КАБ София´
НОВИНИ | NEWS
КАК ДА СТАНА ЧЛЕН
ЗА НАС | ABOUT US
РЕГИСТЪР | REGISTER
КАЛКУЛАТОР | CALCULATOR
ДОГОВОРИ | CONTRACTS
ГЛАВНИ АРХИТЕКТИ
КОНТАКТИ | CONTACTS
ВРЪЗКИ | LINKS
 
feed-image RSS FEED
Банер
КАБ София
Регистр. номер в КАБ:
Парола:
Забравена парола? Инструкция
Съобщения
График на заседанията на Комисията по регистъра
Вторник, 05 Август 2014 12:08

01

На вниманието на колегите, които ще подават документи за разглеждане от Комисията по регистъра:

Дати на редовните заседания:
25/08/2014, 29/09/2014, 27/10/2014, 24/11/2014, 15/12/2014

С оглед редуциране на времето за изчакване Ви препоръчваме да подавате документите до датата на съответното заседание, а не непосредствено след нея.

 
Набиране на представители на КАБ - за експерти по ЗОП и журьори
Петък, 01 Август 2014 11:23

01

I. ЕКСПЕРТИ НА КАБ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо от председателя на КАБ относно изпълнение на чл.20 от ЗОП за съставяне на списъци с лица, притежаващи професионална компетентност за провеждането на обществени поръчки може да изпратите вашата кандидатура на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до 10 септември 2014г. (сряда).

Запознайте се с кореспонденцията от г-жа Бобева, арх. Дамянов и извадка от ЗОП за необходимите документи за съставяне на списъците (ТУК).

II. ЖУРЬОРИ

Във връзка с набиране на журьори към КАБ имате възможност да направите това чрез попълване на заявление.  Формулярът и методиката с изисквания, на която трябва да отговарят кандидатите може да изтеглите от ТУК.

Попълнените бланки изпращайте на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

От Ръководството на РК София-град към КАБ

 
Концепция за туристическо райониране на България (анкета)
Сряда, 02 Юли 2014 13:51
01

Уважаеми колеги,

Запознайте се с Концепция за туристическо райониране на България (ТУК), изработена от НЦТР по възлагане на Министерството на икономиката и енергетиката и споделете вашето мнение/становище като попълнете анкетната карта (ТУК) и я изпратите до 7 юли 2014г. на e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Може да се запознаете с писмото от МИЕ за провеждане на консултирането (ТУК).

 
Сигнал относно обществена поръчка на община Велинград
Сряда, 02 Юли 2014 12:33

01

Уважаеми, колеги,

ОБЩИНА ВЕЛИГРАД откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД”.

Програмата на конкурса може да прочетете на: http://m.velingrad.bg/?p=19475,   и  на http://www.kab.bg/a/nav/news/type/1/item/945

Странно е, че в заключение на конкурсната програма е записано : "Възложителят НЕ ПРЕДВИЖДА връчване на награди", което надали ще доведе до изпълнение на желаната цел : "Целта на конкурса е ПРИДОБИВАНЕ на идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград."

В офиса на КАБ-РК Пазарджик е получен сигнал от Съюза на ландшафтните архитекти, с който се изразява безпокойство от законосъобразността на обявена обществена поръчка и коректното съставяне на конкурсното задание, както и желание за задължително включване в състава на техническата комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектите на Ландшафни архитекти. Текста на сигнала, подаден от проф. д-р ланд. арх. Йордан Кулелиев, председател на УС на Съюза на ландшафтните архитекти, може да прочетете в прикачения файл.

арх. Петър Мурджев, КАБ - РК Пазарджик

 
 

СТАНОВИЩЕ

От ланд.арх. Веселин Рангелов, член на УС и ОР на КАБ

Относно: Конкурс за идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в гр. Велинград

Уважаеми господа,

В така обявения конкурс будят съмнение и недоумение няколко пункта:

1.      В условията се казва:

„Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на гл. VII, раздел II от ЗОП – Договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т.3 и 7.“

 Във връзка с това възниква сериозно притеснение в две  посоки:

-       Първо: подобна обява е предпоставка за дъмпинг защото не е ясно на каква цена ще се извършва проектирането. Нищо не гарантира, че тя ще отговаря на методиката за определяне на цени на КАБ.

-       Второ: възможно е след като се окаже че стойността е ниска и всички участници се откажат по реда си, проектирането да се извърши от предварително избрана фирма на предварително договорена цена.

Подобни непрозрачни процедури водят до съмнение за предварително нагласена процедура.

2.    Предвижда се проектиране на две части – несъществуващата част „Архитектура и благоустройство“ която на практика включва цялостното планиране на обектите и част „Паркоустройство“ сведена до видов състав и цветни групи.

