложения:

-Електронна карта за предоставяне на услуги- която представлява „опростена електронна процедура” за обмен на информация чрез Информационната система на вътрешния пазар (ИСВП)(ІМІ), която да улесни предоставящите услуги в строителния сектор при търсене на работа в друга страна – член на ЕС. Подготвени са проект на Регламент, който дефинира съдържанието на електронната карта и при приемане ще бъде със задължителен характер, и проект на Директива, която изяснява транспонирането на изискванията в националните законодателства и въвеждането в действие на картата.

- Процедура (тест) за пропорционалност, която да изясни пропорционалността (под пропорционалност се разбира съответствието на предприеманите мерки с търсените резултати) на предложения за промени в националните правила, свързани с предоставянето на професионални услуги, преди да бъдат приети в националните законодателства. Предложена е Директива, която определя критериите при създаването на нови национални законови изисквания, както и при ревизиране на действащите. Директивата не предвижда ретроактивно действие.

- Препоръки за реформи при регулирането на професионалните услуги, които са изработени на основата на анлиз на регулациите, които съществуват в ключови сектори на услугите – в т.ч. за архитекти и инженери. Аналидът е изработен през 2016г., обхваща всички страни и в препоръките, които са основния документ за представени конкретни препоръки към законодателната уредба на отделни страни и/или на всички страни-членки на ЕС.

- Реформа на процедурата за нотификация на проекти на национални закони, свързани с услугите. Предложен е проект на директива с минимален срок на нотификация чрез ИСВП за срок от три месеца.

         В писмото на генералния секретар на АСЕ от 13 януари той информира организациите членове на АСЕ, че той и Президента на АСЕ са провели срещи с други представители на регулирани професии – лекари, адвокати, фармацевти, нотариуси.

         Провели са среща и с г-н Мартин Фрон (Martin Frohn), който ръководи отдел „Свободно движение на професионалисти” в Главна дирекция „Вътрешен пазар” на Европейската комисия.

         В това писмо г-н Ян Притчард ни информира, че на 20-21 януари Изпълнителният борд на АСЕ има заседание, отделено за разглеждане на тези проекти на Регламент и Директиви.

2. На 23 явуари Секретариатът на АСЕ изпрати на Организациите – членове на АСЕ повторно целия пакет от документи, като ги информира, че АСЕ е задължена да даде становище на Европейската комисия в срок от осем седмици – до 6 март 2017г, като очаква Организациите да й изпратят своите виждания по проектите на регламент и Директиви, както и отговор във връзка с препоръките, свързани с професионалната регулация.

         Организациите – членове на АСЕ са информирани, че вече в някои страни ресорните министерства са поискали становища от професионалните организации и АСЕ настоява тези становища да се изпратят на ресорните министерства в срок до 10 февруари, както и на секретариата на АСЕ, за да може да ги обобщи и зпрати на Европейската комисия.

         Информацията, която Ви изпращам е изпратена на КАБ – на мейла на ІМІ координатора и оператор в системата г-жа Ася Павлова- Димитрова, както и на мен и на арх. Дамянов, които получавахме в предходния мандат информация от Работна група № 3 – Услуги от г-жа Цанка Цанкова, Главен експерт,вoтдел "Право на установяване и услуги" на Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"в Министерство на икономиката.

         По- долу цитирам направеното от нея представяне на проектите на нови европейски нормативни документи:

ЦИТИРАМ:

„Пакетът за услуги съдържа четири мерки, насочени към укрепване на сектора на услугите:

1.    Европейска карта за услуги

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета въвеждащ Европейска карта за услуги и свързаните административни инструменти

и

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната и операционна рамка за Европейската карта за услуги, въвеждана с Регламента

Двете законодателни предложения предвиждат създаване на нова електронна процедура за намаляване на административните усложнения и пречки пред доставчиците на услуги, които желаят да разширят своята дейност и да предоставят  услуги на територията на други държави-членки. Услугите, за които се предвижда въвеждане на Европейска карта за услугите, включват широк кръг от дейности посочени в анекса към предложението за директива, сред които: строителство, архитектурни и инженерни дейности, юридически и счетоводни дейности, дейности по отдаване под наем и оперативен лизинг, преводачески услуги, дейности на посреднически агенции по заетостта, туристически дейности, IT услуги и др.

Европейската карта за услуги ще се издава при поискване от доставчиците на услуги. Тя цели те да бъдат подпомогнати и по-лесно да се справят с необходимите административни формалности за предоставяне на услуги в друга държава членка на ЕС. За получаване на европейска карта, доставчиците на услуги ще осъществяват връзка с едно-единствено звено за контакт в собствената си държава и на собствения си език. Звеното за контакт ще проверява достоверността на необходимите данни и ще ги предава на приемащата държава-членка. Приемащата страна запазва правото си да прилага нормативните изисквания, установени в националното си законодателство, и да решава дали заявителят може да предлага услуги на територията ѝ.

Линк към предложенията и съпътстващите документи:http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20813   (край на цитата)

Двата основни документа, които трябва да прегледате са:

Предложение за Регламент (със задължителен характер)

1. Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 824 final 2016/0403 (COD) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL introducing a European services e-card and related administrative facilities (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 439 final} {SWD(2016) 442 final}

Предложение за Директива ( със препоръчителен характер)

2.EUROPEAN COMMISSION Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 823 final 2016/0402 (COD) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC Regulation].... (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 437 final} {SWD(2016) 438 final}

         Моето лично мнение, е че не трябва да се въвежда електронна карта за архитекти, поради спесификата на архитектурните услуги.      Обръщам внимание, че създаването на електронните карти и обмена на информацията ще натовари във всяка държава по произход звеното за контакт, каквото се явява КАБ за професията „архитект” и това ще изисква увеличаване на администрацията, без да имаме финансова подкрепа на държавата.

         В момента офиса на КАБ в лицето на г-жа Ася Павлова е много натоварен с нотификацията на програмите за обучение по архитектура, за вписването им в Анекса към Директива 2005/36/ ЕО, изменена с Директива 2014/55/ЕС за професионалните квалификации, на базата на която става взаимното признаване на професионална квалификация на лица с дипломи от европейски висши училища и университети.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЦИТИРАМ:

„2.    Процедура за нотифициране на нормативни изисквания свързани с услугите

Предложение за Директива относно прилагането на Директива 2006/123/ЕС за услугите на вътрешния пазар, определяща процедура за нотифициране на схемите за оторизиране и на изискванията, свързани с услугите и изменяща Директива 2006/123/ЕС и Регламент 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар.

Предложението е насочено към подобряване прилагането на Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕС) чрез укрепване на съществуващата процедура за нотифициране на национални правила, ограничаващи свободата на предоставяне на услуги, доколкото последните съгласно европейското законодателство следва да са недискриминиращи по отношение на националност и място на установяване, да са пропорционални и да са аргументирани с надделяващи съображения на обществения интерес. Предложението предвижда задължение за нотифициране на всички проекти на национални мерки за въвеждане или изменение на оторизационни схеми или изисквания, попадащи в обхвата на чл. 9 (1), чл. 15 (2), чл. 16 (1) и (3), чл. 23 и чл. 25 от Директивата за услугите. Нотифицирането ще се осъществява чрез Информационната система за вътрешния пазар – IMI system.

Линк към предложението и съпътстващите го документи:http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20502 (край на цитата)

 

         Изпращам Ви както текста на английски, така и на български.

1. Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 434 final} {SWD(2016) 435 final}

2. БЪЛГАРСКИ ТЕКСТ Брюксел, 10.1.2017 г. COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (текст от значение за ЕИП) {SWD(2016) 434 final} {SWD(2016) 435 final

         В момента съществува обща процедура за нотификация на нормативните актове и за установяване на съответствието им с правото на Европейския съюз. Директивата само уточнява процедурата за въвеждане или изменение на оторизационни схеми или изисквания, в определени области на предоставяне на услуги.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЦИТИРАМ:

„ 3.   Тест за пропорционалност при регулираните професии

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно тест за пропорционалност преди приемането на нови регулации за професиите.

Предложението е свързано с прилагането на Директива 2005/36/ЕС относно признаването на професионалните квалификации и нейното изменение, въведено с Директива 2013/55.

Предложението предвижда прилагане на тест за пропорционалност по отношение на изискванията, въвеждани в националните правни системи на държавите-членки за регулираните професии относно квалификация необходима за достъп до упражняване на тези професии. Предложението съдържа подробен списък на фактори, които следва да се отчитат и които целят да гарантират, че предложените нови мерки са оправдани, необходими за защита на обществени интереси и пропорционални, тоест не надхвърлят необходимото за постигане на съответните обществени цели.

Линк към предложението и съпътстващите го документи:(край на цитата)

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20504

Предложение за Директива:

1. Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 822 final 2016/0404 (COD) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a proportionality test before adoption of new regulation of professions (Text with EEA relevance) {SWD(2016) 462 final} {SWD(2016) 463 final} ( стр.11-стр.22)

         Искам да отбележа, че това е много важен документ, който определя методологията за оценяване на това, дали определени законодателни промени се считат и ще се приемат за съответстващи и пропорционални, а не за прекомерни и рестриктивни. Необходимо е да го проучиме внимателно във връзка с желанието ни да предлагаме промени в национални нормативни документи свързани с регулация на професията.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЦИТИРАМ:

„4.    Препоръки за реформи при регулирането на професионалните услуги 

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален съвет и Комитета на Регионите относно препоръки за реформи на регулирането на професионалните услуги и съпътстващ работен документ на службите на ЕК.