Когато 5 от подобектите се казват парк а други 4 „зелени площи“ и само един е различен, смятаме че акцента следва да бъде върху част Паркоустройството (по Наредба  4: Паркоустройство и благоустройство). Всички пространствени решения следва да се изпълнят в пряка връзка с декоративната растителност в това число алейна мрежа, настилки парково обзавеждане и др. неясно защо отделени в несъществуваща част.

Съгласно Чл.4. (изм. 2007) Целите на Камарата са:
1. да представлява своите членове като защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;
3. да не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове;
4. да създава, доколкото това е допустимо в рамките на действащото законодателство, условия за свободен избор на проектант от страна на клиента (инвеститора);

·         В така обявения конкурс са нарушени условията за лоялна конкуренция, изисквайки безплатно проектиране, и то на несъществуващи проектни части.

·         Не са защитени интересите на обществото, избягвайки пряката конкуренция и последващото оскъпяване на проектите посредством разбиването им на излишни части. Създава се недобросъвестна практика - неправомерно разработване на открита среда в несъществуващи части вместо разработването им в една единствена част "Паркоустройство и благоустройство", съобразно глава петнадесета от Наредба 4: НАРЕДБА ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.

·         Нарушени са условията за свободен избор на проектант, защото проектни дейности от компетентността на ландшафтните архитекти се изисква да бъдат авторизирани от архитекти. В конкретния случай - ситуационен план, разрези и чертежи на парково обзавеждане.

Въпреки че следва да се приветства конкурсното начало при решението на градската среда, считаме че така обявения конкурс в този си вид е в разрез с професионалните разбирания, Устава на КАБ и  Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, приета от Извънредното Общо събрания на Камарата на архитектите в България на 26-27 януари 2007 г.

 Считаме че заданието на конкурса следва да се промени така че адекватно да отговаря на професионалните принципи залегнали при създаването на КАБ.

Участието в конкурса в този му вид ще създава предпоставки за нарушения на Устава на КАБ, Професионалния кодекс и ЗКИИП.

 С уважение: ланд.арх. Веселин Рангелов

 
 

Предвид получените сигнали, КАБ препоръчва на членовете си да се въздържат от участие в конкурса.

Обявление за конкурс

ОБЩИНА ВЕЛИГРАД откри обществена поръчка с предмет: „КОНКУРС ЗА  ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВА ВИЗИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ПАРКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И МЕСТАТА ЗА ОТДИХ В ГРАД ВЕЛИНГРАД”.

Целта на конкурса е придобиване на идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград, включващ единадесет обекта, описани подробно по-долу. Желанието на възложителя община Велинград е да създаде едно общо градско и извънградско пространство - с единна философия, с единен визуален и функционален език.

Идейният проект да представи архитектурно – благоустройствени решения при спазване на функционалните и обемно – пространствените изисквания за следните обособени обекти  :

·        Централен площад от ул. "Юндолска" до ДГС "Алабак" от о.т. 239а-244-233-9; от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от о.т. 244-236а-38 и от фонтаните до старата сграда на общината.

·        Парк "Женска баня" в УПИ ІV - за парк, кв. 156 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Зелена площ - банята в Чепино в УПИ І - за парк, кв. 3971 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Парк при площад "Възраждане" в УПИ VІІ-за озеленяване, кв. 281 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Изграждане на зона за обществен отдих - складове при Централен кооперативен пазар.

·        Парк пред гарата - кв. Лъджене в УПИ ІV-7104 - за парк, кв. 142 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Зелена площ при Блока пред пазара в УПИ VІІІ - за парк, кв. 1112 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Парк пред блока на Г. Димитров в УПИ І- за парк, кв. 1422 по регулационния план на гр.Велинград.

·        Зелена площ по бул. "Ал. Стамболийски”.

·        Зелена площ от подлеза на входа на града в ляво

·        Парк пред „Сярна баня” в УПИ ХІІ - за озеленяване, кв. 2561 по регулационния план на гр.Велинград.

Идейният проект по част „Архитектура и благоустрояване“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

- ситуационен план, изработен върху кадастралния план на гр. Велинград, върху който са разграничени отделните съществуващи и проектни елементи с нанесени алейна мрежа, настилките и елементите на градското и парково обзавеждане и градския дизайн.

- разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен.

- 3D визуализации от които ясно да личи идеята на автора и съответните елементи.

- идейни проекти на по-значими градински и градски архитектурни елементи (фонтани, каскади, павилиони и др.под.), както и детайли за настилките;

Идейният проект по част „Паркоустройство“ се представя в цветна техника и задължително съдържа:

-дендрологичен идеен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност.

-обемно-цветово решение на зелените площи в обхвата на обекта, което да представи пространствената композиция и растителното оформяне на различната дървесна и декоративна храстова растителност и откритите зелени площи в свободна техника.

Проекта се представя в мащаб 1:200 или 1:500. Чертежите и визуализациите се представят, разпечатани на непрозрачна хартия и представени под формата на табла с максимален размер А0.