ЕК е изготвила анализ на регулациите в ключови сектори (професии) като  бизнес услугите и строителството, като отправя препоръки за реформи. Препоръките са формулирани индивидуално за отделните държави - членки, отчитайки особеностите на регулаторната среда. Препоръките допълват по-широкото Годишно изследване за растежа на ЕК, фокусирайки се върху области с голям и нереализиран потенциал. Съобщението на ЕК няма задължителен и правно обвързващ характер, но препоръките, отправени в него са въпроси, които ще бъдат наблюдавани от ЕК в контекста и на други инициативи  свързани с анализ на функционирането на вътрешния пазар.

Линк към документите: ” :(край на цитата)

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20505

1. Brussels, 10.1.2017 COM(2016) 820 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on reform recommendations for regulation in professional services {SWD(2016) 436 final}

Обзор и препоръки към регулирането на професионалните услуги за архитекти (стр.10-стр.12) и инженери (стр.13 –стр.15)

2.Brussels, 10.1.2017 SWD(2016) 436 final COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Comittee and the Comittee of the Regions on reform recommendations for regulation in professional services {COM(2016) 820 final}

Проучване и анализ на регулациите на професиите ,обхванати от проучването – за професията „архитект” в Република България (стр.24-стр.26) За прилаганата методология на проучване     стр. 160- стр. 174)                                                                                                        

         УВАЖАЕМИ АРХ. АВРАМОВ,

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         В заключение предлагам председателят на нашата комисия „Нормативни документи” да разпредели между членовете на комисията тези документи, с цел всеки от нас да изпрати до 30 януари (понеделник) информация и предложения, ако има такива по един документ, които предложения да бъдат обобщени и изпратени на КАБ, на АСЕ и на ресорното Министерство на икономиката. Смятам, че информацията е публична и ние можеме да вземеме отношение.

С уважение,

Арх. Весела Георгиева

 
Писмо от арх. Даниела Сивкова до УС на КАБ относно ЗУТ
Вторник, 07 Февруари 2017 23:05
01

ДО УС НА КАБ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАБ

На вниманието на ръковoдството- за публикуване днес 02.02.2017г., чрезinfo.kabУважаеми колеги,

            Писмата на членове на УС от вчера(01.02) предизвикаха реакцията на председателя на КАБ и накара ръководството най-после да се опита да изготви още същия ден нещо като анализ на „постигнатото”, вместо „картинките с 10-те точки”. Писмата бяха в отговор на предложение от арх.Банов за неприсъствено гласуване на УС, което арх.Игнатов игнорира, въпреки аргументираната реакция на колеги.

            За съжаление, ръководството на КАБ не успя да овладее създадения хаос по „задачата” ЗИД на ЗУТ и да излезе с категоричен текст на законопроект, утвърден на УС, който последователно да защитава, чрез представителите си. Сега с болезнена чувствителност се опитва да внуши, че имаме НОВ ЗУТ, вместо да предложи реален анализ на използваните или пропуснати възможности, и поемане на съответната отговорност.

            Ако попитаме членовете на КАБ- Кои са предложенията на КАБ и/или какво точно са защитавали представителите й, като предложения на КАБ, отговорите ще бъдат нееднозначни. А информация на официалния сайт или където и да е в информационното пространство, достъпно до колегите липсва… Ще се опитам да попълня част от празнините…

            Прилагам предложенията, внесени в МРРБ от името на КАБ за изменение на конкретните текстове по ЗУТ(липсват на сайта на КАБ).

            Кратка съпоставка между тях и посочените решения в „сравнителната таблица” от анализа, представен от ръководството вчера, сочи следното (номерацията е според позициите в „сравнителната таблица”):

1. Текстът в чл.145, относно "съгласуването" си стои в ЗУТ от 2003г.! Същинското предложение на КАБ по чл.145 е различно и посоченото в таблицата щеше да е вярно, ако изменението по ЗИД на ЗУТ на този текст съвпадаше с текста на КАБ. Предложението на КАБ не е прието.

2. Има го частично в предложенията на КАБ – не е прието

3. Няма го в предложенията на КАБ

4. В УС арх.Бакалова е предложила да се гласува прекатегоризиране в 3 категории; по предложение на арх.Банов е гласувано отлагане и да не влиза в предложенията на КАБ

5. Има го в предложенията на КАБ– не е прието

6. Няма го

7. Няма го

8. Няма го

9. Има го в предложенията на КАБ–не е прието

10. Има го -прието

11. Има го в предложенията на КАБ – не е прието

12. Няма го

13. Предложението на КАБ по чл.154 е друго и не е прието; приетият текст в изменението на ЗУТ е различен от внесеното от КАБ предложение

14. Няма го

15. Има го– прието

16. Има го в предложенията на КАБ – не е прието

17. Има го в частта му, относно чл.157 ал.5–в приетото изменение на ЗУТ формулировката за инф.табела е допълнена с „проектанта”, не „архитекта”, след строителя и надзора

Няма го в предложенията на КАБ в частта за вписване името на архитекта в РС

18. Няма го

19. Има го – не е защитено, а по усмотрение на ръководството, като „излишна и празна от съдържание дефиниция” се действа за отпадането на водещия проектант, въпреки решението на ОС

20. Няма го

            В отделно изложение са описани 18 точки, като две от приетите предложения са посочени там(относно съгласуването на заданията с МОСВ и РИОСВ, както и за ПБЗ и ПУСО), но без да са подкрепени с конкретен текст в работното предложение за промяна.

            А в  стенограматаможе да се види, доколко „сравнителната таблица” и предложенията, внесени в МРРБ от името на КАБ, кореспондират с това, което е защитавано от представителите на КАБ, особено по отношение на водещия проектант?!


Извадка от стенограма на Комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство в Народното събрание:

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАНКОВ: Конкретно за настоящия параграф, който коментираме, не връщаме нищо – това за пояснение на Комисията. Господин Тодоров поясни. Може би арх. Игнатов се обърка в случая. Върнахме текстове от предходно разглеждане на параграф, където коментирахме водещия проектант – в чл. 139.

Тук с ръка на сърцето си признаваме, че въпреки прогреса в Закона от 2015 г. по предложение на бившето ръководство на Камарата на архитектите тогава въведохме института на водещия проектант и отново по тяхно предложение решихме да върнем крачка назад, тъй като видяхме, че това не е най-добрата практика за инвестиционния процес, камо ли с така разписаните текстове от 2015 г. и отговорностите, които респективно се носеха от водещите проектанти.

Конкретно по обсъждания параграф нищо не връщаме назад, нито в други параграфи. Единствено в чл. 139, коментирайки водещия проектант, тогава направихме отстъп към 2014 г., тъй като, отново повтарям, и на дискусия с браншовите организации сме достигнали до извода, че наистина институтът на водещия проектант не е най-ефективната промяна, която натворихме през 2015 г.

ПЕТКАНА БАКАЛОВА: Мисля, че не се разбра правилно изказването на арх. Игнатов. Той имаше предвид цялата концепция, която в момента разглеждаме.

При първо четене на ЗУТ беше прието, че инвестиционният проект ще се предава в две копия – на хартия и едно копие в електронен вид. Там също е записано, че това ще става по ред, определен в наредбата по обем и съдържание.

Това, което се предложи в Камарата на архитектите, е вместо съгласуванията на хартия, така или иначе инвестиционният проект се предава в електронен вид, в същата наредба, където ще се упомене как точно ще стане това, да бъде записано, че електронното копие на проекта ще бъде съгласувано от всички проектанти по електронен път, вместо да се подписваме по 12 проектанти на всеки лист хартия, който се предава в общината. В ЗУТ на първо четене мина текст, че ще се предава електронно. Концепцията е съгласуването от проектантите също да става по електронен път към същото копие. Самото електронно копие да бъде съгласувано, за което има такава технологична възможност.(край на извадката)


Уважеми колеги, публикувам това свое писмо в името на „прозрачността”, обещана от арх.Игнатов пред колегията.

С уважение,

Арх.Даниела Сивкова

02.02.2017г.

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Писмо от арх. Даниела Сивкова до УС на КАБ от 01.02.2017г.
- Писмо от КАБ до Министъра и Зам.-министъра на МРРБ относно проект на ЗИД на ЗУТ от 16.04.2015г.
- Сравнителен текст на законопроекта
- Сегашен текст на закона
 
График и проект на дневен ред за годишните отчетни събрания на Архитектурните колегии и РК през 2017 г.
Четвъртък, 02 Февруари 2017 02:32

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на Съвета на РК София-град от м. януари Ръководството на Колегията кани членовете си на годишните отчетни събрания според графика по-долу.

Отчетното Общо събрание на РК София-град ще се проведе на 11 март 2017г. (събота).

Очаквайте допълнително информация и материали за събранията.

 

ГРАФИК
за годишни отчетни събрания на Архитектурните колегии на
РК София-град към КАБ през 2017г.

Арх. колегия
Карта     Район Дата и час Място Съвет на архитектурната колегия
      А

Младост
Студентски
Изгрев
Панчарево

20.02.2017г.
(понеделник)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)
арх. Николай Хаджимарински

арх. Васил Василев

арх. Искра Накова
      Б

Люлин
Връбница
Илинден
Банкя

20.02.2017г.
(понеделник)
17:00ч.

Заседателна зала

                       

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Румяна Борисова
      В

Средец
Оборище
Искър
Слатина

24.02.2017г.
(петък)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Валентина Василева

арх. Величка Тименова

арх. Юлия Райчева

      Г

Възраждане
Красно село
Овча купел
Красна поляна

22.02.1017г.
(сряда)
17:00ч.