Възложителят не предвижда връчване на награди. След приключване на конкурса, Възложителят ще проведе процедура по реда на глава VII, раздел II от ЗОП – Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 7.

Повече информация за конкурса за проект може да се намери на интернет страницата на Община Велинград на адрес: www.velingrad.bg;

Желаещите да представят конкурсни проекти могат да направят това до 14.08.2014г.

 
Проект на Закон за градоустройството
Вторник, 01 Юли 2014 15:18
02

Уважаеми колеги,

Запознайте се с проект на Закон за градоустройството ТУК.
Ако имате мнение по текстовете, пишете ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или коментирайте под статията след персонална идентификация.

На 14 юли 2014г. (понеделник) от 17.00 ч. в Зала 1 на ЦДА (ул. Кракра 11) ще се проведе професионално обсъждане по темата.

 
Презентации на Ксела България за енергийна ефективност и пожарна безопасност
Петък, 20 Юни 2014 16:54
Ytong Xella Bulgaria

Уважаеми колеги,

По повод "20 години YTONG в България" имате възможност да поръчате презентациите от конференцията (ТУК).

Те са на теми:

"Енергийна ефективност на сградите - нормативни аспекти" - проф. д-р инж. Д. Назърски

"Пожарна безопасност в сгради. Оценка на огнеустойчивостта на строителни елементи с YTONG и Multipor" - доц. д-р инж. Ив. Тодоров и д-р инж. Д. Спасов

"Проектиране на сгради в сеизмични райони по системата стандарти Еврокод - възможности за оптимизация" - доц. д-р инж. В. Кърджиев и доц. д-р инж. П. Христов

 
За повече информация: http://www.ytong.bg
 
Нови списания от май и юни
Четвъртък, 19 Юни 2014 15:05

Уважаеми колеги,
Предлагаме на Вашето внимание нови електронни списания от май и юни, които може да разгледате след като се идентифицирате в сайта с регистрационен номер и парола.
(пътека: бутон Е-КАБ > Библиотека > Списания > 2014)

Ако имате проблем с паролата - пишете ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Maedc-1
Architectural Lighting May June 2014-1
Detail20140506-1
Dwell 2014-05
Elle Decor USA 2014-05
EmiratesHome201405-1
House Beautiful 2014-05
StyleAtHome201405-1
 
ABCD June 2014-1
Architectural Digest 2014-06
Detail201406-1
Dwell201406-1
EDC June 2014-1
Elle Decor USA 2014-06
HouseBeautiful201406-1
HouseBeautiful201406-1
StyleAtHome201406-1
 
Студентски стажове за архитекти и ладшафтни архитекти "Един месец в професията"
Сряда, 11 Юни 2014 22:35
01

За трета поредна година РК “София Област” организира студентски стажове за архитекти и ладшафтни архитекти "Един месец в професията". Всички желаещи да участват в програмата архитектурни бюра трябва да направят заявка с уточняване на броя места за стажанти, които могат да поемат и да ни изпратят тази информация с обратен имейл заедно с името на проектантското си бюро и контакти, не по-късно от 23 юни.

На 26 юни от 17:00ч. пред офиса на колегията в УАСГ ще се проведе среща с фирмите, които желаят да вземат регистрираните на сайта ни стажанти и ще се разпределят конкретните места.


Стажът по тази програма е един месец и не е обвързан със заплащане. След приключването на практиката, работодателите трябва да публикуват обратна оценка за представянето на стажантите на нашия сайт в техните лични профили.

Напомняме на всички фирми, че ако желаят могат да кандидатстват за финансиране на стажа по програмата на МОН, но РК София област не се ангажира да участва като страна към това финансиране.

За допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.02/ 920 41 04 или на GSM 0879 297 208, както и да ни пишете на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
Становища на КАБ относно правото на архитектите да изработват част ПБ и част ПБЗ
Понеделник, 02 Юни 2014 15:18
02-

Уважаеми колеги,

Във връзка със зачестили запитвания на архитекти с ППП относно тяхното право за изработване и подпечатване на проекти по част "Пожарна безопасност" и част "План за безопасност и здраве", предвид издаването на удостоверения от КИИП и съответно изискването им в някои администрации, Ви уедомяваме, че може да използвате становищатата на КАБ (ТУК) като аргументация за Вашата правоспособност и компетенции по горепосочените части на инвестиционните проекти.

Ръководството на РК София-град

 
Промени в Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
Четвъртък, 29 Май 2014 12:13
01

Писмо от Министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева до Председателя на КАБ арх. Вл. Дамянов - вх. № 209/28.05.2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, в сила от 11.03.2014 г.

Приложения към Наредба № 8

Наредбата може да се изтегли от сайта на МРР:

 
Източник: kab.bg
 
Още статии...


Страница 18 от 49
Copyright © 2020 КАБ РК София-град
created by Optimall Solutions