Зала №2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Добринка Камбурова

арх. Милка Белотелева

арх. Костадин Попов

      Д

Сердика
Надежда
Нови Искър
Кремиковци
Подуяне

21.02.2017г.
(вторник)
17:00ч.

Заседателна зала

САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Даниела Дюлгерова

арх. Калоян Колев

арх. Гергана Милушева

      Е     

Триадица
Лозенец
Витоша

 

23.02.2017г.
(четвъртък)
17:00 ч.

 
Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

арх. Николай Колев

арх. Катерина Чолакова

арх. Емилия Точева

      Ж

Ландшафтни архитекти

21.02.2017г.
(вторник)
17:00 ч.

   Зала № 2                           САБ
(ул. "Кракра", 11)

ланд.арх. Веселина Калайкова

ланд.арх. Асен Илиев

ланд.арх. Десислава Данчева

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
(за всички Архитектурни колегии)

1. Отчет за 2016г.

2. Избор на делегати за ОС на РК София-град и на ОС на КАБ

3. Обсъждане и приемане на решения от ОС на АК

4. Разни.

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
за ОС на РК София-град
11.03.2017 г.

1. Отчет за дейността за Съвета на РК София-град за 2016г. Приемане на отчета.

2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2016г. Приемане на отчета за изпълнение на бюджет 2016г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им през 2016г.

4. Проект за бюджет 2017г. Приемане на бюджета за 2017г.

5. Приоритети на РК София-град за 2017г. – дискусия, предложения.

6. Приемане на решения на ОС.

7. Разни.

 

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ  (в съответствие на чл.7, ал.3; чл.13, ал.1, т.5; чл.25; чл.27, ал.1-2 и чл.40, ал.1-2 от Устава на КАБ)

а. За делегати на Общото събрание на КАБ се избират един на всеки 10 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), неограничена от чл.230 на ЗУТ.

б. За делегати на Общото събрание на РК София-град се избират един на всеки 5 члена на Aрхитектурната колегия, притежаващи пълна проектантска правоспособност (ППП), неограничена от чл.230 на ЗУТ.

в. Заплатилите само 84лв. за текущата година могат да участват в общите събрания на Aрхитектурните колегии, без право да бъдат избирани за делегати на ОС на КАБ и ОС на РК София-град.

 
Ръководството на РК София-град към КАБ

 

 

 
Приеха окончателно промени в ЗУТ
Четвъртък, 26 Януари 2017 00:00
001
 

Народните представители приеха окончателно промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Основна цел на законопроекта според мотивите на вносителя Министерски съвет бе да се постигне облекчаване на процедурите и да се намали административната тежест, като едновременно с това се повишат отговорността на общинските администрации и административният контрол върху дейността им, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми – консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.

Във връзка с изискването за осигуряване на публичност и достъпност до актове, издавани от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, както и до одобрени от тях устройствени планове в чл. 3 и 4 се въвежда изискване за поддържане на публични регистри от съответните администрации и публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на устройствени планове.

Депутатите приеха предложеното допълване на разпоредбата на чл. 125 с нова ал. 8 с цел намаляване на сроковете за процедиране на подробни устройствени планове, които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство.

Депутатите отхвърлиха направеното предложение в чл. 137, ал. 1 за намаляване на броя на категориите, внесено от Министерския съвет.

С допълване на разпоредбата на чл. 232, ал. 1 се прецизира административно-наказателната отговорност за неизпълнение от длъжностни лица на задълженията в предвидените за съответните процедури срокове.

Народните представители приеха Камарата на строителите в България да се представлява поотделно от председателя на Управителния съвет и от изп. директор, който се избира от УС, в съответствие с правомощията, определени с решение на УС.

Източник: http://vestnikstroitel.bg

 

Поземлени имоти, които не отговарят на изискванията за минимални размери за лице и повърхност съобразно устройствената зона, в която попадат, могат да бъдат обединени в един или повече нови урегулирани имоти, ако са собственост на едни и същи лица. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за устройство на територията.

Допуска се по искане на собствениците поземлен имот да може да бъде разделен на два или повече новообразувани урегулирани имота.

Парламентът разпореди изработеният проект за подробен устройствен план да се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“.

Други промени предвиждат разрешението за строеж да губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството; в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите.

Презаверяване на разрешението за строеж може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок и се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението. При презаверяване на разрешението за строеж се заплаща 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж.

Министърът на регионалното развитие организира поддържането на публични регистри на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи, прие още парламентът.

http://sofianews.info

 
Сборник за опазване, обновяване и оздравяване на историческите квартали на София
Сряда, 11 Януари 2017 07:57
01

Сборникът е резултат от изследвания, реализирани с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016  към Столична Община, направени на територията на район „Възраждане“, кв. 142. Изборът на зоната на изследване е направен чрез обсъждане  между авторския колектив и партньорските организации- управлението на район „Възраждане“ и Гражданска инициатива „Възраждане- Женски пазар“.

Целта на проекта е да се предложат условия за ефективно развитие на  урбанистичния потенциал на  централните исторически  квартали, чрез възстановяване на културната и пространствена стойност на градската тъкан в непосредствена близост с археологическите разкрития и забележителните централни обществени пространства на Столицата.

Проектът предлага   система за изследване на сгради и пространства с приложение на положителни европейски практики и изучаване на обществените нагласи и очаквания.

Формулирани са  предложения за оценка на състоянието и третиране на съществуващите сгради и пространства с цел тяхното опазване, обновяване, преустройство и оздравяване.

Реализирана е съвместна работа с обитателите и администрацията на района чрез обсъждане на работни материали, резултати и предложения. Създадени са условия за участие на локалното население в оценките и предпоставките за устройствени и професионални решения.

Формулираните  модели са основа и предпоставка   за  политика за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали.

Работата е реализирана с активното гражданско  и на местната власт участие, като са използвани резултатите от Социологическо изследване „Проучване на общественото мнение за опазване и обновяване на исторически централен софийски квартал“, което се осъществи в обхвата на булевардите „Мария Луиза“, „Тодор Александров“, „Опълченска и Сливница“, както и изследването “Изучаване на френския и европейския опит в областта на опазване, обновяване и социализация на исторически градска квартали“. 

Съставител и редактор сборника е доц. д-р арх. Свободна Вранчева, ръководител на авторския колектив. Компютърната  обработка е поверена на  арх. Атанас Ковачев и д-р Добри Бояджиев,гл.ас. В обсъждането му взеха участие:  Малина Едрева (председател на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно пмногообразие къмСОС), Ирина Йорданова (председател на Програмния съвет на Програма „Европа” на СО и председател на Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество към СОС), арх. Здравко Здравков (главен архитект на Столична Община), Екатерина Йорданова (председател на комисията по транспорт и туризам- СОС), Силвия Христова (председател на комисията по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; -СОС, г-жа Савина Савова (Кмет на район „Възраждане“), г-жа Татяна Димитрова (Зам.-кмет на район „Възраждане“), Пепа Илиева (PR- консултант на район „Възраждане”), представители на програма „Европа”, редица специалисти от НАГ, Драгомир Димитров (изп. директор на пазари „Възраждане“), архитекти и представители на САБ и КАБ, граждани-обитатели на изследвания район.

Сборникът „Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София“ може да прочетете тук.

 
Източник: https://www.sofia-agk.com
 
Излезе от печат брой 6 на списание "ГРАДЪТ"
Четвъртък, 05 Януари 2017 02:46
01

Фотограф: Мария Съботинова

Излезе от печат брой 6, 2016 г. на списание ГРАДЪТ - за градска среда, нови сгради, недвижими имоти и инфраструктура. То е в две тела ГРАДЪТ СГРАДИ и ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА.

В последния брой за 2016 г. списание ГРАДЪТ СГРАДИ представя:
КОНКУРС СГРАДА НА ГОДИНАТА - отличените проекти за 2016 г.

HERZOG &DE MEURON – архитектурна практика с основни партньори Жак Херцог и Пиер де Мюрон, основата през 1978 г. в Базел

АРХ. ЮХАНИ ПАЛАСМАА. Роден на 14 септември 1936 г. във Финландия, той е получил многократно признание от цял свят за проектите и реализациите си, и не само за това...

Интервю с Петя Димитрова, Главен изпълнителен директор на Пощенска банка,
"Ще продължим да развиваме огромния потенциял на пащенска банка"

РЕГЕНЕРАЦИЯ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
Арх. Белин Моллов разказва за съдбата на тютюневите складове по света.
Днешният ден на емблематични тютюневите складове по света

Тютюневият град – индустриално културно наследство на Пловдив, говорят участниците и наградените в конкурса за тютюневите складове.

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ДВОРЕЦА ЕВКСИНОВГРАД
- арх. Жеко Тилев:Това бе преди всичко изследователска, а след това проектантска задача
- арх. Константин Пеев:Изпълнихме сложни архитектурни детайли, за да превърнем автентичния облик на двореца

АРЕНА БУРГАС
Разказват проектантите от 10 архитекти: Вярваме, че архитектурата може да бъде социално отговорен фактор за формиране на съвременното общество чрез емоционално-естетическия си потенциял, енергийна и екологична устойчивост

Арх. Пламен Мирянов споделя за инициативите, филмите и проектите на АРТЕКС

ЕЛИПС ЦЕНТЪР – иновативен проект, стартирал през 2008 г. и рестарстиран след края на финансовата криза. Инвестицията на "Илпа Девелопмент" е 22 млн. евро
- Клод Табет, управител на компанията инвеститора:Добрата локация, високото качество на използваните материали и изключителният дизайн ще с еотплатят
- Ася Копанова, анализатор проекти на "Илпа Девелопмент":Бизнес сградата осигурява първокласни гъвкави решения
- Арх. Атанас Панов: Защо наклонена кула?
- Инж. Тодор Димитров, Обектови фасадни решения Schüco, разработени от фирма Alukönigstah.
- Борислав Златков, Димитър Гаврилов, управители на "Райзинг – БМС".

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПЛАНИНГ
Основано от арх. Илиан Илиев през 1993 г. Проектантският екип успя да се наложи като един от водещите в страната.

ПРОЕКТИ
МОЛ МАРКОВО ТЕПЕ- ноият търговски и развлекателен център на Пловдив, който отвори врати през октомври 2016 г.
- Мениджърът Нина Николова: Целта ни е търговският център да се превърне в една от най-предпочитаните дестинации за пловдивчани и гостите на града

S- MALL СЛИВЕН
- Арх. Милена Нонова, "Студио 17,5 – М"

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АМЕРИКАНСКИЯ КОЛЕЖ В СОФИЯ
Сградата ще бъде възстановена з апърви път от 30-те години на XX-ти век. Инвестицията от 10,6 млн. долара е на Фондация "Америка за България".
- арх. Димчо Тилев, проектант на реконструкцията: Екстериорният дизайн се основава на принципа за приемственост

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ в Архитектурно-исторически резерват "Старинен Пловдив", нов проект на "Арко Студио".

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР H&M В ПЛОВДИВ – Античност и съвремие под един покрив
Инвеститор: "СС Пропърти" ООД
Проектант: "Арконт –А" ООД, A&N Property, Австрия
Конструктор: инж. Иван Георгиев
Изпълнител: "Сиенит" ООД

НОВАТА ПЛЕНАРНА ЗАЛА – "СВЕТА СОФИЯ" В БИВШИЯ ПАРТИЕН ДОМ

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЙ, СОФИЯ – Най големият на Балканите

ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧАЙКА" В ПЛОВДИВ - Елипсовидна сграда сред паркова среда
Проектант: арх. Константин Божков, "Коб проект"

ИНОВАЦИИ В СВЕТЛИННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Инж. Васил Чалъков, управител на "Бронлайт" ЕООД:
Системите за управление разширяват функционалноститет на осветителните тела.
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПАЗАР НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ 2015

Темите В ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА:
ОСТЪКЛЕНИЯТ МОСТ В КИТАЙНОВОТО ЧУДО НА СВЕТА ПРез август 2016 г. бе отворен за посетите най-дългият и най-висок стаклен пешеходен мост в света, известен като Zhangjiajie Grand Canyon Glass. Той се намира недалеч от Националния парк, вдъхновил Джеймс Камерън за създаването на филма "Аватар".

ВЪЗДУШНИЯТ КАНАЛ НА РОТЕРДАМ
Проектът печели награда "Urban Intervention БЕРЛИН 2013", в категория "Временен проект"., сред 240 международни проекти. Проектът е на ZUS Studio, Ротердам.
КОРАБ И ДИАМАНТ Символите на Антверпен в проект на Заха Хадид

ИНТЕРМОДАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП БУРГАС. Територията на пристанище Бургас – изток бе доскоро затворена за обществен доспът.
МАГАЗИЯ 1 В БУРГАС . Новият морски център, част от заната за обществен доспъ и престанище Бургас
Проектант: "ОББ Контролинг"
Архитектурно студио МОТО
Изпълнител: "Джи Пи Груп"
ВЪЛНОЛОМЪТ В БУРГАС С осветена алея и свободен достъп
- Гл. ас. д-р инж. Сава Тачев, управител на "Стройнорм" ЕООД, водещ партньор в ДЗЗД "Стройгео", (заедно с "Геотехника") проектант на рехабилитацията на вълнолома
Възложител: ДП "Пристанищна инфраструктура".
Предстои строителството през 2017 г.
ЦЕНТЪР ЗА ЧЕРНО МОРЕ В БУРГАС – Новата сграда на центъра ще бъде разположена между "Магазия 1" и Морска гара, на територията на пристанище Бургас – изток.
Проектант на конгресния център е арх. Ивайло Мишев, управител на АТМ.
Сградите в пристанищните територии носят особен заряд

РАЗШИРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС "ЛИФТ СОПОТ".
Идейният проект на комплекса е изготвен от арх. Невена Русева , а работният е дело на арх. Никола Балждиев.
Проектът спечели специалната награда на Детска архитектурна работилница, с ръководител арх. Магдалина Ръжева на СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016.

EFFIX PAVILION Конкурс на "Девня Цимент" за архитекти и дизайнери
Международен конкурс за идеен проект на малък търговски павилион в Морската градина на Варна

НОВИ УЧАСТЪЦИ НА СОФИСКИЯ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
- Инж. Ангел Янев, изп. Директор на ОП "Софпроект",
- Инж. Антон Янев, управител на "Рикат"

ФРИЗ ИЛИ КИЛИМ. От паветата по "Дондуков" в София. Обновяването на бул. "Княз Ал. Донкуков" е предвидено за 2017 г.

РЕЛСОВ ПЪТ ОТ ЖП ГАРА БУРГАС ДО ЛЕТИЩЕТО В САРАФОВО
Стойността на проекта е над 55 млн. лв., финансирани по ОП "Транспорт 2007- 2013 г." Общата дължина е 13 км.
- Иван Бакалски, р-л на проекта в ДП НКЖИ, Възложител.
- Инж. Илия Илиев, управител на "Трансгео" ООД, проектант

НОВИЯТ ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ РУДОЗЕМ – КСАНТИ,
Арх. Емилия Агайна, Главен проектант: В Родопите човешката намеса е трудна и отговорна

ОБНОВЕНАТА ЛЕТИЩНА КУЛА В БУРГАС
- Димчо Андонов, директор Летищен център за обслужване на въздушното движение, Бургас
- Красимир Шалев, изп. Директор на БИГЛА III, изпълнител на обновявянето на кулата

АСПАРУХОВИЯТ МОСТ НА 40 ГОДИНИ
- Евгени Борисов, Изп. директор на "Монтаж строителни конструкции" АД, изпълнител на моста
- Проф. Д-р инж. Петър Стайков, проектант на моста
- Проф. Д-р инж. Николай Рангелов, Р-л катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции"

МЕТАНЪТ, УЛОВЕН В ЗЛАТЕН СТАНДАРТ – ПСОВ "Кубратово" е енергонезависима и реализира приходи от търговия на парникови газове

СПОРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС "СЪНСЕТ АКВАПАРК"
Най-новият атрактивен комплекс за водни забавления в Поморие.
- Арх. Людмила Лимонова и арх. Николай Дамов, собственици на арх. бюро "Архос" ООд, проектант на аквапарка.

 
Източник: http://gradat.bg
 
Докладна записка относно допълнителни възнаграждения на щатен и нещатен състав на РК София-град към КАБ
Петък, 23 Декември 2016 18:00
- Писмо от арх. Иван Аврамов - Председател на РК София-град до Председателя на УС на КАБ и членовете на УС относно писмо с изх. №ВК-079/23.12.2016г.
- Докладна записка за допълнителни възнаграждения на щатен и нещатен състав на РК София-град към КАБ за 2015г.
- Докладна записка за допълнителни възнаграждения на щатен и нещатен състав на РК София-град към КАБ за 2016г.
01
Първоначален текст на докладната записка може да прочетете ТУК, както и отговор по нея - ТУК.
 
Коледно звездно парти "Hollywood Architects"
Понеделник, 19 Декември 2016 04:44
KAB-CHRISTMAS-2016
 
При голям интерес се проведе семинар на тема "Професията АРХИТЕКТ и използването на методите на СИМ (BIM)"
Петък, 09 Декември 2016 17:13
01

На 07 декември 2016 г. в Централен дом на Архитектите се проведе семинар на тема „Професията АРХИТЕКТ и използването на методите на Строителното Информационно Моделиране (BIM)” организиран от Камара на архитектите н България, РК София‑град. При засилен интерес от страна на архитектурната гилдия и колеги от инженерни специалности събитието откри арх. Иван Аврамов, Председател РК София-град (на снимката долу).

03

В първата презентация лекторът доц. д-р арх. Боян Георгиев от УАСГ, София конкретизира понятията свързани със Строителното Информационно Моделиране (BIM) и неговата роля в жизнения цикъл на строителния обект, както и ползите за различните участници в инвестиционния процес и резултатите от дейността на международните организации.

02

Вторият лектор инж. Любомир Илиев от АЛЕМЕНТ ООД, София, който е и консултант по BIM към Autodesk Ltd., обоснова световната тенденция във въвеждането на BIM и наблегна на необходимите предпоставки за използването на BIM в инвестиционното проектиране.

В презентацията си арх. Янко Йончев от ТРИАРТ ЕООД, София представи архитектурен модел на реализирана складова сграда и дефинира взаимовръзките при изграждане на обединен модел на проектираните сгради.

05

В последвалата активна дискусия се поставиха редица въпроси относно близкото бъдеще на въвеждането на Строителното Информационно Моделиране (BIM) и се дефинираха насоки за развитие на темата, които се обсъдиха и в последвалите неформални разговори.

04
 
Автор: арх. Ангел Мазников (на снимката горе)
 
Още статии...


Страница 11 от 50
Copyright © 2020 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions